Nemzetközi konferencziaszervezés támogatása

Határidő
Érvényes
Kategória
Kapcsolatok
Pályázhat
"MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett konferenciák esetében az "MTA Kiváló Kutatóhely" kutató foglalkoztatottjai, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és foglalkoztatottak

Nemzetközi konferencziaszervezés támogatása


MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA NEMZETKÖZI KONFERENCIASZERVEZÉS TÁMOGATÁSÁRA 2023.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA tv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében Magyarországon vagy az 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

II. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett konferenciák esetében az "MTA Kiváló Kutatóhely" kutató foglalkoztatottjai, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és foglalkoztatottak.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. számú melléklete XXXIII. MTA Fejezet 6/2. Nemzetközi európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alcím nemzetközi konferenciaszervezés támogatás 2023. évi pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keretösszeg 2023. évben 20 000 000 Ft. A pályázati támogatás 2023. január 1. és 2023. december 15. közötti időszakban megvalósuló rendezvények támogatására fordítható.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 500 000 Ft és 2 500 000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat. Sikeres pályázás esetén Kedvezményezettnek minősül az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely vagy az Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezet. (továbbiakban: befogadó intézmény). A támogatás vissza nem térítendő, amit Támogató támogatói okirat kibocsátását követően a befogadó intézmény részére támogatási előleg formájában, egy összegben átutalással vagy előirányzat-átcsoportosítással bocsát rendelkezésre. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően, a támogatói okiratban foglaltak szerint kell beszámolni.

VII. Elszámolható költségek
a) meghívott előadók, résztvevők szállás- és útiköltsége,
b) vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
c) rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés),
d) online vagy hibrid formában megszervezett rendezvények esetén weblap, podcast, e-book/online konferenciakiadvány szerkesztése, online konferencia-platform, konferencia népszerűsítése online folyóiratokban és egyéb, közvetlenül a konferenciaszervezéssel kapcsolatban felmerülő, indokolt költségek. A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál.

IX. A pályázat benyújtása
a) A pályázat benyújtására az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett konferenciák esetében az "MTA Kiváló Kutatóhely" kutató foglalkoztatottja, az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és foglalkoztatottak jogosultak.
b) A pályázatokat 2022. augusztus 5-től folyamatosan lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp_2022_2023/ oldalon érhető el. A pályázatok értékelése 2 fordulóban történik (ld. XII.) Az elektronikus pályázati rendszerben történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázat benyújtója nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)
A pályázati anyag feltöltésének legkésőbbi határideje:
2023. február 10-én 12 óra
A pályázati weboldalról letölthető pályázati űrlapot és a befogadó nyilatkozatot a pályázatot befogadó szervezettől függően az "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítésű kutatóhely vezetője / a határon túli magyar tudományos szervezet vezetője, valamint a pályázatot befogadó szervezet gazdasági vezetője írja alá. Az aláírt, eredeti űrlapot és nyilatkozatot egy példányban, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói adatkezelésre 3 vonatkozó nyilatkozatot postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (NKO) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "Nemzetközi Konferenciaszervezési Pályázat 2023". A pályázat benyújtásának díja nincs.
Amennyiben az elektronikusan benyújtott nyilatkozato(ka)t az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) d) pontjában meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látták el minden aláíró részéről, akkor azokat nem szükséges papír alapon megküldeni.

c) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. a pályázatot benyújtó adatait a pályázó (rendezvény szervezéséért felelős személy) adatai - az Akadémiai Adattár alapján; a tudományos rendezvényt szervező "MTA Kiváló Kutatóhely" minősítéssel rendelkező kutatóhely vagy határon túli magyar tudományos szervezet adatai;

2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat (a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma - az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);

3. az MTA-tól kért támogatás összegét, illetve a rendezvény várható összköltségét az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként;

4. a tudományos rendezvény rövid leírását (a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő); A rendezvény rövid leírását is tartalmazó pályázati űrlapot a pályázónak (tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek), valamint a szervező kutatóhely vezetőjének/határon túli magyar tudományos szervezet vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének aláírásával kell ellátni. Az aláírt pályázati űrlapot fel kell tölteni az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe, és eredeti példányát postai úton el kell juttatni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (MTAT NKO) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) vagy AVDH, vagy más minősített, személyes -elektronikus aláírással ellátva a pályázati felületre kell feltölteni;

5. az "MTA Kiváló Kutatóhely vagy határon túli szervezet írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
a. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be;
b. határon túli szervezetek esetében a befogadó intézmény azon állam joga szerint, melyben a szervezetet létrehozták, nem áll jogerős végzéssel elrendelt vég-felszámolás csődeljárás vagy ezekkel egyenértékű, más eljárás hatálya alatt, illetve a szervezet megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban;
c. ha van, a saját forrás rendelkezésére áll;
d. megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
e. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; f. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;

6. a pályázó írásbeli nyilatkozatát
a. annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja a törvényben meghatározott közfeladat ellátása, valamint a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása. A pályázó kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást) amely az mta.hu honlap alján a hasznos információk menüpont alatt, a: https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20 tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_16.pdf. linken érhető el.
b. A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli. (Az egybeszerkesztett nyilatkozatot az elektronikus pályázati rendszerben kell kitölteni, és onnan kinyomtatva, aláírva is meg kell küldeni az Adatkezelőnek.)

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig tájékoztatja a pályázót arról, hogy a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött, illetve érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás tartalmazza az elutasítás indokát, valamint az ellene benyújtható kifogás lehetőségét és módját A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázatot benyújtó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a támogató képviseletében az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázat benyújtóját az általa megadott e-mailcímen.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésre. Hiánypótlás nem nyújtható be abban az esetben, ha a pályázó a pályázatot nem a pályázati rendszerből letöltendő űrlapon nyújtotta be.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázatot az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője érvénytelenség okán elutasítja. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról
A benyújtott pályázatokat az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottsága által kijelölt albizottság mint szakmai zsűri két fordulóban értékeli.
Az I. bírálati fordulóban elbírált pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 30.
a II. fordulóban elbírált pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 10.
A második fordulóban az első fordulóban benyújtott és már elbírált pályázatok ismételten nem nyújthatók be. Mindkét fordulóban a teljes még fennmaradó támogatási időszakra benyújthatók pályázatok.
A pályázatok elbírálására 60 nap áll rendelkezésre.
Értékelési szempontok:
- rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat),
- hozzájárulása a kutatóhely és a tudományterület nemzetközi kapcsolatainak, stratégiai céljainak eléréséhez,
- nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, ragja, láthatóság, disszemináció),
- fiatal kutatók bevonása, részvétele,
- szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság,
- rendelkezésre álló saját forrás, illetve a saját és egyéb forrás aránya
- az MTA Titkársága által biztosított források hatékony felhasználása, hozzájárulása a rendezvény sikeréhez.
Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás
A sikeres pályázatot követően a támogatást a befogadó intézmény részére az Akadémia a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 65/A. § (1) bekezdés ba.) pontjára is figyelemmel támogatói okiratot bocsát ki. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatói okirat közlését követően az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg részben vagy egészben visszafizetendő a támogatói okirat szerint.
Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatói okirat tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat
A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a nemzetkozi@titkarsag.mta.hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 1051 Budapest, Nádor u. 7. címére. A kifogás - kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva - a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.
A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a sérelmezett helyzet megszüntetésre kerül, egyéb esetben a kifogás elutasításra kerül, és a döntésről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtója írásban értesítésre kerül.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. További információk
Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA Titkársága a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő, a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Támogató a támogatás felhasználását az Ávr-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.
Szakmai kérdésekben az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (e-mail: nemzetkozi@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1-411-6157), pénzügyi kérdésekben az MTA Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztálya (e-mail: fejezeti.penzugyek@titkarsag.mta.hu, tel.: 06-1-411-6362) nyújt további tájékoztatást.

XV. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja
a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
b) A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása, a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös 7 adatkezelési tájékoztatója (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást) a www.mta.hu internetes oldal alján a "Hasznos információk" között érhető el.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a nemzetkozi@titkarsag.mta.hu e-mailcímre jelezheti.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem