Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások filmgyártásának támogatására

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
a Támogatási Szabályzat szerint megfelelő referenciával rendelkező filmelőállítók, megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező rendezővel, producerrel közösen pályázhat. Ha a megfelelő referenciával rendelkező rendező egyben a filmalkotás producere is, a film gyártásában másik megfelelő referenciával rendelkező producernek (delegált producernek) is részt kell vennie. Projekttársaság által benyújtott pályázat esetén a projekttársaságot alapító filmelőállító referenciája figyelembe vehető. A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások filmgyártásának támogatására


Hatályos 2022. február 1-től
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés c) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) gyártásának közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.
A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.

I. A rendelkezésre álló forrás megnevezése
1.1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.
1.2. A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja
2.1 A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.
2.2. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.

III. A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása
3.1. Pályázatot nyújthatnak be a Támogatási Szabályzat szerint megfelelő referenciával rendelkező filmelőállítók.
3.2. Megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező rendezővel, producerrel közösen pályázhat. Ha a megfelelő referenciával rendelkező rendező egyben a filmalkotás producere is, a film gyártásában másik megfelelő referenciával rendelkező producernek (delegált producernek) is részt kell vennie.
3.3. Projekttársaság által benyújtott pályázat esetén a projekttársaságot alapító filmelőállító referenciája figyelembe vehető.
3.4. A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.
3.5. A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.

V. A hiánypótlás lehetősége és feltételei
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI. Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje
6.1. A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.
6.2. A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:
a) a forgatókönyv alapötlete, története, struktúrája, karakterei, dialógusai;
b) a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke;
c) értéknövelő szempontok: a filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-illetve európai kulturális értékek felmutatása;
d) a megcélzott közönség reális felmérése;
e) a harmadik féllel/felekkel kötött szerződések/előszerződések/ szándéknyilatkozatok megfelelő biztosítékot nyújtanak-e a filmalkotás elkészítéséhez;
f) a tervezett kiadások közvetlenül a filmalkotás megvalósítását szolgálják-e;
g) projekt költségvetése, biztosítható-e a filmalkotás folyamatos finanszírozása és határidőben történő befejezése;
h) a filmalkotás mozi forgalmazására már szerződést/előszerződést kötött a pályázó, vagy a filmforgalmazó írásban szándékát fejezte ki a filmalkotás mozi-forgalmazására;
i) a filmalkotás gyártását más magyar finanszírozó, illetve külföldi filmalapok, alapítványok, intézetek, külföldi koprodukciós partnerek igazoltan támogatják;
j) a filmalkotás megvalósítása során a nyújtott támogatási összeghez képest, az Mktv.-ben kötelezően meghatározott mértéket meghaladó pénzösszeg közvetlen magyar filmgyártási költségként kerül-e Magyarországon elköltésre;
k) befejezési garancia alkalmazása.
6.3. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.

VII. A maximális támogatási intenzitás mértéke
7.1. A jelen pályázati kiírás alapján a filmalkotás megvalósítására igényelni kívánt közvetlen támogatás összege legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig terjedhet.
A teljes támogatási összeg (minden állami támogatást - ide értve a közvetett támogatást is - együttvéve) nem haladhatja meg a támogatandó filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás 50 %-át, 60%-át, illetve 100%-át, az Mktv. 13. §-ában foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint.
- A támogatás mértéke bármely filmalkotás esetén a filmalkotás magyarországi gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának az 50%-áig terjedhet.
- Ha a nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli filmelőállító is részt vesz, az Mktv. szerinti támogatás mértéke a magyar hozzájárulás arányának 60%-áig terjedhet.
- A támogatás mértéke a mozibemutatásra készült - játékfilm, egész estét betöltő dokumentumfilm, népszerű tudományos és animációs film műfajba tartozó - magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a filmalkotás gyártási költségvetése nem haladja meg a költségvetési törvényben a magyar filmalkotásokra és a magyar részvételű nemzetközi koprodukciós filmalkotásokra évente megállapított értékhatárokat. (Ezeket az értékhatárokat a Támogató a honlapján évente közzéteszi).
- A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül meg. Ha a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés során megtérül, a gyártási költségvetést meghaladó összeget a Támogató részére vissza kell fizetni.
- A támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján felsorolt valamely állambeli filmelőállító is részt vesz.
- A támogatás mértéke dokumentumfilm, animációs film műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. Ez a szabály a mozibemutatásra készült játékfilmek esetén nem alkalmazható.
7.2. A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási költségekre köteles fordítani. A támogató ennél magasabb arányt is előírhat, de az nem haladhatja meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen magyar filmgyártási költségekre fordítsa.
7.3. A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

VIII. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
8.1. A támogatás alapjául szolgáló költségek elszámolásakor kizárólag az adott filmalkotás költségvetésében szereplő, a Támogatott által bizonylattal igazolt költség számolható el, amely megfelel az Mktv.-ben meghatározott közvetlen filmgyártási költségek feltételeinek. Az elszámolhatóság tekintetében a támogatási döntés időpontjában hatályos szabályozás az irányadó.
8.2. A Támogató által a projekt vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). Projekttársaság esetében a társaság megalapítását követően felmerült költségek számolhatók el.
8.3. Az Mktv.-ben foglaltakon túl valamennyi támogatási cél esetében elszámolható költségnek minősül továbbá:
- a film gyártásához szükséges szerzői jogok megszerzésének költsége, az Mktv.-ben foglalt legfeljebb 4%-os korlátozástól függetlenül,
- a filmgyártásban közreműködő magánszemélyek - így különösen az előadóművészek és stábtagok - javadalmazásának teljes összege, beleértve az Mktv. 31/E. § (12) bekezdésében és 31/F. § (1a) bekezdésében foglalt hárommillió forintot meghaladó azon összeget is, amely a filmszakmai közvetett támogatás megállapítása szempontjából közvetlen filmgyártási költségként 50 %-ban számolható el,
- Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5 %-a),
- ügyleti kamat (így pl. az áfa és a közvetett állami támogatás előfinanszírozásához kapcsolódó banki, pénzintézeti hitelek/kölcsönök után fizetendő kamatok, hitelfelvételi díjak és kezelési költségek),
- a mozgóképszakmai hatóság (Nemzeti Filmiroda) által megállapított igazgatási szolgáltatási díjak,
- a Támogató által delegált filmszakmai és pénzügyi ellenőr díja (a megítélt támogatási összeg 2 %-a),
- kártérítés, kártalanítás káreseményenként 50 000 Ft értékig, de összesen filmalkotásonként legfeljebb 250 000 Ft értékig,
- a filmgyártási támogatási szerződés mellékletében meghatározott anyagok előállítási költségei.
A filmgyártás keretében elszámolható költségekre az Mktv. közvetlen magyar filmgyártási költségekre vonatkozó szabályai, valamint a 31/E-31/G. §-ában foglaltak irányadók azzal, hogy a filmelőállító általános költségének mértéke tekintetében a döntés a Filmszakmai Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.
8.4. Nem számolhatók el az alábbi költségek:
- a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
- beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
- támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
- késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
- olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
- teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.

IX. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
9.1. A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklet határozza meg.
9.2. A nyertes pályázó projekttársaság létrehozására köteles legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig, kivéve, ha a pályázó projekttársaság, amelyről a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell. A projekttársaság alapítói a következő személyek lehetnek:
- a pályázó filmelőállító társaság,
- a pályázó filmelőállító társaságban közvetlen vagy közvetett módon többségi tulajdonrésszel rendelkező természetes személy(ek), vagy az általuk alapított gazdasági társaság,
- a támogatott filmalkotás producere. Amennyiben a projekttársaságban más személyek is alapítók, a fenti személyeknek a projekttársaságban együttesen legalább többségi tulajdonrésszel kell rendelkezniük.
A filmalkotás vezető producere egyben a projekttársaság ügyvezetője is.
9.3. Projekttársaság hiányában a támogatási szerződés nem köthető meg és támogatás nem folyósítható.
9.4. A Filmszakmai Döntőbizottság - a pályázó kérelme alapján - a támogatásról szóló döntésében mentesítheti a pályázót a projekttársaság létrehozatalának kötelezettsége alól, amennyiben a támogatási összeg és a költségvetés mértékét figyelembe véve a projekttársaság létrehozatala a pályázó számára aránytalan nehézséggel járna.
9.5. A támogatott a támogatási szerződésben meghatározott könyvelési program felhasználásával köteles könyvelését és pénzügyi elszámolását vezetni.
9.6. Amennyiben a pályázó nemzetközi koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia és szavatolnia kell, hogy a produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:
a) eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga vagy az ahhoz való hozzáférési jog bemutatásra alkalmas műpéldány készítése céljából;
b) vagyoni hozzájárulásának és a filmalkotás teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló - szerzői vagyoni és szomszédos - jogokból és bevételekből kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
c) Magyarország és a filmelőállító megnevezése a filmalkotásban részt vevők között;
d) folyamatos információkérés a filmalkotás gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak az átadása a Támogatónak;
e) territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog Magyarország területére és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, ha kivételes és indokolt esetben a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
f) a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
g) a filmalkotás (mozi)bemutatási joga Magyarországon;
h) a koprodukciós szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.
9.7. Koprodukció esetén a pályázó teljes bizonyító erejű okiratokkal köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek, és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt. Az okirat másolatát és annak egyszerű magyar fordítását a támogatási szerződés megkötésekor a Támogató részére át kell adni.
9.8. A filmalkotás gyártási költségvetésének tartalmaznia kell a filmalkotás keretében létrejövő valamennyi szellemi alkotás (így különösen zeneművek, színészi teljesítmény, szomszédos jogok stb.) területi és időbeli korlátozás nélküli, valamennyi médiában történő, harmadik személy részére átruházható, és tovább engedélyezhető felhasználásának ellenértékét és fedezetét.
9.9. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a szinopszis, treatment, vagy forgatókönyv felhasználási jogaival, legkésőbb a filmgyártási költségvetésben a jogszerzés ellenértékét fel kell tüntetni, és a filmgyártás során legkésőbb a forgatás első napjáig igazolnia kell a jogok ellenértékének kifizetését és a jogok megszerzését (a jogszerzés ellenértékeként meghatározott teljes jogdíjösszeget a jogosultaknak ki kell fizetni). Ez utóbbi rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a jogosult a filmalkotás felhasználása során keletkező bevételekből részesedjen.
9.10. A támogatási szerződés megkötéséhez a támogatottnak igazolnia kell, hogy a filmalkotás teljes költségvetésének forrásai rendelkezésre állnak. Állami, regionális, intézményi támogatás esetén ilyen igazolásnak minősülnek a már megkötött támogatási szerződések, továbbá a Támogató elfogadja az illető intézmény támogatási döntéséről szóló, a Támogató részére kibocsátott, közvetlenül a Támogatónak címzett és megküldött nyilatkozatát. Koproducernek nem minősülő, vagy magánszemély befektető esetén a Támogató előírhatja a finanszírozásról szóló szerződés közokiratba foglalását, vagy bankgaranciát.
9.11. A Támogató a gyártás teljes időtartama alatt folyamatosan felügyeli és segíti a filmalkotás megvalósítását, továbbá megilleti a filmalkotás végleges változata jóváhagyásának joga. Olyan nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a Támogató által nyújtott támogatás mértéke nem éri el a filmalkotás gyártási költségvetésének 50%-át, a Támogató e pont szerinti jogát a koproducerekkel, illetve a többi támogatóval együttműködve, azok egyetértésével gyakorolja.
9.12. A filmalkotás végleges változata jóváhagyásának folyamata:
a) A támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási határidőig a filmalkotás rendezője és producere vagy delegált producere az elkészült filmalkotást bemutatják a Támogatónak.
b) A Támogató a változat megtekintése után dönt annak elfogadásáról, vagy konzultál a producerrel és a rendezővel, amelynek során javaslatokat tehet a végleges változattal kapcsolatban.
c) A Támogató javaslatai alapján a rendező és a producer módosításokat tehet a végleges változaton, vagy ha a javaslatokkal nem ért egyet, azt változatlanul hagyja.
d) Ha a rendező és a producer a filmen változtatást nem tesz, vagy az újabb módosított változattal a Támogató továbbra sem ért egyet, a felek újabb konzultáció során törekednek a végső változattal kapcsolatban egyetértésre jutni. Ennek eredménytelensége esetén a Támogató jogosult saját változatot elkészíteni, és a két változatot tesztközönség előtt levetíteni.
e) A forgalmazásra kerülő változatról a Támogató, a producer és a rendező a tesztvetítés eredménye alapján döntenek.
9.13. A filmgyártási támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:
a) a filmalkotás elkészült, és annak végső változatát valamennyi filmelőállító és a Támogató elfogadta,
b) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével - nemzetközi koprodukció esetében a magyar hozzájárulással - elszámolt, és azt a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, valamint a Támogató általi auditálása megtörtént,
c) a támogatott a kötelespéldány szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének eleget tett és ezt a Támogató felé igazolja,
d) az elkészített filmalkotásról 1 db külső merevlemez a Támogató részére leadásra került,
e) a filmalkotás nyilvános bemutatására sor került.
9.14. Az elkészült filmalkotások filmszínházban kerülnek bemutatásra. A Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága a filmalkotás első vágott változatának megtekintését követően hozzájárulhat ahhoz, hogy a filmalkotás bemutatására lineáris vagy lekérhető médiaszolgáltatásban kerüljön sor.
9.15. A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmgyártási támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.
9.16. Támogató a film hasznosításából származó bevételekből részesedésre jogosult a Támogatási Szabályzat 8.1. pontjában meghatározottak szerint. A filmgyártási támogatásban részesülő filmalkotás nemzetközi terjesztésére (world sales tevékenységre) a Támogató jogosult, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.
9.17. A támogatott köteles legkésőbb a támogatás folyósításáig produkciós biztosítási szerződést kötni a támogatott filmalkotás vonatkozásában, amelynek társbiztosítottja a Támogató. Ennek hiányában a támogatás nem folyósítható. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza. Ez a feltétel teljesítettnek minősül akkor is, ha a Támogatott legalább az első támogatási részlet folyósításának időpontját meghaladó időtartamra érvényes visszavonhatatlan biztosítási ajánlattal rendelkezik, és az abban meghatározott díjat az első támogatási részletből teljesíti.
9.18. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. A filmgyártás költségvetésére és a támogatás mértékére tekintettel a Támogató a támogatási szerződésben befejezési garanciát vagy egyéb biztosítékot követelhet meg.
9.19. A támogatási szerződés megkötéséig a támogatott és a Támogató a filmterjesztővel a filmalkotás magyarországi forgalmazására vonatkozó forgalmazási előszerződést kötnek. A filmgyártási célú támogatásra vonatkozó döntésben Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága mentesítheti a Támogatottat a forgalmazási előszerződés megkötése alól, amennyiben a filmalkotás jellegére tekintettel méltányolható okból az előszerződés megkötését a filmterjesztő nem vállalja.
9.20. A filmgyártási támogatásban részesült és filmszínházi forgalmazásba került filmalkotásokat a támogatott köteles regisztrálni a Magyar Mozgókép Szemlére és nevezni a Magyar Filmdíjakra. Amennyiben ezen kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a Támogató jogosult helyette és nevében a regisztrációt kezdeményezni és a nevezést benyújtani.

X. A folyósítás részletei
10.1. A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:
- a támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül 25%,
- az első forgatási napot követően 45 %,
- a forgatási időszak közepén, azaz a forgatási napok felénél 27,5% és az utolsó részlet 20 000 000 Ft-ot meghaladó része
- az elszámolást követően 2,5 %, de legfeljebb 20 000 000 Ft.
10.2. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

XI. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás
11.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
11.2. Amennyiben a Filmszakmai Döntőbizottság indokoltnak tartja, a támogatási cél megvalósulásával kapcsolatban a Támogatási Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti ellenőrzési jogosultságait fokozottabban érvényesítheti, akként, hogy ennek végrehajtására kiemelt filmszakmai ellenőrt jelöl ki. A Támogató által kijelölt filmszakmai ellenőr ennek érdekében a támogatási szerződés rendelkezései szerint a támogatási cél megvalósításának teljes időszakában eljár.
11.3. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.

XII. A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja
12.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
12.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
12.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.

XIII. Felvilágosítás lehetősége
A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.

XIV. Egyéb rendelkezések
14.1. Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.
14.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.
14.3. A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html
14.4. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem