A kiíró meghosszabbította a határidőt május 10-ig

Ön választ, mi segítünk

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); - a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat); - a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel; - a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van); - közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék; - szociális intézmények; - legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek; valamint: - informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz

Ön választ, mi segítünk

Pályázati felhívás és útmutató

A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) tizenötödik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A TESCO-GLOBAL Zrt. a közösségek fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket 2016 óta több mint félmilliárd forinttal támogatta. A közel 2100 támogatott projekt 346 magyarországi településen mozdította elő a helyi közösségek életét, amelyhez a Tesco vásárlói is aktívan hozzájárultak a mintegy 32 millió bedobott zsetonnal.

A program a vásárlók bevonásával, és az alábbi feltételekkel zajlik:
I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése
Például:
- közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;
- a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;
- a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény (sorozatok) stb.
2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára
Például:
- kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek, képzések, tanfolyamok;
- szemléletformáló közösségi projektek;
- oktatási célú, tanórán kívüli csoportos foglalkozások és fejlesztő táborok;
- továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó csoportos tréningek;
- személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon;
- a fentiekhez esetlegesen szükséges digitális eszközök stb.
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
Például:
- az élelmiszer-pazarlás csökkentésére, az élelmiszerfelesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló kezdeményezések;
- az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató közösségi főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
- az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések, szűrések, helyi közösségi sportesemények;
- az egészségkárosító környezeti hatások, környezetszennyezés csökkentésére irányuló akciók és tevékenységek;
- egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó közösségi tevékenységek stb.
A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek azon projektek, melyek
- a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest,
- megvalósításában a Tesco áruházak dolgozói bevonásra kerülnek.
II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra a lentiekben felsorolt jogi forma szerinti szervezetek és csoportok jelentkezhetnek. A pályázaton nem indulhatnak egyházak és pártok, valamint politikai kötődésű vagy politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá pártok finanszírozásával működő alapítványok, civil szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet részt vesz vagy részt vett az elmúlt 5 évben önkormányzati, országgyűlési, európai uniós jelöltállításban, ezenfelül politikai kampányban szerepet vállal vagy vállalat az elmúlt 5 évben, úgy a szervezet automatikusan kizárásra kerül a pályázatból.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

Jogi forma szerint pályázhatnak:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
- a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;
- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van);
- közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
- szociális intézmények;
- legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
valamint:
- informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.
A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jog alapvető feltételeinek (a 2011. évi CLXXV. I fejezet 3. § szerint).

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

III. A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:
- pályázati projektek benyújtása: 2024. április 8. és május 10. között;
- pályázati projektek kiválasztása: 2024. május 13. és június 14. között;
- vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
- vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2024. május 10. péntek 17:00-ig a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
- a szervezet irányadó pénzügyi jogszabályoknak megfelelő utolsó elfogadott éves beszámolója / az oktatási/szociális intézmény elmúlt évi költségvetési beszámolója, tervezete;
- közoktatási és szociális intézmények esetén a fenntartónak a projekthez való hozzájáruló nyilatkozata;
- társasházak/lakásszövetkezetek esetén jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett fejlesztésről, s ehhez hozzájárulnak.

Továbbá, ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:
- az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja (a tulajdoni lap a TakarNetről is letölthető),
- az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
- 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.

Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólnia. A szándéknyilatkozat letölthető a www.tesco.hu/kozosseg/downloads/ oldalról.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Vida Vivien, kozossegipalyazat@tesco.hu, +36 (70) 726-1198.

V. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 42.000.000 forint.

A pályázat 2024 áprilisában kiírásra kerülő fordulójában a Tesco az összes áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést támogatja egy meghatározott összeggel a szavazatszámok függvényében. Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:
- legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400.000 Ft
- második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200.000 Ft
- a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100.000 Ft.
Amennyiben egy adott körzetben a maximális három helyett csak kettő szervezet jut be az áruházi szavazásra, úgy közöttük az 1. és 2. helyezettnek járó összegek kerülnek kiosztásra.

Amennyiben a pályázó az áruházi szavazás eredménye alapján kisebb összeget nyer el, mint amennyire eredetileg pályázott, úgy a támogatási szerződéskötéssel egyidejűleg módosított költségvetést, és esetlegesen módosított projekttervet kell benyújtania. Kérjük a pályázó szervezeteket, hogy lehetőség szerint már a pályázat benyújtásakor tervezzék meg, hogyan módosítanák a pályázatot abban az esetben, ha 400 000 Ft-nál kevesebb támogatási összeget nyernek el.

A nyertes pályázatok maximális száma: 180 darab.

A magyarországi Tesco áruházak összesen 60 körzetbe lettek besorolva. A körzetek listája http://tesco.hu/kozosseg oldalon elérhető, letölthető.

A pályázati szakaszban beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében a szavazási szakaszban körzetösszevonásokra kerülhet sor annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pályázatot benyújtó szervezetnek biztosíthassunk lehetőséget arra, hogy a szavazási szakaszba jutva támogatást nyerhessen el.

A szavazási szakaszban a Tesco vásárlói minden vásárlás során 1 db zsetont kapnak, amellyel az adott körzetben bármely szervezetet támogathatják szavazatukkal. Az adott körzetben a szavazási időszakban leadott szavazatok száma dönti el, hogy a szervezet 1., 2. vagy 3. helyezést ér el, és ennek megfelelően részesül eltérő mértékű (400.000 Ft, 200.000 Ft vagy 100.000 Ft) támogatásban a Tesco részéről.

A pályázati projekt futamideje: 2024. szeptember 1. és 2025. március 31.

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
- olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
- szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
- észszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatók:
- Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
- Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
- Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja, infokommunikációs fejlesztés költsége stb.
- Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
- Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, amely nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VII. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálja:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
- a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
- a pályázó csatolta a pályázathoz benyújtandó szükséges mellékleteket;
- a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek.

Szükség esetén a közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia.
Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Effekteam Egyesület szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:
- A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
- A helyi közösség bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- A Tesco munkatársainak bevonása - a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg, önkéntes lehetőséget biztosítanak lehetőség szerint a Tesco munkatársainak.
- Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
- Láthatóság - a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
- Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2024. június 10-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

A független értékelők szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás, fenntarthatóság) alapján egy pályázót különdíjra javasolnak. A különdíj nyertese a szavazási időszak kezdetén kerül kihirdetésre legkésőbb 2024. július 15-ig. A TESCO-GLOBAL Zrt. fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályázatok minőségétől függően több különdíjast hirdessen.

3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2024. június 14-ig tekinti át.

A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködő munkatársa 2024. július 5-ig értesíti.

A pályázástól való visszalépésre 2024. július 12-én 17:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.
Amennyiben az adott körzetben a 3 legjobbnak ítélt pályázó bármelyike visszalép, a pontozási rangsorban közvetlenül utána következő pályázó lép a helyére.

4. A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában szavazhatnak, 2024. július 15. és augusztus 11. között. A vásárlói szavazatszámok alapján alakul ki körzetenként a nyertes szervezetek sorrendje.

A TESCO-GLOBAL Zrt. a szavazatok aktuális állását összesen egy alkalommal, a 2024. július 29-i héten, valamint a szavazási időszak lezárultát, azaz 2024. augusztus 11-ét követően teszi közzé a www.tesco.hu/kozosseg oldalon a következő módon:
- a július 29-i héten közzétett eredmény összevontan tartalmazza az első két hét eredményét, figyelembe véve az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát (2024. július 15-28.)
- a végeredményt a pályázati kiírásban szereplő időpontban (azaz 2024. szeptember elején) teszi közzé úgy, hogy az tartalmazza a teljes pályázati időszakban az adott szervezetre vonatkozó összes beérkezett szavazatot, azaz összevontan az 1., a 2., a 3. és a 4. heti eredményeket.
A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben pályázatuk az adott körzet legjobb 3 pályamunkája közé kerül, a TESCO-GLOBAL Zrt., valamint közreműködő partnere, az Effekteam Egyesület a pályázattal összefüggésben nyomtatott és online belső és külső kommunikációja során 5 évig felhasználhatja a pályázó szervezet nevét, a pályázatra benyújtott program bemutatását, valamint a pályázó külön hozzájárulása esetén a pályázat megvalósítása során készített fénykép- és videófelvételeket.

5. A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1., 2. és 3. helyezett bejelentésére 2024. szeptember elején kerül sor.

Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.

6. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2024. szeptember elején, a csekkátadásokra pedig minden körzetben 2024. október közepéig sor kerül. Ennek pontos részleteit (helyszín stb.) a támogatottakkal egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

VIII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

Civil szervezetek esetén:
1. a szervezetet létesítő alapító okirat másolata (alapszabály vagy alapító okirat);
2. a bejegyzést igazoló bírósági vagy cégbírósági végzésről szóló kivonat vagy a civil szervezetek névjegyzékéből (https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses) letölthető kivonat a szervezet képviselője által aláírva, lepecsételve;
3. a támogatott intézmény és a bank által lepecsételt és aláírt banki felhatalmazás.

Közoktatási és szociális intézmények esetén:
1. az intézményt létesítő alapító okirat másolata;
2. az intézményt képviselő személy képviseleti jogának igazolására szolgáló dokumentum másolata (kinevezés vagy aláírási címpéldány, mely tartalmazza, hogy az intézmény nevében aláírhat stb.);
3. a támogatott intézmény és a bank által lepecsételt és aláírt banki felhatalmazás.

IX. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történik. Amennyiben a szerződés megkötésére legkésőbb 2024. október 31-ig nem kerül sor, úgy a nyertes projekt támogatási összege nem kerül kifizetésre.

X. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.

A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. fotók, kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.

A közreműködő munkatársai a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.

XI. ETIKAI SZABÁLYZAT
A TESCO-GLOBAL Zrt. a pályázat kiírójaként kiemelten fontosnak tartja a tisztességes versenyt, az etikus, elvárható magatartást a pályázat minden résztvevőjétől. Az etikus és tisztességes magatartás a teljes pályázati időszak alatt elvárt, különösen a szavazatgyűjtési időszakban, amikor a második fordulóba jutott pályázók azért települnek ki az áruházakba, hogy minél több vásárlót nyerjenek meg programjuknak.

Az áruházi bemutatkozás lehetőségét azért biztosítjuk a továbbjutó szervezetek számára, hogy szervezetüket és tervezett programjukat bemutathassák a Tesco vásárlói előtt, akik ez után szabad akaratukból és személyes érzéseik alapján döntik el, hogy kinek adják zsetonjukat.

Amennyiben az adott szervezet a vásárlókkal, a pályázaton induló társszervezetekkel és ezek munkatársaival, a szervezet által érintett közösségekkel és a Tesco munkatársaival szemben nem az elvárható, etikus magatartást tanúsítja (velük szemben zaklató, kényszerítő magatartást folytatnak, tevékenységüket bármilyen módon zavarják, más pályázó szervezet esélyeit sértő tevékenységet folytat, a pályázat kimenetét tisztességtelen módon próbálja befolyásolni) azonnali kizárást von maga után.

Amennyiben az áruházban tartózkodók (vásárlók és munkatársak) személyiségi jogait a pályázó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői megsértik, úgy az adott szervezet pályázaton való részvételi joga haladéktalanul visszavonásra kerül, és azonnali kizárást von maga után.

Amennyiben a Tesco áruház és a hozzá tartozó parkoló területén bemutatkozó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői, a bemutatkozó tevékenységük során alkoholos és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak, az az érintett szervezet „Ön választ, mi segítünk” programból történő azonnali kizárását vonja maga után.

A fenti, elvárt és tisztességes magatartásra vonatkozó feltételek elsősorban, de nem kizárólag az áruház területén folytatott bemutatkozó tevékenységre vonatkoznak.

A programban résztvevő szervezetek vállalják, hogy a szavazatgyűjtési időszakban tevékenységüket politikailag semlegesen végzik, ellenkező esetben a programból automatikusan kizárásra kerülnek.

A nem etikus és tisztességtelen magatartással kapcsolatos észrevételek benyújtására a Tesco nevében vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy, a Tesco bármely munkavállalója, vásárlója, a programon induló szervezet stb. jogosult, a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel.

A Tescónak jogában áll a kizárt szervezet nevének nyilvánosságra hozatala a pályázat további gördülékeny ügymenetének lebonyolítása és a vásárlói tájékoztatás céljából.

A nem etikus és tisztességtelen magatartás miatti kizárás egyúttal a kizárás hónapját követő 12 hónapon belül, az „Ön választ, mi segítünk” további pályázati programjában való részvételétől való eltiltást is maga után von.

XII. EGYÉB
Az „Ön választ, mi segítünk” pályázaton részt vevő szervezet pályázati anyagának beküldésével tudomásul veszi, hogy a szervezet minden egyes munkatársára, önkéntesére és segítőjére azonos mértékben vonatkoznak a jelen Pályázati felhívás és útmutatóban foglaltak, és a szervezet minden munkatársa, önkéntese és segítője kapcsolódó cselekedeteiért felelősséget vállal.

https://tesco.hu/kozosseg/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem