Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-23

Határidő
Érvényes
Pályázhat
8 évet betöltött és legfeljebb 30 éves, az alábbi tehetségterületeken vagy tudományterületeken tehetséges, kiemelten tehetséges fiatal

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-23


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ A
"Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja:
NTP-NFTÖ-23

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programjáról szóló 1110/2023. (III.30.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program kiemelt területei közé tartozik a kiemelkedően tehetséges fiatalok megtalálása.
A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi cselekvési programjának I. 3. pontja alapján a Program támogatási területei közé tartoznak az ösztöndíjprogramok.

1. A pályázat célja
1.1. A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 351 300 000 Ft, azaz Háromszázötvenegymillió-háromszázezer forint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/9/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

2.2. A rendelkezésre álló keretösszeg 15%-át a 8-12 éves korosztályú, kiemelten tehetséges fiatalok ösztöndíjára kell fordítani.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton legalább 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint illetve legfeljebb
1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Pályázat tárgya
4.1. Az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.

4.2. Az ösztöndíj nem igényelhető:
- az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíjköltségére;
- a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
- az Erasmus+ és a Campus Mundi programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és egyéb (megélhetési, tandíj stb.) költségeinek támogatására;
- külföldi felsőoktatási intézményben folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra.

5. Pályázat benyújtására jogosultak köre
5.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
A beadás időpontjában 8 évet betöltött és legfeljebb 30 éves, az alábbi tehetségterületeken vagy tudományterületeken tehetséges, kiemelten tehetséges fiatal.
Tehetségterületek:
- logikai-matematikai
- természeti
- nyelvészeti
- testi-kinesztetikus
- térbeli-vizuális
- zenei
- interperszonális
- intraperszonális
Tudományterületek:
- agrártudományok
- bölcsészettudományok
- hittudomány
- műszaki tudományok
- művészetek
- orvostudományok
- társadalomtudományok
- természettudományok
Az alábbiakban felsorolt esetekben csak akkor nyújtható be pályázat, ha a pályázó pályázatban megjelölt tehetségterülete és a felsőoktatásban választott tudományterülete megegyezik, vagy részben megegyezik:
- Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók,
- a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő, vagy a szomszédos országok felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő államilag elismert magyar közép/felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók.
Az MTMI/STEM (logikai-matematikai, természeti) tehetségterületeken vagy a műszaki tudományok, természettudományok tudományterületeken kiemelten tehetséges, köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, vagy felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók a pályázatok értékelésénél előnyben részesülnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
A pályázat beadásának feltétele, hogy az NKTK elektronikus pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztrációval rendelkezzen.
FIGYELEM! Kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén is a Pályázó személyt szükséges regisztrálni.
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a jelen Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státusznak kell megfelelnie a Pályázóknak:
> Természetes személy

5.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki:
- a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjában részesül, vagy
- állami ösztöndíjas doktori képzésben vesz részt, vagy
- a Kooperatív Doktori Program keretében ösztöndíjban részesül, vagy
- a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjában részesül, vagy
- Vásáry Tamás-ösztöndíjban részesül a 2023/2024. tanévben, vagy
- Törőcsik Mari-ösztöndíjban részesül a 2023/2024. tanévben, vagy
- Dózsa Imre-ösztöndíjban részesül a 2023/2024. tanévben, vagy
- Magyar Közigazgatási Ösztöndíjban részesül, vagy
- a CEEPUS csereprogram keretében ösztöndíjban részesül, vagy
- az Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt, vagy
- a "Tiéd a holnap" című programban vesz részt, vagy
- a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjában vesz részt, vagy
- az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesül a 2023/2024. tanévben, vagy
- a Stipendium Peregrinum "B" vagy "C" komponensében a 2021/2022- es, illetve 2022/2023-as tanévben támogatásban részesült, vagy a 2023/2024-es tanévben támogatásban részesül, vagy
- felsőoktatási intézményi hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni,
- aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- akivel szemben az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlensége megállapítható.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. július 1. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban vállalt/tervezett tevékenységeknek a támogatási időszakban kell megvalósulnia és csak azok a költségek számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és a jelen Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.
Nem tervezhető olyan tevékenység, melynek költségei a támogatási időszakot terhelik, de a megvalósulás ideje támogatási időszakon kívüli.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
Az elektronikus úton benyújtott pályázatok beküldési határideje: 2023. október 12. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2023. október 12-én-23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat az NKTK nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a Támogató által megadott végső benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a www.nktk.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Az NTP-NFTÖ-23 kódjelű elektronikus pályázati adatlapot a jelen Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld az NKTK az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem