Pályázati felhívás - Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvétel

Határidő
Érvényes
Kategória
Szociális
Pályázhat
a) a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek vagyonnal,* b) a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg (2022. évben 114 000 Ft).*

Pályázati felhívás - Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvétel


Érvényes: 2022. 04. 28-2022. 06. 30

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvételre, Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2022/2023-as tanévben általános iskola 5. évfolyamán és 6. évfolyamán tanulmányokat kezdő tanulói részére.

A pályázat célja: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program rendszerén keresztül támogatást kíván nyújtani a tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára.

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
a) a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek vagyonnal,*
b) a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg (2022. évben 114.000,-Ft).*

A pályázat beérkezésének határideje: pályázati felhívás megjelenésének napjától 2022. június 30. napjáig.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, személyesen kell benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be. A pályázat benyújtásának tényéről a pályázatot beadó személy igazolást kap. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására lehetőség nincsen.

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a. a pályázó általános iskolai 4. évfolyamának vagy 5. évfolyamának lezárt évvégi bizonyítványának másolatát;
b. a pályázó, illetve háztartása jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről szóló igazolást, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben foglaltak valódisága ellenőrizhető;
c. árvaellátásban részesülő pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;
d. tartósan beteg személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel;
e. súlyosan fogyatékos személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa által kiállított igazolás, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye;
f. családbafogadott pályázó esetén a gyámhatóság erről szóló határozatát;
g. rendszeres pénzellátásban részesülő személy esetén, az erről szóló dokumentumot,
h. a köznevelési intézmény igazgatója által hitelesített pedagógiai ajánlást, javaslatot,
i. a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló irat másolatát.
Az érvényes pályázatot beadó kérelmezők háztartásában a polgármesteri hivatal munkatársa, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával együttesen - az időpont előzetes egyeztetését követően - környezettanulmányt végez. A környezettanulmányt tárgyév július 31. napjáig kell elvégezni.

A pályázónak szakértő által végzett, a tehetség felmérésére irányuló vizsgálaton kell megjelennie.
A vizsgálat, valamint a környezettanulmány időpontjáról a pályázó törvényes képviselőjét két időpont megadása mellett elektronikus levélben és telefonon - az iratra való rögzítés mellett - kell értesíteni.
A munkacsoportnak lehetősége van a pályázó személyes meghallgatására. Amennyiben a fenti cselekmények valamelyike a törvényes képviselő együttműködésének hiánya miatt nem valósul meg, a pályázatot el kell utasítani.

A beérkezett pályázatokat a Szociális és Lakás Bizottság 2022. augusztus 31. napjáig bírálja el, 100 pontos pályázati rendszerben a rendeletben meghatározott szempontok alapján. A támogatottak személyéről a felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. Az elnyerhető támogatás összege: 500 ezer Ft/fő/tanév, amelyből a gyermek taníttatásának és képzésének költségei közvetlenül fedezhetők. A támogatási időszak tárgyév szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart. A támogatás felhasználása a támogatási időszakon belül, az egyéni fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a mentor döntése alapján történik. A támogatott és törvényes képviselője köteles a mentorral együttműködni, és az egyéni fejlesztési tervben foglalt kötelezettségeket teljesíteni.

A pályázati felhívás megtekinthető a város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, kihírdetésre kerül a Savaria Fórum önkormányzati hetilapban, valamint megküldésre kerül a szombathelyi általános iskoláknak.
A pályázatról további felvilágosítást a 94/520-165-ös telefonszámon lehet kérni.
Szombathely, 2022. április 28.
Pályázati felhívás - Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programban való részvétel - Önkormányzati - Szombathely.hu

Dr. Nemény András
polgármester

 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem