Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások terjesztésének támogatására

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
Vállalkozások
Pályázhat
Támogató által filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmterjesztői, a jelen pályázati kiírás VII. fejezetében megjelölt 1. kategória esetében a filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmelőállítói is

Pályázati kiírás filmszínházban bemutatandó filmalkotások terjesztésének támogatására


Hatályos 2022. február 1-től
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint (továbbiakban: Mktv.) és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt pályázati elvekkel összhangban pályázatot ír ki filmszínházban bemutatandó, egész estés (legalább 70 perces) játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmek (a továbbiakban együttesen: filmalkotások) filmterjesztésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására. A pályázatokat a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.

I. A rendelkezésre álló forrás megnevezése
1.1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoport.
1.2. A támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül és azt a Támogató az Európai Bizottság N 202/2008 számú és az azt módosító SA.50768 számú határozatával jóváhagyott magyar állami filmtámogatási program alapján nyújtja.

II. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja
2.1. A pályázatok 2022. február 1. napjától a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.
2.2. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon pályázatot nem fogad be. A pályázat benyújtásakor a pályázó a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. A pályázatok mellékleteit a pályázó az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére. A pályázat mellékleteit a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklet határozza meg.

III. A pályázat benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása
3.1. Pályázatot nyújthatnak be a Támogató által filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmterjesztői, a jelen pályázati kiírás VII. fejezetében megjelölt 1. kategória esetében a filmgyártási támogatásban részesített filmalkotások filmelőállítói is.
3.2. A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázathoz csatolandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.
Tesztvetítés szervezése esetén a marketing tervben ennek leírása is szükséges. A tesztvetítés szervezésére vonatkozóan a Támogató módszertani ajánlást bocsát a támogatottak rendelkezésére. Amennyiben a tesztvetítést a filmelőállító a filmszínházban bemutatandó filmalkotások értékesítését elősegítő marketing tevékenység támogatásának terhére megvalósította, jelen pályázati kiírás alapján tesztvetítés nem szervezhető.

V. A hiánypótlás lehetősége és feltételei
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VI. Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje
6.1. A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 60 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.
6.2. A pályázatok elbírálása során a Támogató az Mktv. 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban különösen az alábbiakat értékeli:
a) a filmalkotás kulturális, innovatív és szórakoztató értéke,
b) a megcélzott közönség (célcsoport, becsült nézőszám) reális felmérése,
c) benyújtott marketing és forgalmazási koncepció szakmai tartalma
6.3. A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.

VII. A maximális támogatási intenzitás mértéke
7.1. Támogató a becsült nézőszámok alapján a filmalkotásokat forgalmazási kategóriákba sorolja, a támogatási intenzitás meghatározása ezen kategóriákon alapul. A pályázók legalább a táblázatban megjelölt önrész biztosítására kötelesek azzal, hogy a támogatás összegének az elszámolható költséghez viszonyított aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásra vonatkozóan az Mktv. 13. §-ában a filmgyártásra megállapított támogatási arányt.

Becsült nézőszám Filmintézet által adható Pályázó önrésze

        • támogatás maximális összege

10 000 alatt 6 000 000 Ft
10 000-25 000 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft
25 001-75 000 20 000 000 Ft 4 000 000 Ft
75 001-125 000 30 000 000 Ft 6 000 000 Ft
125 000 felett egyedi egyedi

*Annak a filmalkotásnak, amelynek a magyarországi filmforgalmazásból származó becsült nézőszáma meghaladja a 125 ezer nézőt, a Filmintézet egyedi forgalmazási támogatást nyújthat. Ebben az esetben Filmterjesztő önrésze is egyedi megállapodás tárgya.
A becsült nézőszámokat a pályázó a pályázat beadásakor határozza meg, a Támogató a pályázat elbírálása során a pályázó által meghatározott nézőszámoktól eltérhet.
7.2. A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni.

VIII. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
8.1. A támogatás nyújtásáról szóló pályázati döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni (kivéve a szerzői jogi költségeket, amelyek az önrész terhére a pályázat benyújtásától számított egy évre visszamenőleg elszámolhatók). A pályázó kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának napjánál.
8.2. Az elszámolható költségek köre (a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet alapján):
- hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége,
- feliratozás, szinkronizálás, fordítás költsége,
- hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége,
- díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja,
- alkotók szállás- és utazási költsége,
- reklám-, PR- és marketing költség (ideértve a tesztvetítés költségeit is),
- kiadvány szerkesztési, grafikai és nyomdaköltsége,
- Támogató adminisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg 2,5%-a),
- a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig)
8.3. Nem számolhatók el az alábbi költségek:
- a támogatási szerződés megkötését megelőzően keletkezett köztartozás (adó, illeték, vám, járulék stb.),
- beruházás, támogatott tulajdonában, vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítása, állandó fenntartása,
- támogatott törzstőkéjének, alaptőkéjének emelése,
- késedelmi kamat, bírság, kötbér, veszteség, kár kifizetése, visszaigényelt áfa,
- olyan költségek, kiadások, amelyek nem kizárólag és közvetlenül a támogatási cél megvalósítása érdekében merültek fel,
- teljesítéssel nem rendezett előlegek, vagy olyan kifizetés, mely nem az érvényes jogszabályok szerint kerül dokumentálásra.

IX. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
9.1. A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete határozza meg.
9.2. A marketing és forgalmazási koncepció kialakítása és végrehajtása során a filmelőállító és a filmterjesztő folyamatosan köteles együttműködni és egyeztetni a Támogatóval és az általa kijelölt marketing szakértővel. Az együttműködés részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.
9.3. Utófinanszírozás esetében az elkülönített bankszámla fenntartására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó.
9.4. Előfinanszírozás esetében a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. A biztosíték a támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
9.5. A filmterjesztési támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike megvalósult:
a) a támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta,
b) tesztvetítés szervezése esetében a tesztvetítés a Támogató által rendelkezésre bocsátott módszertani ajánlás szerint megvalósult,
c) a film a forgalmazási tervnek megfelelően bemutatásra került.
9.6. A filmalkotás csak abban az esetben részesülhet filmterjesztési támogatásban, amennyiben az Mktv. 31/B. §-ában és 2. sz mellékletében szereplő kulturális követelményrendszernek megfelel. A kulturális követelményeknek való megfelelést a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja és igazolja az Mktv. 19. § (1) bekezdés e) pont alapján.
X. A folyósítás részletei
10.1. A VII. pontban meghatározott kategóriák közül az 1. kategória esetében:
- a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90%,
- az elszámolást követően 10%.
10.2. A VII. pontban meghatározott kategóriák közül a 2-5. kategória esetében a Támogató a támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, utófinanszírozással nyújtja.
10.3. A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

XI. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás
11.1. A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
11.2. A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen pályázati kiírásban meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.

XII. A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja
12.1. A pályázó, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
12.2. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a pályázóra, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
12.3. A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.

XIII. Felvilágosítás lehetősége
A pályázati kiírással és a benyújtott pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.

XIV. Egyéb rendelkezések
14.1. Jelen pályázati kiírás visszavonásig érvényes.
14.2. Támogató jogosult a pályázati kiírás módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.
14.3. A pályázati kiírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://nfi.hu/a-filmintezetrol/adatkezelesi-tajekoztatok/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.html
14.4. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem