Népművészet Ifjú Mestere díj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
15 és 35 év közötti életkorú

Népművészet Ifjú Mestere díj


A Népművészet Ifjú Mestere díj - Pályázati kiírás 2024

Jelentkezési határidő: 2024. március 28. 23:59
PREAMBULUM
1. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján A Népművészet Ifjú Mestere díj (a továbbiakban úgy is mint: díj) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés, amely a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.
2 A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
3. A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható. Átadására augusztus 20-án kerül sor.
4. 2024. évben a kiadható díjak száma 5. A díjazottak az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az elismerés adományozásának időpontjában irányadó, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap). köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.
5. A Hagyományok Háza, mint kultúrstratégiai Intézmény minden évben annyi pályázót javasol díjazásra, ahány alkotó-, illetve előadóművész az adott évben, jogszabályban alapján díjra jogosult. 2024. évben ennek megfelelően a jelen kiírásra beadott pályázatokból a legjobb, összesen 5 pályázót (alkotót, illetve előadóművészt) terjeszti fel a Hagyományok Háza a KIM felé díjazásra. A javasoltak kiválasztására a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint kerül sor.
6. Az Intézmény által tett javaslat nem jelenti, hogy a díjazásra felterjesztett pályázók automatikusan bekerülnek a minisztérium által díjazottak körébe. A díj odaítélése kizárólag a minisztérium hatáskörébe tartozik.
7. A Hagyományok Háza a pályázatok elbírálására az adott kategóriáknak megfelelő, magas szakmai múlttal bíró bíráló testületet, zsűribizottságot hív össze, biztosítva ezzel, hogy olyan pályázókat javasoljon, akik területükön valóban kiemelkedő alkotásokat, pályamunkákat hoznak létre.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A jelen pályázaton legjobb eredményt nyújtó 5 pályázó - díjazásra javasolt előadó-, illetve alkotóművészként (pályázóként) felterjesztésre kerül A Népművészet Ifjú Mestere díjra, a díjról döntő minisztérium elé, emellett - lehetőséget kap arra, hogy tudását, alkotásait a Hagyományok Háza által szervezett szakmai napon bemutassa.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1 Pályázati kategóriák
Előadóművészet:
hangszeres népzene
népdal,
néptánc,
népmese

Tárgyi alkotóművészet:
fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő
népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője.

II. PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK
Általános pályázati feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában, hogy a pályázó 15 és 35 év közötti életkorú legyen (a pályázó születési idejének tehát 1989. január 1. és 2009. december 31. közé kell esnie).
Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó eddigi szakmai-művészeti tevékenységének összefoglalását. Betekintést nyújt indíttatása, mestereinek köre vonatkozásában, illetve bemutatja szakmai eredményeit terveit, célkitűzéseit. Az önéletrajzot 1 nyomtatott és egy elektronikus (PDF) példányban kell benyújtani.
Szakmai dolgozat, melyet minimum 10 oldal, maximum 30 oldal (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság) terjedelemben, nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus PDF példányban kell benyújtani.
A dolgozat kidolgozása során az alábbiakat kell figyelembe venni, a dolgozatban bemutatni:
hangszeres népzene, népdal és néptánc kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét (önálló terepmunka), annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit. Néptánc kategória esetén adjon számot az adott tánchagyomány alapos néprajzi ismeretéről (táncélet, tánchoz kapcsolódó szokások);
népmese kategóriában a pályázó által választott tájegység, falu mesélőhagyománya, kiemelkedő mesemondójának vagy mesemondóinak mesemondói művészete vagy egyetlen kiválasztott adatközlő egyéniség mesemondói művészete; vagy egy bizonyos mesei műfaj, mesetípus vagy előadói stílusjegy, nyelvi és nonverbális mesemondói technika elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és/vagy archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz és/vagy a népmesei folklorizmus-jelenségekhez fűződő személyes élményeit is.
tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott gyűjtői tevékenység ismertetése, a terepmunka módszerének bemutatása, a terepmunka során megismert életművek, vagy egyéb, a pályázat tárgyterületéhez tartozó pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

Kötelezően benyújtandó dokumentum továbbá, amelyeket aláírt formátumban és elektronikusan is be kell nyújtania pályázónak:
1. számú melléklet: Pályázati adatlap
2. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot és a kötelező mellékleteket) 2024. március 28-ig kell elküldeni elektronikus úton a NIM@hagyomanyokhaza.hu e-mailcímre.
A tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat 2024. április 2-29-ig kell eljuttatni a Hagyományok Háza címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.). A küldeményekre minden esetben rá kell írni: PÁLYÁZAT - NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE 2024.
A pályamunkák személyes leadására kizárólag hivatali időben van lehetőség:
Munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 10.00-16.00 között, illetve pénteken 10.00 és 14.00 óra között.
Pályázati munkatárs: Molnár Fanni +36 30 570 6509
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza munkatársai az alábbi elérhetőségeken:
- hangszeres népzene, népdal: Berta Alexandra: +36 70 933 5270
- néptánc: Módos Máté: +36 20 824 60 65
- népmese: Dala Sára: +36 30 631 8122
- kézművesség: Csákányi Zoltán: +36 30 570 5198
telefonszámon, munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).
3. Pályázatok befogadása
A pályázat befogadásáról a HH minden esetben írásban is (elektronikus email formájában), értesíti a Pályázókat.
A pályázat befogadása során a HH vizsgálja, hogy a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra.
A pályázat befogadása nem jelenti a Pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Amennyiben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, akkor formai vizsgálatra sem kerül sor.
4. Hiánypótlás
Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos jelölést kapnak.
Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyről a HH felszólító elektronikus levelet (e-mailt) küld a Pályázónak a hiányosságok pontos megjelölésével.
A hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat.
A hiányok nem teljes körű pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
5. A kiválasztási eljárás
A pályázati eljárás két részből áll:
- a dolgozatok értékelése;
- előadóművészek esetén színpadi bemutatkozás, tárgyalkotó művészek esetén az alkotások zsűrizése.
Mind az előadó-művészeti kategóriában, mind az alkotóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a színpadi bemutatkozásnak, illetve a tárgyi zsűrizésnek.
Az előadó-művészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés - várhatóan május első hetében - pontos időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) várhatóan május első hetében lesz. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
6. A pályázati döntés
A színpadi megmérettetést és az alkotások zsűrizését követően a Hagyományok Háza Főigazgatója által kijelölt szakmai bizottság (zsűri) 2023. május 20. napjáig kiválasztja a szakmai szempontok szerint legjobb ötnek ítélt pályázatot, amely javaslatot a Főigazgató jóváhagyja és a kiválasztott pályázókat A Népművészet Ifjú Mestere díjra javasolt jelöltként felterjeszti a minisztérium elé.
7. Eredményhirdetés
A nyertes pályázatokról a Hagyományok Háza írásban értesíti a nyertes pályázókat legkésőbb a pályázati döntés meghozatalát követően 5 munkanapon belül.
A pályázati döntés eredményét a Hagyományok Háza honlapján közzéteszi.

III. SZAKMAI BÍRÁLATI SZEMPONTOK, ELVÁRÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT
1. Előadó-művészeti kategória - HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL
Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében - pl. tekerő, koboz, tambura stb. - a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
2. Előadó-művészeti kategória - NÉPTÁNC
Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)
A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)
A színpadi bemutatón tükröződjenek:
a. az adott tánchagyomány mesteri szintű gyakorlati ismerete (motívumkészlet, táncszerkesztés, improvizáció);
b. folklorisztikai hitelesség (táncstílus, helyi viselet, hagyományhű viselkedésmód).
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a Hagyományok Háza a helyszínen biztosítja, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
3. Előadó-művészeti kategória - NÉPMESE
Népmese kategóriában a pályázónak minimum két szöveget kell - a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve lehetőség szerint a gyűjtött anyagnak megfelelően - közönség előtt elmondania.
Az egyik lehetőség szerint a leadott dolgozatban leírt témához (tájegységhez, mesemondó egyéniséghez) kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)
Egy-egy mesemondás időtartama minimum 15 perc. Ha túl hosszú mesét választ a pályázó, azt nem biztos, hogy végig kell mondania; a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy ha mesemondói készségéről az elhangzottak fényében elegendő információt kapott, akkor leállíthatja a történet közben is a pályázót.
Ajánlott szakirodalom:
Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató mesemondók, pedagógusok és minden népmesekedvelő számára. Hagyományok Háza, Budapest, 2007.
Székely Anna (szerk.:) A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének zsűrizési szempontrendszere. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. (letölthető PDF itt: A NÉPI ELŐADÓ-MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK MINŐSÍTÉSÉNEK ZSŰRIZÉSI SZEMPONTRENDSZERE )
4. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategória
A pályázónak a választott szakágában
5 egyedi tárgyat, vagy
egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy
egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie.
Kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.
A viseletkészítő kategóriában 3 teljes öltözékkel lehet pályázni.
Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.
Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.
Bútorkészítők teljes bútor-együttessel pályázzanak. Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a teljes pályamunka beszállítására, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.
Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
A beadott tárgyakból - a zsűri értékelése alapján - kiállítás készül. A beadott tárgyak visszaadására - amennyiben kiállításra kerültek - csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. A pályázók a jelentkezési lap beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az előadásokról, illetve a beadott tárgyakról a Hagyományok Háza fénykép-. valamint video-felvételeket készítsen, továbbá engedélyezi ezen felvételeknek az archiválását, adatbázisban tárolását, a Hagyományok Háza közfeladataihoz kapcsolódó marketing- és promóciós célra, bármely ismert módon történő felhasználását (különösen többszörözését, terjesztését, nyilvános előadását és nyilvánossághoz közvetítését), mindezek érdekében, továbbá kutatási, oktatási és tudományos célra a kapott felhasználási engedély tovább-engedélyezését, valamint a felvételek harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét.
2. A jelentkezési lap beküldésével a nem magyar vagy nem magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgár kérelmező elfogadja, hogy a pályázati felhívásra benyújtott kérelmek elbírálására és az esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog szabályai irányadóak, a jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal; járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a pályázó elfogadja a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
3. A jelentkezési lap beküldésével a pályázó elfogadja a jelen pályázati felhívás tartalmát, emellett hozzájárul személyes adatainak a következő célok érdekében történő kezeléséhez: a megadott adatokat a Hagyományok Háza a pályázat elbíráláshoz, a díjazottak tájékoztatásához és a díjazottak nevének saját weboldalán történő feltüntetéséhez felhasználja. A pályázatot beküldő tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének egyéb feltételeit a Hagyományok Háza erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója (https://hagyomanyokhaza.hu/hu/adatvedelem) tartalmazza.
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/8413

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem