Pályázati kiírás köztéri alkotás létrehozására az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából

Határidő
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
alkotócsoportok vagy önállóan dolgozók

A Magyar Tudományos Akadémia és Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki köztéri alkotás létrehozására a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából. A megújuló Széchenyi téren az MTA olyan jelet kíván állítani, amely egyaránt méltó az Akadémia történetiségéhez, ugyanakkor kifejezi a tudomány naprakészségét, mindenkori aktualitását és gyors reagálóképességét is.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki köztéri alkotás létrehozására a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából

1. A pályázat kiírója
A pályázat kiírója a Magyar Tudományos Akadémia és Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban együttesen: Kiíró), lebonyolítója az MTA Titkársága (Lebonyolító).

2. A pályázat célja, tárgya
A Magyar Tudományos Akadémia, alapításának 200. évfordulója alkalmából a megújuló Széchenyi téren olyan jelet kíván állítani, amely egyaránt méltó az Akadémia történetiségéhez, ugyanakkor kifejezi a tudomány naprakészségét, mindenkori aktualitását és gyors reagálóképességét is.
Az alkotást a hazai tudomány megjelenítéseként célszerű felfogni, és a jövő kihívásaira vonatkoztatva, nyitottként, közösségiként tekinteni.

3. Általános követelmények
A pályamű a jelalkotás és a térszervezés eszközeivel teremtsen lehetőséget a nagyközönség interaktivitására. A megvalósuló alkotás
közel hozza a tudományt, a tudományos közösséget a helyi, városi illetve nemzeti közösség tagjaihoz,
kifejezi, hogy a tudomány a megalapozottságot, megbízhatóságot jelenti, megoldást keres a jelen problémáira és a jövő kihívásaira,
inkluzív jellegű tér alakul ki az alkotás által, azaz sajátjuknak érezhetik a különböző érintett közösségek,
szól minden társadalmi réteghez, érdekes; élvezhető anélkül, hogy annak minden értelmezési szintjét megfejtenék; gyűjti, vonzza a különböző érintett közösségek képviselőit.
Az alkotásnak figyelembe kell vennie a Széchenyi tér átalakításával kapcsolatos terveket.
A köztéri alkotás műfajára, karakterére, méretére, anyagára, a felhasznált technológiára vonatkozó kikötést a Kiíró nem tesz, azonban az alkotásnak és a kiegészítő elemeknek a világörökségi látványba harmonikusan kell illeszkedniük, azt zavaró hatású alkotás nem helyezhető el. A köztéri alkotásnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a településkép védelméről szóló rendeletekre.
A köztéri alkotás tervezése és megvalósítása során a nyertes pályázónak (alkotónak vagy alkotócsoportnak) együtt kell működnie a teret érintő beruházások - különösen a Széchenyi István tér, a RakPark projekt, az MTA székház rekonstrukciójának és a felszín alatti parkoló - tervezőivel, kivitelezőivel.

4. Helyszínjavaslatok
A Kiíró az alkotás kialakításához a Magyar Tudományos Akadémia Székháza előtti térre vonatkozóan vár javaslatokat az alkotás elhelyezésére, figyelembe véve a tér rendezésére vonatkozó terveket, a Kormány 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozatát, a meglévő és tervezett közműhelyzetet, a felszín alatti meglévő és tervezett műtárgyakat.
A helyszín részletes leírását és a tér rendezésére vonatkozó terveket és határozatot a pályázati kiírás 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A Kiíró nem határozza meg a köztéri alkotás pontos helyszínét, de azt mindenképpen az MTA Székház közelében, azzal értelmezhető összefüggésben, annak "vonzáskörzetében" javasolja a pályázók számára.
A pályázat útján kiválasztott állandó köztéri alkotás felállításához a terület tulajdonosának döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Kiíró gondoskodik.

5. A pályamű megvalósításának keretösszege
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást - bruttó 45 millió Ft áll a nyertes pályázó rendelkezésére. (A jelen pályázat díjazása ezen felül értendő.)

6. A pályázat jellege és a pályázók köre
6.1. A pályázat nyilvánossága
Nyilvános bemutatásra kerülnek a díjazásban részesített pályázatok, és azok a nem díjazott művek, melyek nyilvánosságra hozatalához a pályázó hozzájárult.
A pályázók személye a bírálati folyamat során titkos.
A titkosság biztosítása érdekében:
a pályaművet, azaz a 7.2 pont szerinti tartalmi elemeket tartalmazó dokumentumokat és munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet,
a pályázók személyes adatait, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a mellékletek szerinti Nyilatkozat és Megállapodás kitöltésével kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz a megadott e-mail, illetve elektronikus feltöltés útján
a Lebonyolító biztosítja a pályázatoknak a bírálók előtti anonimitását,
a pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a Bíráló Bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.
6.2. A pályázaton való részvétel feltételei
A Kiíró célja, hogy a művészek, építészek, tájépítészek egyaránt megszólítva érezzék magukat, csakúgy, mint a különböző tudományterületek kutatói, a tudományos közösség tagjai és a mérnökök is (a továbbiakban: Alkotó vagy Pályázó). A kiíró olyan alkotócsoportokat vagy önállóan dolgozó pályázókat vár,
akik a jelen kiírásban meghirdetett feladattal azonosulni tudnak, annak megvalósítására vállalkoznak, a köztéri alkotás létrejöttét a megtervezéstől a felállításig nyomon követik, és abban aktívan részt vesznek,
akik a pályázat benyújtásával, és annak mellékleteként csatolt szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Nem indulhat a pályázaton sem egyénileg, sem alkotócsoportban az a személy, aki a bírálatban, döntésben, illetve előkészítésben részt vesz, ilyen személy hozzátartozója, vagy aki a pályázati kiíró szervezettel, vagy ezen intézmények bármelyikének részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, ezekben a szervezetekben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja. A pályázó - ide értve az alkotócsoport tagját is - a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítására kötendő szerződéshez magyarországi lakhellyel és adószámmal rendelkezik.
Amennyiben a pályázó nem természetes személy, nem jogi személy, hanem jogi személyiség nélküli alkotócsoport, úgy a pályázatot benyújtó személynek egyidejűleg be kell nyújtania a csoport valamennyi tagjától származó képviseleti meghatalmazását, valamint szerződésben nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművel kapcsolatos valamennyi vagyoni jogot megszerzett a csoport minden tagjától.
A pályázat kiírói ingyenesen felhasználási jogot szereznek a mű megismerésére és bírálatára, ennek kapcsán a mű többszörözésére, a kiírók belső szervezetében - ideértve a pályázat lebonyolító szervét is - való ismertetésére és kezelésére. Ezen túlmenően a pályázat kiírói a tiszteletdíjban részesített mű esetében, továbbá külön engedély alapján felhasználási jogot szereznek a mű nyilvánosságra hozatalára, így a pályázattal kapcsolatos eseményeken a pályaművek nyilvános bemutatására, különösen, de nem kizárólagosan: rendezvényeken, sajtóban, médiában, nyomtatásban, elektronikus felületen, honlapjukon jogosultak a pályamű valamennyi részletének bemutatására.
A fődíjban részesített műre vonatkozóan az MTA teljes körű, minden korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot szerez (4. sz. melléklet).

7. A pályázat benyújtása
Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.
A pályázat nyelve: magyar.
7.1. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Az érdeklődő pályázóknak a Lebonyolító tájékoztatást, helyszínbejárást szervez. A tájékoztató időpontja: 2022. szeptember 29. 15:00 óra. Helyszíne: MTA Székház, Díszterem, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. A tájékoztatóra előzetesen regisztrálni szükséges az mta.hu/esemenynaptar felületen. A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan felmerülő kérdéseket elektronikusan lehet beküldeni a tudomanyter@titkarsag.mta.hu címre 2022. október 20-ig. A kérdéseket és válaszokat a kiíró hírlevélben osztja meg a pályázókkal.
A pályázat benyújtásához előírt dokumentumokat a 7.2 pont szerinti formátumban elektronikus úton kell benyújtani. Alkotócsoportok esetén a pályázatot az alkotócsoport-vezető nyújtja be.
A pályázat benyújtásának lépései:
A 7.2 a) pontban előírt nyilatkozatot (NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT SORÁN MEGISMERT ADATOK PÁLYÁZÓ ÁLTALI TITKOS KEZELÉSÉRŐL) a pályázó elküldi a tudomanyter@titkarsag.mta.hu címre. Ezt követően 3 munkanapon belül Lebonyolító a pályázó e-mail címére elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozat beérkezését, és megküldi az 1. számú melléklet dokumentumait, valamint a pályázati dokumentumok feltöltésére kialakított tárhely elérhetőségét.
A pályázat benyújtásához előírt további dokumentumokat a 7.2 pont szerinti formátumban, kizárólag elektronikus úton kell feltölteni a visszaigazolásban szereplő tárhelyre. Jogi személy pályázó, valamint alkotócsoport pályázó esetén az arra meghatalmazott személy tölti fel a dokumentumokat a tárhelyre, képviseleti jogosultságának igazolásával együtt. A pályázatkezelő rendszer által generált pályázati azonosítószám a továbbiakban a pályázó anonim bírálati kezelésének feltétele, amelyet a Lebonyolító titokgazdaként kezel.
A pályamű benyújtásának kötelező eleme a makett, amelyet személyesen, postán vagy kézbesítő útján lehet beküldeni az MTA Titkárságára az alábbi címre:
Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Széchenyi tér 9.
A makett azonosítására kizárólag a dokumentumok feltöltését követően a pályázatkezelő rendszer által generált azonosítószám szerepelhet, nem adható meg rajta a pályázóra utaló semmilyen adat, a 6.1 ponttal összhangban. A makett csomagolásán az azonosító számon kívül kérjük feltüntetni a "Tudománytér" megjelölést.
A benyújtás határideje: 2022. december 15., amely időpontra valamennyi dokumentumnak és a makettnek be kell érkeznie.
A Lebonyolító a pályamű minden elemének (feltöltött dokumentumok és makett) beérkezését követő 3 munkanapon belül és a feladó e-mail-címére visszaküldött elektronikus elismervényt küld, mely levelet az elektronikus pályázatkezelő rendszer generál. Az elismervény tartalmazza a pályamű azonosítószámát, és a pályamű elektronikus felületre feltöltött tartalmi elemeinek felsorolását, valamint a makett beérkezésének tényét.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
7.2. A Pályázat során benyújtandó dokumentumok és makett
1. E-mailben előzetesen elküldendő nyilatkozat:
"NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT SORÁN MEGISMERT ADATOK PÁLYÁZÓ ÁLTALI TITKOS KEZELÉSÉRŐL": ennek az aláírt nyilatkozatnak a visszaküldését követően küldi meg a Lebonyolító a pályázó részére az 1. mellékletben felsorolt dokumentumokat.
1. Elektronikusan feltöltendő dokumentumok:
a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok, amelyek csak a döntést követően ismerhetők meg a bírálók számára
"MEGÁLLAPODÁS" (a pályázati kiírás melléklete, pdf, melynek aláírója a természetes személy pályázó, vagy a jogi személy pályázó képviselője, vagy az alkotócsoport valamennyi tagja által meghatalmazott képviselő),
"ÖNÉLETRAJZ" alkotó(k) rövid önéletrajza (pdf),
"MUNKÁSSÁG": az alkotó(k) munkásságát bemutató rövid anyag (pdf).
a pályázat kötelező szakmai elemei, amelyek nem tartalmazhatnak személyes adatokat és összméretük nem haladhatja meg a 100MB-ot:
"MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ": teljes körű, műszaki dokumentáció (pdf, legfeljebb A3-as formában),
"MŰLEÍRÁS" (pdf, legfeljebb A3-as formában),
"KÖLTSÉGVETÉSI TERV" (pdf),
"HELYSZÍNRAJZ": a köztéri alkotás elhelyezésére szolgáló helyszínrajz (M1:500; pdf),
"LÁTVÁNYTERV": környezetbe illesztett látványterv, több nézetből (pdf, legfeljebb A3-as formában).
1. c) Személyesen, postán vagy kézbesítő útján beküldendő: a tervezett művet bemutató makett
A kötelező szakmai elemek dokumentumai és a makett nem tartalmazhatnak személyes adatokat, azokat jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet. Az ettől eltérő benyújtás az értékelésből való kizárást vonhatja maga után.
A pályázattal kapcsolatos további technikai jellegű információ a kapcsolattartótól kérhető.
Kapcsolattartó: MTA Titkársága, e-mailcím: tudomanyter@titkarsag.mta.hu, telefonszám: +36 1 4116175).
A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Lebonyolítója jelen kiírás szerint titkosan, és kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

8. A pályaművek elbírálása
8.1. A bírálati szempontrendszer:
a pályamű magas színvonala, eredetisége
a pályamű meggyőző kapcsolódása a megadott tematikához
megvalósíthatóság, fenntarthatóság biztosítása
az épített és természeti környezetbe való illeszkedése
a költségek illeszkedése az előirányzathoz

8.2. A Bíráló Bizottság
A pályázatot legfeljebb 12 főből álló Bíráló Bizottság bírálja el. Munkáját további - tanácskozási jogú - szakértők segítik.
1. Szavazati jogú tagok
Kollár László főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
Erő Zoltán főépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Lánszki Regő Balázs országos főépítész, Építési és Beruházási Minisztérium
Szentgyörgyvölgyi Gábor, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága
Lővei Pál művészettörténész, MTA
Bicskei Éva művészettörténész, MTA 200 bizottság
Szabó Levente építész, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Magyar Művészeti Akadémia
Péter Ágnes képzőművész, alelnök, Magyar Képző és Iparművészeti Társaságok Szövetsége
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály
Bor Judit osztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális és Turisztikai Osztály
Bardóczi Sándor főtájépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1. Tanácskozási jogú tagok:
Demjén Norbert, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Grabner Balázs tájépítész tervező, a tér tervezését végző FŐMTERV-Korzó Tervezési Stúdió konzorcium képviselője
Szaló Péter építész, MTA
A Bíráló Bizottság a díjazásra szánt pályaművekből rangsort állít fel, amelyből az I. helyre rangsorolt alkotást ajánlja megvalósításra a Kiírónak. A megvalósítandó pályaműről a végső döntést az MTA elnöke hozza meg a Fővárosi Önkormányzat főpolgármestere előzetes egyetértése mellett.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról hozott döntésekről folyamatos jegyzőkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít. Az MTA az mta.hu oldalon nyilvánossá teszi azon pályaművek látványtervét és a zárójelentést, melyek díjazásban részesültek. A Lebonyolító az eredményhirdetést követően nyilvános kiállítást szervez a bíráló bizottság és a Kiírók részvételével a díjazott, valamint a nem díjazott, de egyedi engedély alapján nyilvánosságra hozható pályaművekből.
A Bíráló Bizottság munkáját jogi szakértő segíti.
A Bíráló Bizottság a bírálatból kizárja: a határidőn túl érkező, a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.
A pályázók beazonosítására csak a folyamatos jegyzőkönyv és a szakmai bírálatokat rögzítő dokumentumok aláírása után kerül sor a pályázati azonosítószám alapján.
Amennyiben a szakmai bírálat és a pályázók beazonosítása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni.
Ezt követően a Bíráló Bizottság a Kiíró számára rangsort tartalmazó szakmai állásfoglalást készít.

8.3. A pályázat elbírálása, eljárási szakasz
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Kiíró döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a bírálati eljárás folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet.
A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A Bíráló Bizottság többségi szavazással dönt a díjazásban részesítendő pályaművek rangsoráról. Az eljárás eredményéről a Fővárosi Önkormányzat előzetes egyetértését követően az MTA elnöke dönt.
Az anonimitást a Lebonyolító a döntés véglegesítéséig biztosítja.

8.4. Döntés, eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság a Kiíró felé javaslatot tesz a nyertes pályaműre. A megvalósításra javasolt nyertes alkotásról a végső döntést a fentiek szerint a Kiíró hozza meg 2023. február 28-ig.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki a Fővárosi Önkormányzat előzetes egyetértésével az MTA elnöke döntése alapján. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az eredményről a Lebonyolító az MTA elnökének döntése alapján értesíti a pályázókat.
A nyertes pályamű megvalósítására a terület vagyonkezelőjének egyetértésével, az MTA elnökének döntését követően kerül sor.

9. Díjazás
A pályaművek díjazására az MTA bruttó 10 000 000 Ft-ot szán azzal a megkötéssel, hogy az I. díjban részesített pályamű díjazása maximum bruttó 4 000 000 Ft és ezen felül történik a műalkotás megvalósításának finanszírozása (az 5. pont szerint), míg a megvételben részesített pályaművek díjazása egyenként min. bruttó 500 000 Ft lehet a Megállapodásban meghatározottak szerint. A díjazás mértékére a Zsűri tesz javaslatot az Akadémia elnökének.
A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások rajta kívüli okból keletkező vagy fennálló hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.
A bírálóbizottság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy hány pályázatot tart alkalmasnak díjazásra.

10. A megvalósítás
A megvalósítás tervezett határideje: az avatás előtt két hónappal.
A köztéri alkotás tervezett avatási ideje: 2025. március.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
https://mta.hu/mta_hirei/palyazati-kiiras-kozteri-alkotas-letrehozasara-az-mta-alapitasanak-200-evforduloja-alkalmabol-112352

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem