Polonica varietas

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai

JOGI SZEMÉLYEKNEK

POLONICA VARIETAS
című pályázati felhívása
Lengyelországi osztálykirándulások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a 14-19 év közötti középiskolás diákok megismertetése a lengyel kultúrával, a lengyel-magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai.
A pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vagy annak alapítványa egyidejűleg legfeljebb egy csoport utazására igényelhet támogatást a meghatározott költséghatáron belül.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a magyarországi oktatási intézmények diákjainak és kísérőiknek Lengyelországba történő utazása támogatható. A pályázati támogatás terhére csak a Magyarországon és Lengyelországban keletkezett költségek számolhatók el. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a kirándulások, amelyek a magyar-lengyel történelmi kapcsolatokhoz fűződő helyszínekre, magyar és/vagy lengyel nevezetességek megtekintésére irányulnak. Egy osztálykirándulás időtartama legalább 2 nap (egy éjszaka), de legfeljebb 7 nap (hat éjszaka) lehet. Az egy kiránduláson résztvevő diákok minimális létszáma 10 fő (kísérők nélkül). A kísérők létszáma nem haladhatja meg a résztvevő diákok létszámának 20%-át, kivéve sajátos nevelési igényű tanulók esetében.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy pályázó által igényelhető támogatás mértéke legfeljebb: 2 000 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges.
A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
Pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyó tanévben egy-egy alkalommal lehetőséget biztosítanak a DE BTK Szlavisztikai Intézetének, az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékének, valamint a PPKE BTK Lengyel Tanszékének a bemutatkozásra és képzésük népszerűsítésére a kedvezményezett iskolában.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezési költség;
- szállásköltség;
- a résztvevők utasbiztosítása;
- kísérő személyek/tanárok napidíja (maximum a teljes igényelhető keretösszeg 10%-a);
- kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 28. 17:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.
A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.
A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám /bankszámlaszám/stb.);
- szükséges egy, a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kulturális/művészeti projekt tervezetét, a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
- részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;
Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.
Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2023. március 24.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2023. június 30-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
Jelen pályázati kiíráshoz nem tartozik kötelezően benyújtandó dokumentum.
A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
- a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
- az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
- a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 16 000 000 Ft
https://wfa.hu/palyazatok

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem