Online okosan, offline aktívan! / IFJ-GY-24-A

Határidő
Érvényes
Pályázhat
1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek, - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551,552, 555, 556, 557, 558, 559). 2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén - önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-35 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel

Online okosan, offline aktívan! / IFJ-GY-24-A


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Online okosan, offline aktívan!”
A fiatalok lelki egészségének megőrzése a digitális világ kihívásaira reflektálva
A pályázat kódja:
IFJ-GY-24-A
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTK) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására.

1. A pályázati program célkitűzései:
A mai fiatal generációk egy olyan, az online információáramlás és az okostelefonok által meghatározott világban élnek, amelyet az előző generációk teremtettek számukra, mégis sokszor éri őket az a kritika, hogy ahhoz túlságosan alkalmazkodnak, túl sok időt töltenek az online térben és más területen is a megváltozott trendeket követik. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek között konszenzus van abban, hogy a gyermekek és fiatalok kitettsége az online világban egyre nagyobb. Kellő önismeret, megfelelő önbecsülés, önszeretet, megfelelő testkép és testtudat nélkül teljesen védtelenek a digitális világ kihívásaival szemben. A társadalmi elvárások egyre nőnek, ezért megfelelő kapaszkodókat kell kínálni a jó választásokhoz és elhitetni az ifjúsági korosztállyal, hogy nem kell minden elvárásnak megfelelni, segíteni a fiatalokat, hogy tudjanak és merjenek hosszabb távra tervezni, mentálisan erősebbek legyenek, bízzanak magukban. A támogató család, a hagyományok átadása, mellett egyre meghatározóbb a kortársi környezet. A felnőtt korosztály feladata egyrészt jól segíteni, a megélt tapasztalatokat, örök értékeket átadni, másrészt elfogadni a kortársak egyre nagyobb befolyását és belátni, hogy a gyerekek az új világ szülöttei, amit bizonyos szempontból náluk is jobban értenek. Meg kell találni a lehetséges eszközöket az egyensúly kialakítására a jelenléti és a virtuális világ között, valamint a közösség és az individuum viszonyában a kölcsönös megértés és elfogadás jegyében.
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben a digitális világ kihívásaira reflektálva a gyermekek és fiatalok lelki egészségének védelmét szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni:
- a pályázó szervezet 15-35 év közötti fiatalokra fókuszáló lelki egészségvédelmi tevékenységének, terveinek bemutatása a digitális kihívások viszonylatában (kisfilmek, tanulmányok, kiadványok készítése, kutatás megszervezése);
- a 15-35 év közötti fiatalok megszólítását, bevonását, közösségi jelenlétét, személyes fejlődését, közösségi felelősségvállalását összességében elősegítő, értékteremtő,
prevenciós jellegű rendezvények, képzések szervezése;
- kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó tevékenységéhez köthető magyarországi vagy határon túli magyar ifjúsági szervezettel, és vele együttműködésben közös tevékenység megvalósítása.
A pályázat keretében nincs lehetőség sporttáborok, sportesemények, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (pl. diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör; tanítási időben, tanóra keretében megvalósuló események stb.).

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 79 700 000 Ft, azaz hetvenkilencmillió- hétszázezer forint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/09/05 címrendi besorolású „Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 031831) terhére. A keretösszeg a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 2. § (3) alapján legfeljebb az Alapprogram év végi maradványából azonos célra visszahagyott maradvány összegének erejéig emelkedhet.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Minimum 700 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 5%-a.
A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a megítélt támogatási összeghez igazítva, a támogatói okirat kiadásakor igazolni kell. Az önerő igazolására Magyarország központi költségvetéséből származó támogatás nem számolható el.

5. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor a Kedvezményezett/Kötelezettségvállaló adatai között rögzített pénzintézeti bankszámlaszámra, a Pályázati útmutató 10. pontja szerint.
Az Ávr. 87. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el.

6. Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2024. június 1. és 2025. június 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551,552, 555, 556, 557, 558, 559).
2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén
- önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-35 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.
Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.
Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

9. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pályázó a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglaltaktól;
d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van;
f) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének;
i) Pályázóval szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn,
j) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) jogszabály által vagy a támogatói okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
m) 1 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy ÉRVÉNYES elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

11. A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok beadási határideje: A megjelenést követő 30. nap 23:59 perc (2024.06.10)
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben megadott beadási határidő napján 23:59 perc határidőig véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

12. Támogatáskezelő:
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
1389 Pf.122
Telefon: 06-1/550-2740
gyia@nktk.hu

13. A pályázat érvényességének vizsgálata:
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
Amennyiben az NKTK a hiánypótlás ellenőrzése során ismételten megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld (EPER üzenet formájában) a Pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres mezők, illetve üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
c) az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az EPER-ben;
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;
e) a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben;
f) papír alapon benyújtott pályázat esetében;
g) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket és / vagy a támogatási arány meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:
A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és támogatói okirat kiadására vonatkozó feltételeket.

15. A Pályázók döntést követő kiértesítése:
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Családokért Felelős Államtitkárának döntését követően az NKTK 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.nktk.hu honlapon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2024. június

16. A támogatói okiratok kiadása:
A nyertes Pályázók/Kedvezményezettek részére, a támogatói okirat kibocsátáshoz szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén, a támogatói okiratot az NKTK bocsátja ki.
A támogatói okirat kiadására a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 60 nap áll rendelkezésre. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatói okirat a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőt követő további 30 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem kerül kiadásra.
A támogatói okirattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

17. Nyilvánosság
A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, honlapokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon, roll upon, levélpapíron, zászlón, táblán - köteles a Támogató (Kulturális és Innovációs Minisztérium) teljes nevének, logójának, a Családbarát Magyarország logójának, valamint a támogatás tényének, továbbá a „Online okosan, offline aktívan!” felirat feltüntetésének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Pályázó/Kedvezményezett a Támogató nevének és logójának, továbbá a „Online okosan, offline aktívan!” feliratnak a feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a támogatói okirat hatálya alatt jogosult.
A kötelezettség teljesítése érdekében Támogató a logókat, feliratokat fenti felhasználás céljára alkalmas formában a Kedvezményezettek rendelkezésére bocsátja a támogatói okirat kiadásával egyidejűleg.
A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve eseménnyel kapcsolatosan tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés stb.) a Támogatót - annak sajtóirodáját - a támogatott esemény/rendezvény tervezett határnapját megelőző legalább 20 nappal korábban - tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál - amennyiben a Támogató ezt igényli - a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni.
Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár stb.) támogatása esetében a Kedvezményezett vállalja a kiadvány 5 (öt) példányának a Támogató részére való ingyenes átadását, melyet az NKTK Pályázati Igazgatóság, Rendszertámogatási és Pályázatkezelési Osztály (Bp. 1389 Pf.122.) részére megküld.

18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatói okirat és a Pályázati Útmutató 13. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. A döntéssel szemben benyújtható kifogásra vonatkozó tudnivalókat a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.

19. További információk:
A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban résztvevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések a vonatkozó jogszabályok változása esetén módosításra kerülhetnek!
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati útmutató letölthető az www.emet.gov.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az NKTK ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 550- 2740-es telefonszámon, valamint a gyia@nktk.hu e-mail címen.
https://emet.gov.hu/gyermek-es-ifjusagi-alapprogram-online-okosan-offline-aktivan-cimu-palyazat/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem