Nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú meghívása magyarországi kutatásra

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint - alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen - kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: befogadó kutatóhely) működő kutatócsoportok vezetői

Nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú meghívása magyarországi kutatásra


MTA VENDÉGKUTATÓI PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2024. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók
3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra
A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű külföldi kutatók (a továbbiakban: vendégkutató) meghívása céljából a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint - alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen - kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) működő kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára, bármely tudományterületen, 3-tól 6 hónapig terjedő időtartamra. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.3. Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a Vendégkutatói pályázatok támogatására 100 M Ft fordítható.
A pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvételek vagy magyarországi előadássorozatok támogatása.
A sikeres pályázat alapján kiválasztott vendégkutatók adott kutatócsoport munkájában foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti-, vagy munkaviszony) illetve megbízási szerződéssel létrehozott jogviszony keretében vesznek részt.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek
1. A pályázat benyújtására a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint - alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen - kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: befogadó kutatóhely) működő kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: meghívó vezető kutató) jogosultak.
Vendégkutatókkal együttműködésben elkészített, a befogadó kutatóhely vezetője által jóváhagyott pályázatokat nyújthatnak be.
2. A pályázat keretében folytatott magyarországi kutatás 3-6 hónapig tarthat és legkésőbb 2024. december 31-én kell lezárulnia.
3. A meghívó vezető kutató - a befogadó kutatóhellyel együttműködésben - megfelelő kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára.
4. A befogadó kutatóhely vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai (utazás-szervezés, szálláskeresés) és adminisztrációs támogatást nyújt, valamint a támogatás ideje alatt a vendégkutatót foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti vagy munkaviszony) létesítése révén, illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatja a befogadó kutatóhelyen.
5. A vendégkutató vállalja, hogy magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási/megbízásos jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási projektre fordítja. Előadásokat a fogadó kutatóhelyen, vagy általa szervezetten a meghívó vezető kutatóval egyeztetve, honorárium nélkül vállalhat.
6. Egy meghívó vezető kutató egy pályázati fordulóban csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája
A pályázat keretében havonta legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el. Az összeg "bruttó", azaz a vendégkutató valamennyi költségének (személyi költség és járulékai, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díj és járulékai valamint dologi kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.
A támogatás vissza nem térítendő. A támogatási intenzitás 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázás folyamata
1. Kapcsolatfelvétel a meghívó vezető kutató és a vendégkutató-jelölt között.
2. Közös - 3-6 hónapos - magyarországi kutatási terv elkészítése.
3. A vendégkutató által kitöltött, aláírt pályázati űrlap megküldése a meghívó vezető kutatónak (elektronikus fájl is elfogadható).
4. A befogadó kutatóhely vezetője jóváhagyja (aláírja) a vendégkutató és a meghívó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapot, valamint a befogadó kutatóhely gazdasági vezetőjével közösen aláírja a befogadó nyilatkozatot.
5. A pályázati anyag benyújtása az elektronikus pályázati rendszeren keresztül.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatokat legkésőbb 2023. október 27-én 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2024/).
Az eredeti aláírásokkal ellátott[1] pályázati űrlapot és befogadó nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "Vendégkutatói Program 2024". A pályázat benyújtásának díja nincs.
A pályázati rendszerbe az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a meghívó vezető kutatóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.
Amennyiben a meghívó vezető kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.
A pályázat elkészítését az elektronikus pályázati rendszerben a 2. sz. útmutató segíti.
Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:
- a meghívó vezető kutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat, MTMT azonosítója, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetőségei);
- a vendégkutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, állandó munkahely, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetőségei);
- a pályázat adatait (pályázat címe, tudományterülete, tervezett kutatás rövid leírása, magyar nyelvű kommunikációs összefoglaló - legfeljebb 10 mondat terjedelemben –, befogadó kutatóhely és a kutatócsoport neve);

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF formátumban):
- a pályázati űrlapot (1. sz. melléklet), amelynek minden rovata kitöltendő és szerepelnie kell rajta a vendégkutató, a meghívó vezető kutató, valamint a befogadó kutatóhely vezetője aláírásának.
- a vendégkutató és a meghívó vezető kutató szakmai önéletrajzát;
- kísérőlevelet magyar és angol nyelven a közös kutatás jelentőségéről, a meghívott vendégkutató magyarországi tevékenységének várható hatásáról legfeljebb 1-1 oldalnyi terjedelemben, amit a meghívó vezető kutató ír alá;
- befogadó nyilatkozatot (2. sz. melléklet), amit a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője ír alá;
-egyéb dokumentumot (ha van, pl. etikai engedély).
(A mellékletek alapjául szolgáló dokumentumok - pályázati űrlap, befogadó nyilatkozat - az MTA honlapjáról a pályázati felhívás mellől, illetve a pályázati felületen a Letöltés menüpontból letölthetők, melyeket kitöltve és aláírva PDF-formátumban kérjük feltölteni a pályázati felületen a Mellékletek menüpont alá. A befogadó nyilatkozatot elegendő magyar nyelven benyújtani.)
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a meghivas@titkarsag.mta.hu e-mailcímen, illetve a +36 1 411 6177-es telefonszámon.

Formai ellenőrzés
A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Főosztálya formai szempontból ellenőrzi. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal a feltüntetett határidőig beérkezett, a támogatást kérő személye és a befogadó intézmény megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mailcímen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.
A Kutatási Pályázatok Főosztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót - a pályázó által megadott e-mailcímen - arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
- a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, vagy
- a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy
- a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy
- a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/ nyilatkozatot tett.
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Kutatási Pályázatok Főosztályának címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat - a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

Az elbírálás folyamata, támogatói döntés
A formailag érvényes pályázatokat, a pályázatok szakterületeinek és a pályázók kutatóhelyeinek ismeretében, az összeférhetetlenség szempontjainak figyelembevételével, az MTA főtitkára által felkért szakértőkből álló eseti értékelő testület (Zsűri) véleményezi és rangsorolja a pályázatok kutatási tervei, a vendégkutató tudományos teljesítményei, az együttműködéstől várható tudományos eredmények jelentősége ismeretében. A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek azok a vendégkutatót fogadó kutatócsoportok, ahol a kutatói utánpótlásra nagy hangsúlyt fektetnek, így hallgatók, doktoranduszok és posztdoktorok is bevonásra kerülnek a kutatócsoport munkájába. A pályázatokat a testület három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatásra javasolt pályázatok támogatási összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA főtitkára a rangsor alapján legkésőbb 2024. január 8. napjáig dönt a nyertes pályázatokról.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Főosztálya 2024. január 15-éig értesíti a befogadó intézmények vezetőit és a meghívó vezető kutatókat, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (melyet másolatban a befogadó kutatóhely vezetője is megkap), és a nyertesek nevét közzéteszi az MTA honlapján.

A támogatás folyósítása, támogatási feltételek és beszámolás
A sikeres pályázást követően az MTA képviseletében az MTA Titkársága (mint Támogató) a befogadó kutatóhely részére biztosítja a megítélt támogatást. A megítélt támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására támogatói okirat alapján kerülhet sor.
A támogatási összeg nem kerül folyósításra, ha az ideutazás meghiúsul. Ha a pályázott időszaknál rövidebb ideig tartózkodik itt a vendégkutató, a támogatás is a rövidebb időszaknak megfelelően kerül folyósításra.
A vendégkutatót fogadó kutatóhely a támogatási időszakot követően pénzügyi elszámolást nyújt be az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságára a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően. Az elnyert támogatási összeg személyi juttatásra, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díjra és járulékaira, valamint és dologi költségekre (így a vendégkutató illetménye/munkabére és járulékai, vagy megbízási díja és járulékai, utazási költsége, szállásköltsége, egyéb a kutatáshoz kapcsolódóan közvetlenül felmerülő dologi költségek) használható fel. Semmilyen más költség nem számolható el.
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint jogszabálysértően, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg - a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint - késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató külön fizetési felszólításban értesíti a Kedvezményezettet. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követően harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
A meghívó vezető kutató a vendégkutató magyarországi tartózkodási idejének lejártát követően, a támogatói okiratban foglalt határidőnek megfelelően, közös kutatási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a közösen készített publikáció(k) kéziratát és a folyóirat(ok) címét, ahol ez(eke)t meg kívánják jelentetni. (Legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát mellékelni kell, megjelölve a publikálás várható helyét.) A kutatási jelentésnek tartalmaznia kell a vendégkutató magyarországi tartózkodásának pontos idejét. A kutatási jelentéshez maximum 2-2 oldal terjedelmű, magyar és angol nyelven írt kommunikációs összefoglalót is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket. A kutatási jelentést - a pályázatban feltüntetett várható eredmények alapján - a Kutatási Pályázatok Főosztályának a pályázati szakmai referensei ellenőrzést követően előterjesztik jóváhagyásra az MTA főtitkárának, a benyújtást követően 60 napon belül.
Amennyiben a meghívó vezető kutató nem nyújtja be határidőig a kutatási jelentést, vagy a jelentés nem kerül jóváhagyásra, a támogatás visszafizetendő. A visszafizetésről a támogatói okirat rendelkezik.
A közös tudományos publikáció(k)ban affiliációként kötelező szerepeltetni az MTA Vendégkutatói Programot (MTA Distinguished Guest Scientist Fellowship Programme 2024) és a befogadó kutatóhelyet, továbbá a publikáció(ka)t a meghivas@titkarsag.mta.hu e-mailcímre is el kell küldeni.
A vendégkutató és a meghívó vezető kutató vállalja, hogy a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumba feltöltik a megjelenést követően 30 napon belül.

Jogorvoslat
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről
A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a meghivas@titkarsag.mta.hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.). A kifogás - kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva - a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

További információk
Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Magyar Államkincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
d) a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
e) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja
a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a meghivas@titkarsag.mta.hu e-mailcímre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal "Hasznos információk" cím alatt, az "Adatkezelési tájékoztató"-ra kattintva érhető el.
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-113131

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem