Pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek számára

Határidő
Érvényes
Pályázhat
környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: a) 2022. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzésre kerültek; b) tevékenységüket Magyarországon végzik; c) alapító okiratban/alapszabályban rögzítetten környezet-, és/vagy természetvédelmi céllal jöttek létre; d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek; e) a Civil tv. szerint közhasznúak; f) 2023-ban természetvédelmi tevékenységet folytattak

Pályázati felhívás a környezet-
és természetvédelmi civil szervezetek számára


2024. évi pályázati felhívás
a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek számára
Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet IV. fejezetének - az agrárminiszter feladat- és hatáskörét részletező - 6. "Az agrárminiszter feladat- és hatásköre" alcíméhez illeszkedve, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként jóváhagyott Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben rögzített természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló, környezet- és természetvédelmi céllal létrejött szervezetek számára nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.), valamint
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 62/2022. (XII. 9.) OGY határozat a 2022-2026 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás;
- a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 2/2022. (III. 30.) AM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás igénybevételével támogatható tevékenységek és megvalósítható célok
A támogatás igénybevételére jogosultak az NTV-V-ben megfogalmazott stratégiai célokhoz, mint
- természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, helyreállítása,
- az életközösségek működőképességének megőrzése,
- a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása,
valamint az alábbi célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az államtól átvállalható feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
- biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának megállítása;
- hazai zöldinfrasturktúra kiteljesítése;
- hazai ökoszisztémák és szolgáltatásaik feltérképezése és értékelése, a megőrzést szolgáló együttműködések erősítése;
- élőhely-rehabilitációs és rekonstrukciós munkák folytatása;
- Natura 2000 hálózat működtetése;
- barlangok és a földtudományi természeti értékek természetvédelmi helyzetének javítása;
- tájvédelmi kutatások támogatása, az eredmények vizsgálata, értékelése;

A szakmai keretből kizárólag természetvédelmi tematikájú szakmai feladatok ellátása, programok és tevékenységek megvalósítása támogatható.
Támogatás nem igényelhető az alábbi témakörökre:
a) környezetvédelmi célokra;
b) klímavédelemre;
c) felszíni és felszín alatti vízvédelemre;
d) állatvédelemre;
e) agrárágazati célokra pl.: méhészet, gyógynövény, termelői piac;
f) parlagfűmentesítésre;
g) vadgazdálkodásra.

Az a., b., c., d. pontokban nevesített szakterületek nem az agrártárca feladatkörébe tartoznak, az e., f. és g. pontban rögzített célok megvalósítására tervezetten más szakmai kereten áll rendelkezésre forrás.
A 2. pont szerinti stratégiai célokkal és célkitűzésekkel összhangban az alábbi tevékenységtípusokra, azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás: a) élőhelyvédelem,- kezelés;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek kiadása, filmek készítése;
f) szakmai honlapok készítése, üzemeltetése;
g) tudásbázis építése;
h) természetvédelmi tanácsadás;
i) környezeti nevelési, szemléletformáló programok, vetélkedők szervezése, lebonyolítása minden/bármely korosztály számára;
j) kiemelt természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
k) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
A fent nevezett tevékenységtípusok közül legfeljebb három tervezhető!
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult.

A pályázatban igényelt összeg maximum 30%-a lehet általános működési költség (pl. bérleti díj, könyvelési költség, irodaköltség) és bér- és bérjellegű költség együttesen, illetve az igényelt összeg maximum 40%-a lehet útiköltség! A megadott arányokon felüli költségek a saját forrás terhére finanszírozhatóak és számolhatóak el.
Eszközbeszerzés költsége csak a feladattal, tevékenységgel arányosan tervezhető és számolható el. Az olyan 100 000 Ft-ot meghaladó eszköz beszerzési költségét, amely más feladathoz is felhasználható, vagy egy éven túl szolgálja az igénylő szervezet céljainak megvalósulását, maximum a beszerzési érték 50%-áig lehet betervezni és elszámolni.
Más környezet és természetvédelmi civil szervezet bevonása maximum a támogatás összegének 10%-áig elfogadható.
A szervezet képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy csak abban az esetben számolhat el bérjellegű költséget a támogatott projekt terhére, amennyiben azt a pályázati adatlapon előzetesen jelzi és indokolja.

3. A pályázók köre
Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2022. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzésre kerültek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályban rögzítetten környezet-, és/vagy természetvédelmi céllal jöttek létre;
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerint közhasznúak;
f) 2023-ban természetvédelmi tevékenységet folytattak;

Nem pályázhatnak:
g) közalapítványok,
h) civil társaságok,
i) köztestületek,
j) nonprofit gazdasági társaságok,
k) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
l) pártok,
m) gazdasági társaságok,
n) felsőoktatási célra létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványok.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A költségvetési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, az érvényesen létrejött támogatói okirat alapján támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel. Amennyiben a támogatáshoz a Pályázó önerőt vagy saját forrást biztosít, úgy annak felhasználásáról a támogatással azonos módon el kell számolni. Önerő vagy saját forrás esetén a támogatás intenzitása csökken.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a 2024. évi költségvetési törvény XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/05 alcím szerinti "Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzaton belül "Az állam természetvédelmi közfeladatainak átvállalása" szakmai keretén 40 000 000 forint áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet.
Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje, pályázati díj
a) Benyújtandó:
papír alapon, egy példányban:
- a minden oldalon cégszerűen aláírt, számítógépen kitöltött (word használata javasolt), és kinyomtatott pályázati adatlap,
és elektronikus adathordozón (pl.:CD, pendrive):
- a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata és
- az adatlap szerkeszthető word formátumú változata.
Fenti dokumentumokat az alábbi módon és formában (papír alapú és elektronikus adathordozóra feltöltött pályázati anyagot együttesen) kérjük benyújtani.
Kizárólag postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "2024 pályázat - környezet- és
természetvédelmi civil szervezetek számára"
A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2024. május 2.
(postabélyegző kelte)
b) Pályázati díj
A pályázat benyújtása díjmentes.
https://kormany.hu/dokumentumtar/az-allam-termeszetvedelmi-kozfeladatainak-atvallalasa

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem