Petőfi Nagylemez Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
minden olyan magyarországi (magyar állampolgár vagy magyarországi székhellyel rendelkező) előadó vagy zenekar, akik dalaikat saját maguk írják és legalább egy saját szerzésű, publikált dallal rendelkeznek (amely a felhívás kiírása előtt került nyilvánosságra hozatalra) és rendelkeznek 5 elkészült új (még nyilvánosságra nem hozott) dal demó változatával (eredeti művel), amit hangfelvétel formájában el tudnak számunkra küldeni

Petőfi Nagylemez Program


A Program célja, hogy a Programba jelentkező nyertes zenei formációk/előadók olyan szakemberekkel dolgozhassanak együtt, akik be tudják őket csatornázni a zeneipar véráramába, versenyképesek lehessenek a zenei piacon, bel- és külföldön egyaránt. A kiválasztott zenei formációk/előadók maximum egy éven keresztül kapnak koncentrált, teljes körű szakmai támogatást elismert zenei producerektől.
Beadási határidő 2024. 02. 29.

Felhívás a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: Kiíró) által meghirdetett Petőfi Nagylemez Programra.
A Program végén minden nyertes zenei formáció/előadó egy minimum 10 (tíz) számos és legalább 30 (harminc) perces nagylemeznyi hanganyagot kap.
Az előadók és zenei formációk célzottan tudnak a számukra megfelelő producerhez jelentkezni, akivel - kiválasztásuk esetén - elkészíthetik a nagylemezüket. A zenei producerekből álló zsűri megadott szempontrendszer szerint pontozza a Programba jelentkezők által beküldött demo hangfelvételeket.
A 20 (húsz) legtöbb pontszámot kapott zenei formáció és/vagy előadó lesznek a Felhívás nyertesei, akik szerződést köthetnek egy adott producerrel egy nagylemez elkészítése céljából.

I. A Programba való jelentkezés feltételei:
A felhívásra jelentkezhet minden olyan magyarországi (magyar állampolgár vagy magyarországi székhellyel rendelkező) előadó vagy zenekar, akik dalaikat saját maguk írják és legalább egy saját szerzésű publikált dallal rendelkeznek (amely a felhívás kiírása előtt került nyilvánosságra hozatalra) és rendelkeznek 5 elkészült új (még nyilvánosságra nem hozott) dal demó változatával (eredeti művel), amit hangelvétel formájában el tudnak számunkra küldeni.

Amennyiben a zenei formáció tagja vagy az előadó 18. életévét nem töltötte be, úgy a jelentkezéshez csatolnia szükséges szülője hozzájáruló nyilatkozatát.
Jelen felhívás szerint saját dal: Olyan zenemű, melyben szöveg, vagy zene tekintetében a zenekar, vagy előadó szerzőként vesz részt.
Felkért és a zsűrizésben résztvevő zenei producerek:
Tembo
Brucker Bence
Gerendás Dani
Horváth Attila
Vári Gábor
Somogyvári Dániel
Kozma Kata
Stámusz Ferenc
Szabó Zé
Simon István
A pályázati anyagok - amennyiben teljesek, és a jelentkező a pályázati feltételeknek megfelel - a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
a beküldött hangfelvételek minősége,
mű műfaja, terjedelme, hangszerelése, kidolgozottsága, eredetisége, művészi értéke, szakmai színvonala,
versenyképesség, potenciál és minőségképesség,
aktív social media jelenlét (a napi megjelenések, hozzászólások és lájkok mértéke szerint).az előadónak nincs párhuzamosan futó nyertes pályázata Kiírónál

II. Jelentkezési határidő:
A Programba való jelentkezés beadási határideje: 2024. 02. 29. 23:35
A Program időtartama: 2024. december 31. napjáig
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott jelentkezés automatikusan kizárásra kerül a bírálati folyamatból. A jelentkezés módja:
Tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy a Programba jelentkezni a mellékelt linken (https://hajogyar.hu/tamogatasok/petofi-nagylemez-program) elérhető portálon való regisztráció útján lehetséges az alábbiak szerint:
Tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy a Programba való jelentkezéshez szükséges a hajogyar.hu-n való regisztrálás. A jelentkezéshez szükséges űrlap megtalálható a https://hajogyar.hu/tamogatasok/petofi-nagylemez-program URL cím alatt.
A jelentkező a fenti linkre, vagy a https://hajogyar.hu/ portálon elhelyezett regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:
vezetéknév,
keresztnév,
e-mail cím,
telefonszám,
jelszó,
előadó/produkció neve.
A regisztrációra lehetőség van Facebook vagy Google fiók által is.
Egy e-mail cím és egy jelszó csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.
A regisztrációkor megadott (felhasználói)név nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a jelentkező ilyen nevet ad meg a regisztrációkor, a Kiíró jogosulttá válik arra, hogy a jelentkező regisztrációját és Programban való részvételét törölje.
A portálon minden jelentkező egyszer regisztrálhat. A jelentkező regisztrációja a jelentkező személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Kiíró törli azokat a regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.
A regisztráció során a jelentkezők kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Kiírót haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesíteni. A jelentkező vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
Nem természetes személy jelentkező nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.
A Kiíró kizárja a felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a jelentkezőtől. A jelentkezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Kiíró jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a jelentkező regisztrációjának valódiságát ellenőrizni.
A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek - ide nem értve a zsűritagokat, akik a zsűrizéshez szükséges adatokat a szükséges mértékben megismerik. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a jelentkező az új jelszó igénylése funkció igénybevételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a portálon történő regisztrációjához és a jelen felhívásban foglaltak elfogadásához törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Kiíró ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.
A jelentkezőt teljes körű felelősség terheli a portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A jelentkező vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Kiírót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy az e-mail cím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Kiíró nem felel.
Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a jelentkezőhöz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Kiírót e-mailben, a lenti megadott elérhetőségeken, illetve a Kiíró ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a jelentkezőt a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.
A jelentkezés során kötelezően csatolandó mellékletek:
5 darab saját dal demó hanganyag linkjének bemásolása az jelentkezési űrlap megfelelő (erre kijelölt) rubrikájába
szakmai önéletrajz

A jelentkezések elbírálásának határideje:
A Kiíró várhatóan 2024. március 10. napjáig bírálja el a jelentkezéseket és dönt a nyertesekről. A döntés meghozatalát követő 10 (tíz) napon belül értesíti a Kiíró a jelentkezőket az eredményről.
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a döntéshozatali határidőt meghosszabbítsa.
Elérhetőség:
e-mail: nagylemez@petofiugynokseg.hu

IV. Egyéb rendelkezések
A Kiíró tájékoztatja a Programba jelentkezőket, hogy a nyertesek a jelen Felhívásban foglalt nyereményre akkor válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes a nagylemez előállítására a producerrel, illetve a Kiíróval vagy, amennyiben a Kiíró személyében változás áll be, úgy a jogutód kiíróval szerződést köt, melynek a feltételeit egyedileg tárgyalják meg a felek és külön íven fogalmazott megállapodásban rögzítik.
A Kiíró tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a jelen felhívásban nevezett producerek személyében változás állhat be, így előfordulhat, hogy a nyertes jelentkező nem az általa megjelölt producerrel köt szerződést a nagylemez előállítására. Kiíró a változtatás jogát a Program teljes időtartamára fenntartja.
A Kiíró saját döntése és belátása szerint jogosult a jelen Felhívásban foglaltakat egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a Kiíró körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
a technológia lényeges változása;
jogszabályváltozás;
a Kiíró működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy regisztráció előtt figyelmesen olvassák végig a Felhívásban foglaltakat.
A Programba való jelentkezéssel, azaz a regisztrációval a jelentkezők kijelentik, hogy a jelen Felhívásban foglaltakat megismerték, megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a Kiíró adatkezelési tájékoztatója a mellékelt linkről tölthető le: https://hajogyar.hu/adatkezelesi-tajekoztato
A felhívás megjelenésének és hatálybalépésnek dátuma: 2023. december 11.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem