Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
forgatókönyvírók, producerek, filmelőállítók

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások forgatókönyv fejlesztésének támogatására


Hatályos 2022. február 1-től
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés a) pontja szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) forgatókönyv fejlesztésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására.
A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.

I. A rendelkezésre álló forrás megnevezése
1.1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.
1.2. A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja
2.1. A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.
2.2. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton, PDF formátumban küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklete határozza meg.

III. A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása
3.1. Pályázatot nyújthatnak be a Támogatási Szabályzat szerint megfelelő referenciával rendelkező:
- forgatókönyvírók,
- producerek,
- filmelőállítók.
3.2. Megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező forgatókönyvíróval, filmelőállítóval vagy producerrel közösen pályázhat. A megfelelő referenciához figyelembe vehető filmfesztiválokat és filmes eseményeket a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.
3.3. A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
4.1. A pályázónak a pályázathoz az alábbi jogi dokumentumot is csatolnia kell:
- saját szinopszis/treatment/forgatókönyv esetén:
o A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a mű a forgatókönyvíró eredeti alkotása, és a megfilmesítési jogokkal kizárólagosan rendelkezik.
o Amennyiben a pályázatot a filmelőállító nyújtja be, a forgatókönyvíróval kötött szerződést
- adaptált forgatókönyv esetén:
o Opciós szerződést, amely rendelkezik a szinopszis/treatment/forgatókönyv kizárólagos területi korlátozás nélküli megfilmesítés jogának megszerzéséről a pályázó által. Koprodukciós, vagy nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén e feltételt bármelyik koproducer teljesítheti. Az opciós időszaknak a pályázat benyújtásától számítva legalább két évre kell szólnia, amely a pályázó által egyoldalúan egy évvel meghosszabbítható. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor ennél rövidebb időtartamra (2+1 év) szóló opciós szerződéssel rendelkezik, a fenti időtartamra szóló opciós szerződést legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor be kell nyújtania.
o A forgatókönyvíróval kötött szerződést.
4.2. A Támogató a pályázók számára javasolja a honlapján közzétett mintaszerződések használatát.

V. A hiánypótlás lehetősége és feltételei
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI. Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje
6.1. A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.
6.2. A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:
a) a szinopszis, treatment, forgatókönyv kreatív tartalma és megvalósíthatósága,
b) a forgatókönyv alapötlete, története, struktúrája, karakterei, dialógusai,
c) a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
d) értéknövelő szempontok: a filmalkotás társadalmi és/vagy történelmi jelentősége, magyar-illetve európai kulturális értékek felmutatása,
e) a megcélzott közönség reális felmérése.
6.3. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján. A fejlesztői javaslattal kiegészített olvasói vélemények/ajánlások mind a támogatott, mind a nem támogatott pályázatok pályázói számára kiküldésre kerülnek a döntést követően.

VII. A maximális támogatási intenzitás mértéke
7.1. A támogatás összege elérheti az elszámolható költségek 100%-át, önrész biztosítására a pályázók nem kötelesek. Ha a támogatással elkészült forgatókönyv alapján ténylegesen film készítésére kerül sor, az elszámolható költségek a film készítésére vonatkozó teljes költségvetés részét képezik, és a valamennyi elszámolható költség alapul vételével nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az Mktv. 13. §-ában meghatározott mértéket, figyelembe véve a forgatókönyv készítéséhez nyújtott támogatástartalmat.
7.2. A támogatás 90%-a a forgatókönyvírók díjazására fordítandó, a fennmaradó 10% fordítható a produceri díjazásra és egyéb költségek fedezésére. A Filmszakmai Döntőbizottság a támogatásról szóló döntésében ezektől az arányoktól eltérhet.
7.3. A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

VIII. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
8.1. A Filmintézet által az érintett filmalkotás vonatkozásában hozott, a legkorábbi támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók).
8.2. Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):

- opciós díj, valamint a forgatókönyv és egyéb, a fejlesztés során használt mű, dokumentum felhasználási jogának díja,
- a fejlesztéshez szükséges irodalmi mű és szakkönyv, valamint audiovizuális kiadvány költsége,
- forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium (ideértve a fejlesztésben résztvevő személynek fizetett díjat),
- kutatási megbízási díj és kutatással összefüggő költség,
- a producer, a fejlesztés vezetője megbízási díja,
- a fejlesztés során szükséges fordítás díja,
- a képes forgatókönyv (storyboard) elkészítésének díja, animációs filmnél a grafikai kutatás, figura- és látványterv költsége is,
- honorárium, megbízási- és napidíj járuléka,
- az író és a producer - ennek hiányában a fejlesztés vezetője - utazási és szállás költsége, napidíja,
- jogi és könyvelési költség,
- sokszorosítási költség,
- Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a), valamint
- a fejlesztéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)
8.3. Nem számolhatók el az alábbi költségek:
- a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
- beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
- támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
- késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
- olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
- teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.

IX. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
9.1. A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 2. számú melléklet határozza meg.
9.2. Forgatókönyv-fejlesztési célú támogatási szerződés csak jogi személlyel köthető. Ha a pályázó magánszemély, a jogi személy gazdasági társaságban többségi tulajdoni részesedéssel kell rendelkeznie, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia, a megfilmesítési jogokkal pedig a társaságnak kell rendelkeznie. Amennyiben a pályázó valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolni köteles, hogy kizárólagos tulajdonában álló magyarországi fióktelepet létesített. A támogatási szerződés kizárólag a magyarországi fiókteleppel, vagy magyarországi székhelyű leányvállalattal köthető meg.
9.3. A forgatókönyv/filmterv fejlesztés támogatása során a Támogató az alkalmazásában álló forgatókönyvíró szakember (konzultáns) segítségével támogathatja a forgatókönyv elkészültének folyamatát. A konzultáns tevékenyen közreműködhet a forgatókönyv javításában, továbbfejlesztésében annak érdekében, hogy az megfelelő szakmai színvonalú, és megvalósítható legyen. A támogatott a fejlesztési folyamat alatt igény szerint többször folytathat konzultációt a kijelölt konzultánssal, de legalább forgatókönyv változatonként egy konzultáció kötelező. A forgatókönyv fejlesztési igazgatótól egy konzultáció kérhető forgatókönyv változatonként, illetve a forgatókönyv fejlesztési igazgató a saját belátása szerint bármikor konzultációra hívhatja az alkotókat.
9.4. A Támogató a forgatókönyv fejlesztés támogatásához feltételül írhatja elő a kedvezményezett által választott (további) társíró bevonását. A társíró személyét a forgatókönyv fejlesztési igazgató hagyja jóvá.
9.5. Amennyiben a forgatókönyv fejlesztés lezárását, és a támogatási cél támogatási szerződésben foglalt megvalósításának határidejét követő egy éven belül a támogatott a forgatókönyv alapján készülő filmalkotást a Támogató nélkül valósítja meg, vagy annak megfilmesítési jogait harmadik személyre átruházza (ide nem értve a projekttársaságra történő átruházást), vagy a filmalkotás megvalósítására nem nyújt be filmgyártási vagy gyártás-előkészítési pályázatot, a támogatott a támogatást köteles visszafizeti, vagy a forgatókönyv megfilmesítési jogait a Támogatónak átengedi. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a Filmszakmai Döntőbizottság a forgatókönyv további fejlesztését nem támogatja, illetve a forgatókönyv-fejlesztés lezárásáról szóló határozatában kimondta, hogy a film megvalósítását (gyártást) nem támogatja. A Támogató ezen határidőn belül, vagy indokolt esetben annak elteltét követően is hozzájárulhat a megfilmesítési jogok olyan társaságra történő átruházásához, amellyel a film sikeres megvalósítása valószínűbb, és amely a Filmszakmai Döntőbizottság által meghatározott határidőn belül pályázatot nyújt be a gyártás-előkészítésre vagy a filmgyártásra.
9.6. A Filmszakmai Döntőbizottság - támogatott kérelmére - a támogatottat mentesítheti a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.
9.7. Amennyiben a Filmszakmai Döntőbizottság az elutasító döntésének indokolásában erről rendelkezik, a támogatásban nem részesített szinopszis/treatment/forgatókönyv újabb pályázat mellékleteként benyújtható a Támogatóhoz. Az újabb pályázat érvényességének a feltétele, hogy a szinopszis/treatment/forgatókönyv átdolgozását a Támogató forgatókönyv fejlesztési igazgatója írásban jóváhagyja. A pályázat a jóváhagyást követően nyújtható be ismét a Filmszakmai Döntőbizottsághoz.
9.8. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
9.9. Forgatókönyv-fejlesztés esetén a támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult: a) a forgatókönyv fejlesztése befejeződött, és a forgatókönyvet a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, b) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatott projekt teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta, a fejlesztési munka Támogató általi auditálása megtörtént.
9.10. A forgatókönyv elfogadásáról szóló döntést követően a támogatott a forgatókönyvön a Támogató jóváhagyása nélkül nem változtathat. A változtatásokról a támogatott nyilatkozni köteles.

X. A folyósítás részletei
10.1. A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja forgatókönyv-változatonként:
- a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 50%,
- a forgatókönyv-változat elfogadásakor 40%,
- az elszámolást követően a teljes támogatási összeg 10%-a.
10.2. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

XI. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás
11.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
11.2. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.

XII. A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja
12.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
12.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
12.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mailcímre nyújtható be.

XIII. Felvilágosítás lehetősége
A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mailcímen kérhető.

XIV. Egyéb rendelkezések
14.1. Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.
14.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.
14.3. A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html
14.4. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem