OTP Bank Társasházi Pályázat 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet

OTP Bank Társasházi Pályázat 2024

Pályázati kiírás
A pályázat célja
A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre
Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.
Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat. A benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.
Az indulásnak nem feltétele, hogy a lakóközösség az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját, ám ha a társasház vagy lakásszövetkezet nyer a pályázaton, a díjazás átvételéhez rendelkeznie kell egy, az OTP Banknál vezetett számlaszerződéssel.
Az OTP Banknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak bankszámlát.

A pályázat tárgya
Az OTP Bank a lakóközösségek életminőségét javító beruházások támogatására pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezetek részére.
Az egyszerűen, online kitölthető pályázati űrlap benyújtásával a nyertes lakóközösségek olyan felújításokat is megvalósíthatnak, amelyekre a háznak egyéb forrásból nem, vagy csak jóval később lenne fedezete, de akár megkönnyíthetik egy nagyobb beruházás finanszírozását is.

Pályázati díj és kategóriák
A nyertes pályázók vissza nem térítendő támogatást kapnak díjazásként. Az elnyert támogatás összege a fejlesztés/beruházás megvalósítását és az írásos beszámoló leadását követően kerül átutalásra. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelően az alábbi kategóriákban lehet benyújtani (különböző célokra akár több pályázat is beadható):

I. kategória: Fenntarthatóbb jövő
A kategória magába foglalja a társasház vagy lakásszövetkezet lakói által igénybe vehető szabadtéri területek és belső, közöshasználatú terek fejlesztését, elsősorban azokat az energiahatékonysági beruházásokat, amelyekkel a lakóközösség hatékonyabbá, környezetkímélővé vagy kedvezőbbé teheti üzemeltetését. Ide tartozhatnak olyan fejlesztések, mint pl. napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világításkorszerűsítés.

II. kategória: Biztonságos otthonok
Ide a társasházak vagy lakásszövetkezetek és a lakók biztonságát és élet-minőség javítását szolgáló fejlesztések tartoznak. Magában foglalja többek között a lakóházhoz tartozó közös használatú helyiségek és külső terek biztonságossá tételét, például a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítését, valamint a homlokzat és tetőszerkezet biztonságossá tételét. A kategória keretében akadálymentesítést célzó fejlesztési tervek is beadhatók.

III. kategória: Barátságos környezet
A harmadik kategóriában azoknak a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek a pályázatait várjuk, amelyek maximum 25 lakással rendelkeznek (a nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is) és céljuk elsősorban közösségépítést és a közösségi tevékenységeket támogató fejlesztés. A lakóközösség tagjai által igénybe vehető közös helyiségek és szabadtéri területek fejlesztése is ide tartozik, például biciklitárolók vagy szabadidős- és kerti pihenőhelyek, játszóterek kialakítása, parkosítás, kertépítés, valamint gyepesítés.

Díjazás:
A pályázat kiírója a fenti kategóriákban az alábbi helyezéseket és díjazásokat hirdeti meg:
I. helyezés: 3 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként
II. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként
III. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként
IV. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként
V. helyezés: 1 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) - kategóriánként

További nyeremények:
Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékutalványt nyer.
További támogatás:
Az OTP Bank minden 100. sikeresen benyújtott, érvényes pályázat után 1 millió forinttal támogatja a Habitat for Humanity Magyarország ’Második Esély’ programját. A támogatás keretében egy rászoruló család lakhatási körülményeinek javításához járulunk hozzá, egy rossz állapotú szociális bérlakás felújításával, maximum 10 millió forintig.

A részvétel feltételei
- A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat.
- A nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.
- Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat, ám a benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.
- Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.

Pályázatban megadott információk és csatolandó dokumentumok
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet adatait (név, cím, lakások és lakók száma), a képviseletét ellátó magánszemély vagy cég adatait, illetve a pályázati kapcsolattartó adatait;
- a pályázati kategóriát, valamint költségvetést (munkadíj és anyagköltségek összege), részletes költségvetési tervet;
- a megvalósítás időbeli ütemtervét (munkálatok kezdésének és befejezésének dátuma);
- a pályázat keretében megvalósítandó beruházás rövid ismertetését (de legfeljebb 2000 karakter terjedelemben), valamint a megvalósításban részt vevő lakók számát;
- legalább 3 db (legfeljebb 10 db) színes fotót a beruházás helyszínének jelenlegi állapotáról (PNG, JPG vagy PDF formátumban, a fájlméret fájlonként nem haladhatja meg a 2MB-ot);
- amennyiben rendelkezésre áll, tervrajzot vagy látványtervet (nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).

Pályázat benyújtása
- A pályázatot a megadott határidőig, kizárólag online, az alábbi weboldalon lehet benyújtani: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat
- Az ehhez szükséges űrlap a „Pályázati adatlap kitöltése” gombra kattintva jelenik meg. A kitöltés befejezésével az egyedi azonosítóval ellátott pályázati adatlap is letölthető az oldalról.
- A pályázatok beküldési határideje: 2024. május 31. (23:59)
A késve vagy hiányosan leadott, valamint a pályázati célnak nem megfelelő pályázat érvénytelen!
Pályázatok értékelése
Az értékelést szakmai zsűri végzi.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
- a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, fenntarthatóbbá és környezetkímélőbbé tételét;
- technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
- a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.
Az értékelés határideje: 2024. július 1.

Nyertesek értesítése
A pályázat eredményéről a nyerteseket 2024. július 1. és 5. között telefonon és írásban is értesítjük. Emellett a nyertesek listáját közzétesszük a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon.

A nyertes kötelezettsége
Nyertes pályázat esetén a Pályázó vállalja az alábbiakat:
- a pályázatban foglalt fejlesztés/beruházás megvalósítására a kiíróval külön támogatási szerződést köt 2024. július 31-ig, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket
- a pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege közötti különbözetet önerőként biztosítja
- 2024. november 30-ig befejezi a fejlesztés/beruházás megvalósítását
- a kiíróhoz írásos formában eljuttatott részletes összefoglalóban (beszámoló) elszámol a kapott támogatással, illetve az esetleges saját forrással a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján.

Egyéb fontos tudnivalók
- A pályázat nyílt, egyfordulós.
- Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat (ebben az esetben valamennyi „együttes” részvevő adatait - lásd pályázati adatlap I-III. pontjait - kérjük feltüntetni).
- Egy társasház/lakásszövetkezet különböző célokra több pályázatot is benyújthat.
- Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz
mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
- A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja (bármely lakó) nyújthatja be, ennek értelmében minden pályázathoz szükséges a közösgyűlés hozzájárulása. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.
- A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
- A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
- A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
- Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
- A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt, munkálatot megtekintse.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
- Játszótérnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie.
- A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró - az általa megbízottak közreműködésével - nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép stb. formájában).
- A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
- Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2024. július 31-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
- A kiíró a vissza nem térítendő támogatást a nyertes pályázók számára a külön szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át.
- A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank fiókjaiban és a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon érhető el.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem