Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Lovas létesítmények fejlesztése / VP6-6.4.1.1-22

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is 2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő

FELHÍVÁS
A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások megvalósítására
A felhívás címe:

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja
- Lovas létesítmények fejlesztése / VP6-6.4.1.1-22

A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1.1-22
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, vidéki térségekben élő magánszemélyek1 induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítményeinek fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mikrovállalkozások és magánszemélyek támogatását és az általuk működtetett vagy beindítani kívánt vállalkozások fejlesztését, valamint a munkahelyteremtést. A cél elérését a Kormány a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt maximum 100 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 50 000 000 forint támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, valamint vidéki térségekben élő magánszemélyek gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.
A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6. számú vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból képzett 6A fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.4.1. számú, nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:
Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, beleértve a családi mezőgazdasági társaságot is (a továbbiakban: CSMT), amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
- a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;
- CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;
- a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul; - a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekteknek a fenti jellemzők ellenére is a jelen felhívás 3.6.1 pontjában foglaltak szerint vidéki térségekben kell megvalósulniuk.
Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§ -a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.
Jelen felhívás esetében az őstermelőknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2022. május 4.-2022. május 17.
Második szakasz: 2022. május 18.-2022. május 31.
Harmadik szakasz: 2022. június 1.-2022. június 14.
Negyedik szakasz: 2022. június 15.-2022. június 28.
Ötödik szakasz: 2022. június 29.-2022. július 12.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások végezhetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig végzett utolsó változtatás szerinti adattartalommal kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
A támogatási kérelem Irányító Hatóság általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az Irányító Hatóság közleményében meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től és a regionális beruházási támogatási szabályoktól függően az alábbiak szerint alakul: A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "kedvezményezett" járásban lévő településen 60%
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti "fejlesztendő" és "komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen 70%
A támogatási intenzitás mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, növelhető. Mivel a kérelmet benyújtó természetes személy és őstermelő kedvezményezettek a kifizetési kérelem benyújtásakor már mikro- és kisvállalkozásként működnek, ezért részükre is a támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető.

A fentiekre való tekintettel a támogatási intenzitás megállapításakor figyelembe kell venni a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és a regionális beruházási támogatások szerinti besorolást.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A támogatást igénylő a jelen felhívás keretében, a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-6411-22-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem