Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatására

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
közvetlen filmgyártási támogatásra is pályázó filmalkotás filmelőállítói

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások
értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatására


Hatályos 2022. február 1-től
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) értékesítését elősegítő marketing tevékenységének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.
A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.

I. A rendelkezésre álló forrás megnevezése
1.1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.
1.2. A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja
2.1. A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók, a marketing tevékenységgel érintett filmalkotás vonatkozásában legkorábban e filmalkotáshoz kapcsolódó filmgyártási pályázat benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb a filmforgatás első napjáig.
2.2. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.

III. A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása
3.1. Pályázatot nyújthatnak be a közvetlen filmgyártási támogatásra is pályázó filmalkotás filmelőállítói (amennyiben a filmgyártási támogatást projekttársaság veszi igénybe, a projekttársaság).
3.2. A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
4.1. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.
Tesztvetítés szervezése esetén a marketing tervben ennek leírása is szükséges. A tesztvetítés szervezésére vonatkozóan a Támogató módszertani ajánlást bocsát a támogatottak rendelkezésére.
4.2. A támogatási cél megvalósításában közreműködő marketing szakemberrel szemben támasztott szakmai követelmények:
4.2.1. Mozgóképiparban vagy kereskedelmi lineáris médiaszolgáltatónál vagy lekérhető médiaszolgáltatónál szerzett marketing- és/vagy forgalmazás- és/vagy PR- és/vagy social media tapasztalat és referencia az alábbiak szerint:
- a legfontosabb gyakorlati tapasztalatok (pl. kreatív tervek, stratégia vázlata) vázlatos bemutatása egy legfeljebb 3 diát tartalmazó prezentációban;
- a marketingszakember munkáját legalább az egyik bemutatott projektben ismerő, leinformálható referenciaszemély kapcsolattartási adatainak megadása.
4.2.2. A marketingszakember jogállása
a) reklám-, média-, PR ügynökség (rendelkeznie kell a „PR, kommunikáció” tevékenységi körrel)
b) egyéni kommunikációs szakember
c) mozifilm forgalmazó cég (rendelkeznie kell a „PR, kommunikáció” tevékenységi körrel) a) és c) pont esetén a cégen belül egy szakember kijelölése szükséges, aki a marketingtervet készíti és megvalósításáért felelős lesz.
4.2.3. A prezentáció és a referenciák alapján a pályázat döntés-előkészítési szakaszában a Támogató Marketing és Kommunikációs igazgatósága dönt a marketingszakember elfogadásáról. Az elfogadásra vonatkozó igazolás a pályázó részére megküldésre kerül.

V. A hiánypótlás lehetősége és feltételei
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI. Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje
6.1. A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.
6.2. A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:
a) marketingmunka szakmai minősége, a marketingterv megalapozottsága;
b) célközönség kiválasztása, felmérése, elérésére javasolt kommunikációs eszközök bemutatása;
c) kreatív briefek minősége.
6.3. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.

VII. Az elnyerhető támogatás mértékének felső határa
7.1. Filmalkotásonként legfeljebb 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.
7.2. A filmalkotás egyedi sajátosságaira tekintettel a pályázatban magasabb összeg is megjelölhető, melynek indokoltságáról a Filmszakmai Döntőbizottság dönt.

VIII. A maximális támogatási intenzitás mértéke
8.1. A támogatás összegének az elszámolható költségekhez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában meghatározott támogatási arányokat. Azaz a filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység olyan arányban támogatható, amilyen arányban az Mktv. szerint a filmalkotás gyártása is támogatható.
8.2. A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

IX. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
9.1. A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.
9.2. Elszámolható költségek (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):
- reklám-, PR- és marketing költség, ideértve különösen:
- PR-kommunikáció
- social media szerkesztés
- kreatív anyagok fejlesztése, tervezése és gyártása (pl. plakát, trailer, social media kreatívok), beleértve grafikust, fotózást, filmezést
- werk fotó és film
- nem hagyományos / gerilla marketing eszközök
- reklámajándék
- social media hirdetésvásárlás
- influencer marketing
- márkázott cikk / natív tartalom
- a filmalkotás tesztvetítésének költségei
- egyéb működési költségek (pl. banki, könyvelési költség legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig számolható el)
- Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a)
9.3. Hagyományos médiavásárlás (pl. TV, online, közterület, beltéri, nyomtatott stb. felületek) nem számolható el.
9.4. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása esetén a filmgyártási támogatás terhére az Mktv. 31/E. § (6) bekezdése alapján gyártáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaköltségek nem számolhatók el. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatása nem képezheti közvetett támogatás alapját.

X. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
10.1. A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.
10.2. A filmértékesítést elősegítő marketing tevékenység támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:
a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,
b) a támogatott a marketing koncepciót elkészítette és a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagokat Támogató részére leadta.
c) tesztvetítés szervezése esetében a tesztvetítés a Támogató által rendelkezésre bocsátott módszertani ajánlás szerint megvalósult.
A marketing anyagok esetében a támogatottnak rendelkeznie kell azok területi, időbeli és felhasználási módbeli korlátozástól mentes felhasználási jogaival.
10.3. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

XI. A folyósítás részletei
11.1 A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:
- a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 50 %,
- a támogatási szerződésben meghatározott marketing anyagok leadását követően 40%
- az elszámolást követően 10%.
11.2. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

XII. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás
12.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
12.2. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.

XIII. A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja
13.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
13.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
13.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mailcímre nyújtható be.

XIV. Felvilágosítás lehetősége
A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mailcímen kérhető.

XV. Egyéb rendelkezések
15.1. Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.
15.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.
15.3. A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html
15.4. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem