Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések / KAP-RD23-1-24

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
Mezőgazdasági termelő, aki - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fás-bokros gyepterületeket; és - a kérelmében megjelölt mezőgazdasági területekre nézve a támogatási időszak végéig a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: KAP Vhr.) 61. §-a alapján jogszerű földhasználónak minősül

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések / KAP-RD23-1-24


A pályázati felhívás címe:
Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
A pályázati felhívás kódszáma:
KAP-RD23-1-24

1. A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS A KAP ST-HEZ VALÓ ILLESZKEDÉSE
A felhívás alapjául a KAP ST RD23_G06_NAG_72 kódszámú, Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című beavatkozása szolgál.
Ez a beavatkozás a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikkén alapul.
A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:
A Natura 2000 hálózat a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
A Natura 2000 hálózattal kapcsolatos gyepterületekre vonatkozó kifizetések célja, hogy a mezőgazdasági termelők és az egyéb földhasználók számára ellentételezze a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK tanácsi irányelv (továbbiakban: Madárvédelmi Irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv (továbbiakban: Élőhelyvédelmi Irányelv) végrehajtásából eredően felmerülő többlet költségeket és elmaradó bevételeket.

2. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2.1. Kedvezményezettek köre
A pályázati felhívás vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek (a továbbiakban: támogatási kérelem) is minősül.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki
a) a 275/2004. Korm. rendelet alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyepterületen gazdálkodik, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fás-bokros gyepterületeket, és
b) a kérelmében megjelölt mezőgazdasági területekre nézve a támogatási időszak végéig a KAP
Vhr. 61. §-a alapján jogszerű földhasználónak minősül.

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok" c. részben felsoroltak.

2.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Támogatási kérelmet a 2024. évtől a 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében, annak benyújtására nyitva álló időszakon belül az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint kell benyújtani.

2.4. A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei
1) Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint
Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett besorolású kedvezményezett nyújthat be.

2) Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az
egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.

3) Valamennyi dokumentumot elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában
kell csatolni. Az eredetileg papír alapú dokumentumokat digitalizált formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatási kérelemben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a kérelem mellékleteként benyújtott elektronikus másolat az eredeti papír alapú dokumentummal mindenben megegyezik. A feltölteni kívánt file-t, pedig annak tartalma alapján szükséges elnevezni. Elektronikus aláírással hitelesített dokumentum benyújtása az eredeti elektronikus formában szükséges.

4) Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5) A KAP Vhr. 17-18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is
benyújtható.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályait a KAP Vhr. 11. -12. § -a, valamint az egységes kérelem rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást a "Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához" című dokumentum tartalmazza.

3. A MŰVELETTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. Támogatható területek
A 275/2004. Korm. rendelet alapján kijelölt és a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 gyep hasznosítású területek, ideértve az ideiglenes gyepeket és a fás-bokros gyepterületeket.
A támogatással érintett terület legalább 1,0 hektár gyep hasznosítású terület, a legkisebb támogatható tábla méret 0,25 ha.
Amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott igényelt táblaterület, illetve igényelt tábla több, mint 50%-a az adott tematikus fedvényre esik, akkor az adott tábla egész területe az adott fedvényre esőnek tekintendő.
https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-11/151225/megjelent-natura-2000-mezogazdasagi-teruleteknek-nyujtott-kompenzacios

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem