MVM Edison 2023 startup

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyar állampolgársággal rendelkező magánszemély vagy magánszemélyek csoportja

MVM Edison 2023 startup


RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
MVM Edison 2023 startup versenyhez

1. A Verseny szervezője
Az MVM Edison startup verseny (a továbbiakban: "Verseny") szervezője az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) (továbbiakban: "Szervező").

2. A részvétel feltételei
2.1. A Verseny két kategóriában kerül megrendezésre.
2.1.1. Ötlet fázis kategória
Az ötlet fázis kategóriába jelentkezők esetén olyan pályaműveket, Pályázatot várunk, amelyek a következő témakörökhöz kapcsolódnak:
1. Future of Home, Future of Cities - A jövő otthona, a jövő városai
- Smart City - Okosváros
- Smart Home - Okosotthon
- E-mobility - E-mobilitás
- IoT - Internet of Things
2. Digital Infrastructure - Digitális infrastruktúra
- Big Data
- Blockchain
- AI & Machine Learning
3. Future of Energy - Az energia jövője
- Renewable Energy - Megújuló energia
- Energy Efficiency - Energiahatékonyság
- Smart Grid, Microgrid - Okos villamosenergia-hálózatok, mikrohálózatok
- DSM (Demand Side Management) - Keresletoldali szabályozás
4. Fintech Customer Payment Solutions - Ügyféloldali fizetési megoldások
- Insurtech - Biztosítás és technológia
- Customer Loyalty - Vásárlói/Vevői hűségprogram
- Ügyfélkiszolgálás és termékinnovációs megoldások
5. Vásárlói tapasztalatok és termékinnovációs megoldások
- Távoli segítőeszközök
- Értéknövelt szolgáltatások (alap- és nem alapszolgáltatás) az ügyfeleink számára
- Ügyfélszolgálati megoldások
- Automatizált adminisztrációs folyamatok
- Értéknövelt, nem alapszolgáltatások
A Pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani. A képzési szakaszban a program kizárólag MAGYAR NYELVEN zajlik.
2.1.2. Scale Up fázis kategória
A scale up fázis kategóriába jelentkezők esetén olyan pályaműveket, Pályázatokat várunk, amelyek a következő témakörökhöz kapcsolódnak:
1. Future of Home, Future of Cities - A jövő otthona, a jövő városai
- Smart City - Okosváros
- Smart Home - Okosotthon
- E-mobility - E-mobilitás
- loT - Internet of Things
2. Digital Infrastructure - Digitális infrastruktúra
- Big Data
- Blockchain
- AI & Machine Learning
3. Future of Energy - Az energia jövője
- Renewable Energy - Megújuló energia
- Energy Efficiency - Energiahatékonyság
- Smart Grid, Microgrid - Okos villamosenergia-hálózatok, mikrohálózatok
- DSM (Demand Side Management) - Keresletoldali szabályozás
4. Fintech Customer Payment Solutions - Ügyféloldali fizetési megoldások
- Insurtech - Biztosítás és technológia
- Customer Loyalty - Vásárlói/Vevői hűségprogram
- Ügyfélkiszolgálás és termékinnovációs megoldások
5. Vásárlói tapasztalatok és termékinnovációs megoldások
- Távoli segítőeszközök
- Értéknövelt szolgáltatások (alap- és nem alapszolgáltatás) az ügyfeleink számára
- Ügyfélszolgálati megoldások
- Automatizált adminisztrációs folyamatok
- Értéknövelt, nem alapszolgáltatások
6. Egyéb
- Ha van egy tökéletes megoldás az MVM Csoport számára, de nincs hozzá megfelelő
kategória
A Scale Up fázis kategóriában a Pályázatokat magyar és angol nyelven is be lehet nyújtani. A képzési szakaszban a program a Pályázó anyanyelvéhez igazodva MAGYAR vagy ANGOL NYELVEN zajlik.
1.3. A Verseny ötlet fázis kategóriájában kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező magánszemély vagy magánszemélyek csoportja vehet részt, azzal, hogy egy magánszemély legfeljebb egy csoport tagjaként, egy megoldással, ötlettel pályázhat. Pályázó az lehet, aki a saját maga vagy magánszemély társaival együtt kidolgozott, a Pályázati Felhívás és Útmutatóban szereplő Pályázati Témaköröket érintő, innovatív vállalkozási/ szolgáltatási/ termékgyártási tervet a 4. pontban meghatározott időtartam alatt feltölti a www.mvmedison.hu webhelyre, valamint elfogadja a jelen részvételi szabályzatot és az adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban együtt: "Szabályzat") leírt valamennyi feltételt (a továbbiakban együttesen: "Ötlet Pályázó")
1.4. A Verseny scale up fázis kategóriájában pályázó az olyan magánszemély tulajdonossal rendelkező kis- és középvállalkozás lehet, ahol magánszemélyek többségi tulajdonosai a társaságnak és a Scale Up Pályázó által kidolgozott, a Pályázati Felhívás és Útmutatóban szereplő Pályázati Témaköröket érintő, innovatív vállalkozási/ szolgáltatási/ termékgyártási tervet a 4. pontban meghatározott időtartam alatt feltölti az www.mvmedison.hu webhelyre, valamint elfogadja a Szabályzat valamennyi feltételét (a továbbiakban: "Scale Up Pályázó").
További feltétel, hogy egy magánszemély legfeljebb egy Scale Up Pályázón keresztül vehet részt a Versenyben A Scale Up Pályázóknak a Verseny lezárásáig, a Verseny teljes időtartama alatt meg kell felelniük az itt rögzített feltételeknek."
Ahol a jelen Szabályzat Pályázót említ, azon mindkét kategória pályázóit érteni kell, kivéve, ha a szövegből egyértelműen más következik (a továbbiakban együtt: "Pályázók").
1.5. Azok a Pályázatok, melyek a jelen Szabályzatban, illetőleg a Pályázati felhívás és útmutatóban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek a Versenyből.
1.6. Egy Pályázó a Versenyben maximum 1 (egy) darab, saját ötletet/tervet tartalmazó pályaművel, pályázattal ("Pályázat") jogosult részt venni.
2. A Pályázat feltöltésekor a Pályázó tudomásul veszi, hogy az internetes hálózat teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

3. A Verseny keretében benyújtandó Pályázat:
3.1. nem tartalmazhat -a Verseny tárgyát nem képező - piaci forgalomban lévő termékre vagy szolgáltatásra irányuló burkolt vagy nyílt reklámot,
3.2. nem rendelkezhet a Pályázati felhívás témájával vagy címével összefüggésben nem álló tartalommal,
3.3. nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felhívást,
3.4. nem sérthet üzleti titkot, szellemi alkotáshoz fűződő jogot, szabadalmi és védjegy jogot, know-how-t, vagy egyéb jogosultságot,
3.5. nem tartalmazhat jogosulatlanul megszerzett adatot, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit sértő információt, vagy a 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseiben meghatározott, más személy jogosultságába tartozó, jogosulatlanul felhasznált üzleti titkot, illetve egyéb olyan információt sem, amelyre vonatkozóan a Pályázót harmadik személy felé titoktartási kötelezettség terheli,
3.6. nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit,
3.7. illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, és nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
Azt a Pályázót, akinek Pályázata nem felel meg a fenti követelményeknek, továbbá bebizonyosodik, hogy más személyek szellemi alkotáshoz vagy üzleti titok védelméhez fűződő jogát megsérti vagy egyéb okból jogsértő, a Szervező kizárja a Versenyből.
3.8. A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy Pályázatában csak saját ötletet/találmányt/vállalkozást/szellemi alkotást mutat be, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a pályamű tartalmát képező szellemi alkotás, mű, know-how stb. vonatkozásában a Pályázó olyan felhasználási jogosultsággal rendelkezik, mely harmadik személyek jogait nem sérti. A Pályázat feltöltésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek jogainak megsértéséből fakadó jogkövetkezményekért teljes körűen helytáll, és erről a Szervező kérése esetén külön nyilatkozatot is tesz; ezen felelősségvállaló nyilatkozat megtételének megtagadása vagy elmulasztása esetén a Pályázó a Versenyből kizárásra kerül.
3.9. A Verseny mindkét kategóriában két fordulóból áll és a második fordulójában csak azon Pályázók vehetnek részt, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy a második forduló időtartama, azaz a mentorprogram (felkészítő program) alatt a benyújtott Pályázat vonatkozásában más befektető céggel tárgyalásokat nem folytatnak, illetve a Pályázat támogatása, kivitelezése, megvalósítása vonatkozásában harmadik személlyel szerződést nem kötnek. A fenti tartalmú nyilatkozat megtagadása a Versenyből való kizáráshoz vezet.
3.10. A Verseny második fordulójában való részvétel másik feltétele, hogy a Pályázó vállalja, hogy a második fordulóba történő beválasztás esetén, a második forduló során megrendezett 8 (nyolc) alkalmas felkészítő program valamennyi alkalmán lehetőség szerint a Pályázó csapat minden tagja részt vesz és az erre vonatkozó szerződést előzetesen aláírják.
3.11. A Versenyből történő kizárás esetei:
A Szervező a Pályázót kizárja a Versenyből, amennyiben:
3.11.1. A Pályázat leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut,
hogy a Pályázó, vagy a Pályázat, a Pályázat leadásának időpontjában nem felelt meg az Útmutatóban, vagy a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek.
3.11.2. A Pályázat leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a Pályázó, vagy a Pályázat a Pályázat leadását követően történt változás miatt az Útmutatóban, vagy a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek nem felel meg.
3.11.3. A Pályázó a jelen Szabályzat 2.7. pontjában foglalt kötelezettségét megszegi.
3.11.4. A második fordulóba beválasztott Pályázó csapat tagjainak fele a 8 (nyolc) alkalmas felkészítő program bármely alkalmán nem jelenik meg, illetve, ha az Inkubációs program szerződését nem írják alá.
3.11.5. A Pályázó által a Szervező rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken a Pályázó nem elérhető, amennyiben a Szervező többszöri próbálkozása ellenére a Pályázóval történő kapcsolatfelvétel meghiúsul és ez a Verseny lebonyolítását akadályozza, vagy késlelteti.
3.11.6. A jelen Szabályzatban rögzített egyéb esetekben.
Pályázó a jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen Szabályzatban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további felhívás, vagy figyelmeztetés nélkül jogosult a Pályázó kizárásáról dönteni. A Pályázó kizárása esetén a Szervező döntéséről postai úton is értesíti a Pályázót.

4. A Verseny leírása
A Verseny mindkét kategóriában két fordulóból áll.4.1. Az első fordulóban a Pályázónak fel kell töltenie a Pályázatát az mvmedison.hu weboldalon megtalálható pályázati űrlapra, mely magában foglalja a részletes leírást, a jövőképet, a megvalósítás időbeli ütemtervét, valamint a Pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés részletes leírását. A Pályázathoz a megvalósítást értelmező pályázati prezentációt kell csatolni, tervrajz vagy látványterv, műszaki dokumentáció, illetőleg videó anyag formájában.
4.2. A pályázati űrlapon megadott kapcsolattartási és egyéb adatok megfelelőségéért, helyességéért kizárólag a Pályázó felel.
4.3. A pályázati űrlap kitöltési határideje: 2023. január 31. (kedd) 23:59. A Pályázatok a weboldalon tölthetők fel. Egy Pályázó maximum 1 (egy) ötlettel/tervvel/vállalkozással pályázhat. A Pályázat feltöltésével a Pályázó elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.
4.4. Az érvényes pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi. A szakmai zsűri tagjait a Szervező kéri fel. A szakmai zsűri tagjai az EDISON Program által delegált tagokból, valamint az EDISON program partnereinek meghívott képviselőiből áll. A szakmai zsűri a saját belátása szerint jogosult dönteni a második fordulóba továbbjutó Pályázatokról.
4.5. A Szervező a beérkezett Pályázatok közül elsőfordulós nyertes (továbbjutó) csapatokat hirdet. Az így kialakult továbbjutó Pályázókból álló mezőny bekerül a második fordulóba, amely egy komplex inkubációs programot foglal magában.
4.6. A szakmai zsűri összesen legfeljebb három végső nyertes Pályázatot választ ki mind az ötlet fázis kategóriában pályázók közül, mind a scale up fázis kategóriában pályázók közül a második forduló lezárásaként megrendezésre kerülő prezentációt követően.
4.7. A második forduló részvevői lehetőséget kapnak a MVM Zrt. jóvoltából ötleteik prezentálására. E m e l l e t t a prezentálás egy olyan értékelési és kiválasztási forduló is, amely során a szakmai zsűri dönt arról, hogy a második fordulós Pályázatok közül melyek azok a Pályázatok és Pályázók, amelyek lehetőséget kapnak arra, hogy a Smart Future Lab Zrt. képviselői előtt a prezentációját bemutathassa a végső, maximum 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint) összegű magvető befektetésre vonatkozó megállapodás megkötése érdekében. A Smart Future Lab Zrt. egyoldalúan dönt arról, hogy bármely Pályázó munkájába befektet-e, valamint a befektetés feltételeiről és összegéről is. A Szervező tehát sem felelősséget, sem kötelezettséget nem vállal arra, hogy bármely Pályázó a Pályázatának megvalósítására lehetőséget kap, sem arra, hogy a Smart Future Lab Zrt. bármely Pályázóval befektetési megállapodást köt.

5. A Pályázatok beküldésének időtartama
A Pályázatok beküldése 2022. november 14. 12:00 órától 2023. január 31. napján 23:59 óráig lehetséges. A Pályázat beküldésének időtartama előtt, illetve befejezését követően elküldött pályaművek nem minősülnek Pályázatnak.

6. Nyeremény
A Szervező az első forduló lezárását követően ad tájékoztatást azokról a Pályázóknak, akik Pályázatukkal bekerülnek a 2. fordulóba. A 2. fordulóba legfeljebb 8 (nyolc) Ötlet Pályázó juthat az ötlet fázis kategóriában nevező pályázók (csapatok) közül és legfeljebb 6 Scale Up Pályázó juthat tovább a scale up fázis kategóriában pályázók közül. A Szervező a második fordulóban az Ötlet fázis és a Scale Up fázis kategóriában egyaránt legfeljebb három végső nyertes Pályázatot hirdet, tehát összesen legfeljebb hat nyertes Pályázat kerül kiválasztásra. A Szervező a legfeljebb hat nyertes Pályázót ötleteik megvalósítására pénznyereménnyel támogatja az alábbiak szerint:
- Ötlet fázis kategória
I. helyezett bruttó 3 000 000 Ft
II. helyezett bruttó 2 000 000 Ft
III. helyezett bruttó 1 000 000 Ft
- Scale up fázis kategória
I. helyezett bruttó 3 000 000 Ft
II. helyezett bruttó 2 000 000 Ft
III. helyezett bruttó 1 000 000 Ft
A második fordulóba került Pályázók lehetőséget kaphatnak az MVM Csoport tagja, a Smart
Future Lab Zrt. jóvoltából ötletük prezentálására a Smart Future Lab Zrt. képviselői előtt. A Smart Future Lab Zrt. döntésétől függően a Smart Future Lab Zrt. a prezentálók számára maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és inkubációs/akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére ajánlhat fel lehetőséget.
A Pályázata beküldésével/feltöltésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Smart Future Lab. Zrt. jogosult, ugyanakkor nem köteles a hat végső nyertes Pályázat vonatkozásában magvető befektetést eszközölni, valamint inkubációs/akcelerációs szolgáltatásokat felajánlani.
A Smart Future Lab Zrt. a magvető befektetés, valamint inkubációs/akcelerációs szolgáltatások felajánlása viszonylatában döntését, saját belátása alapján hozza meg. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Smart Future Lab Zrt. magvető befektetés, valamint inkubációs/akcelerációs szolgáltatások felajánlása esetén, ezen felajánlások feltételeit, és azokkal kapcsolatos rendelkezéseket a Pályázóval kötött külön megállapodás tartalmazza.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és a Pályázatban foglaltaktól eltérő célra nem használható fel. Szervező jogosult a nyeremény összegének a Pályázat megvalósítására fordítását ellenőrizni.

7. Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele
A Verseny eredményéről a nyertesek írásban (e-mailben) kerülnek kiértesítésre. Az eredmény közzétételre kerül a www.mvmedison.hu weboldalon is.
A nyertes Pályázók az 5. pontban részletezett pénznyereményüket magánszemélyként és jogi személyként is egyaránt felvehetik. Pályázók tudomásul veszik, hogy jogi személyek esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatos minden adó és illeték megfizetése a Pályázókat terhelik. Magánszemélyek esetében a kifizető által levonásra kerül a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék, illetve minden olyan adó és járulék, aminek a levonását jogszabály előírja a magánszemély számára kifizetett jövedelem esetén. A kifizető vállalja, hogy megfizeti a kifizetés után a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást, illetve minden olyan adó-, vagy járulék terhet, ami normál esetben a kifizetőt terhel. Magánszemély pályázó esetén a kifizető jövedelemigazolást ad az általa kifizetett jövedelemről.
Pályázók tudomásul veszik, hogy a nyertes Pályázókkal a Szervező a nyeremény átvétele kapcsán szerződést köt és Szervező belső szabályzatai alapján a nyeremény átadása a szerződés aláírásának napjától számított 30 napon belül történik meg.
Szervező fenntartja a jogot a jelen MVM Edison 2023 Startup Verseny, pályázati kiírás visszavonására, valamint egyoldalú módosítására, melyről a Szervező a mindenkor hatályos pályázati kiírás, illetve a visszavonás az mvmedison.hu weboldalon történő közzététellel tájékoztatja a lehetséges Pályázókat.
Szervező fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen továbbjutókat, illetve ne hirdessen nyertest, illetve
kevesebb, vagy több nyertest, illetve továbbjutót hirdessen. Pályázók sem a felmerült költségeik megtérítését nem követelhetik, sem egyéb igényt vagy követelést nem támaszthatnak a pályázati kiírás visszavonásából, módosításából, vagy abból eredően, ha a Szervező egyáltalán nem hirdet nyertest. Szervező jogosult egy-egy helyezést megosztva is meghirdetni, mely esetben
a Szervező a nyeremény összegét az azonos helyezést elért nyertesek között elosztva fizeti meg.

8. További nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
Azzal, hogy a Pályázó a Pályázatát beküldi/feltölti:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét a nyertes listán kommunikálják;
- kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy pályaművét, és az abban feltüntetett személyes adatait Szervező a Verseny lebonyolítása és értékelése céljából az MVM Csoport tagjai, különösen a Smart Future Lab Zrt. részére továbbítsa, és hogy ezáltal az MVM Csoport tagjai a Pályázatban található adatokat megismerhessék,
- kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Verseny lebonyolítása során, valamint különösen a prezentációk, illetve nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen felvételek akár teljes egésze, akár egyes részletei később a Szervező, vagy az MVM Csoport által idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül, reklám, promóciós, vagy tájékoztatás céljából felhasználásra kerüljön.
Jelen nyilatkozat elfogadásával a Pályázó, illetve a képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.
A Pályázó pályázata benyújtásával/feltöltésével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit elolvasta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Pályázó kijelenti, hogy a pályázat benyújtásakor/feltöltésekor, valamint a Verseny későbbi szakaszában általa a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adata a valóságnak megfelelnek, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatai változása esetén Szervezőt, ezen változásokról haladéktalanul értesíti.

9. Hatálybalépés
Jelen Szabályzat a www.mvmedison.hu oldalra történő feltöltése napján, 2022. november 14-én lép hatályba.
ESETI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ MVM ENERGETIKA ZRT. ÁLTAL MEGHIRDETETT
MVM EDISON 2023 STARTUP VERSENYEN RÉSZTVEVŐK
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
Az MVM Zrt. (Szervező) a pályázók részére lehetőséget kíván biztosítani az MVM EDISON 2023 startup versenyen (továbbiakban: Verseny) részvételre. A jelen adatkezelési tájékoztató a Versennyel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik.

1. Az Adatkezelő
Az adatkezelő: az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt, jelen tájékoztatóban: Adatkezelő)
Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Postacím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Honlapjának címe: www.mvm.hu
E-mail cím: mvm@mvm.hu
Telefonszám: +36 1 304 2000
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács István (dpo@mvm.hu)
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható. Az MVM Edison 2023 Startup Versenyen résztvevő természetes személyek a jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában Érintettek.

2. A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

3. Az adatkezelés jogalapja
A pályázók körében a 4. pontban leírt adatkezelési cél esetén
- az 5. pontbeli táblázat első négy sorában foglalt adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja - az Érintett hozzájárulása,
- az 5. pontbeli táblázat ötödik sorában foglalt adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja - a nyertes pályázókkal szerződéskötés az Adatkezelővel, illetve szerződés előkészítése és teljesítése, a nyeremények biztosítása kapcsán felmerülő adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja - jogi kötelezettség.

4. Az adatkezelés célja
A Verseny lebonyolítása érdekében: a pályázók azonosítása, a pályázókkal való kapcsolattartás, a nyertes pályázók értesítése, a nyertes pályázókkal való, a nyeremény tárgyát képező szolgáltatási megállapodás megkötése, a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerülő adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.
A Verseny lebonyolítását követően a nyilvánosság tájékoztatása az eredményekről, és a nyertesek népszerűsítése a nyilvánosság számára.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem