Richter Témapályázat 2024

Határidő
2024. 03. 14., 2024. 04. 29.
Érvényes
Pályázhat
magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények

Richter Témapályázat 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság, vagy mint Kiíró) 1000 főt meghaladó kutatási bázisával a térség egyik kiemelkedő gyógyszeripari innovációs központja, amelynek originális kutatási tevékenysége a központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére fókuszál.
Emellett jelentős biotechnológiai kapacitással rendelkezik és jelentős szerepet játszik originális nőgyógyászati termékek kifejlesztésében is.
A Társaság kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos kutatások támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Társaság stratégiai irányaihoz, belső K+F+I tevékenységéhez kapcsolódó, nemzetközi színvonalú innovációk támogatása, a pályázókkal kölcsönös előnyöket kínáló kommunikáció kialakítása és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése.

2. A pályázattal kapcsolatos elvárások
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja a következő indikációs területeken:
- pszichiátriai betegségek általában, ezen belül kiemelten:
o kognitív zavarok és
o pszichiátriai betegségek negatív tünetei
- nőgyógyászati betegségek klinikai kutatása, target javaslatok és digitális megoldások ezen belül kiemelten:
o meddőség
o endometriózis
o polycisztás ovárium szindróma (PCOS)
o menopauza
o nem-hormonális fogamzásgátlás
- oszteoporózis
- autoimmun betegségek, reumatológia
A modalitásokat tekintve egyaránt várunk kis- és nagymolekulás (pl. fehérje gyógyszerekre irányuló) javaslatokat, sejt és génterápiás megoldásokat, valamint digitális alkalmazásokat.
A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom, kiváló szakmai háttér és a gyakorlati alkalmazhatóság.
A témapályázat irányulhat:
- a gyógyszerkutatási folyamat bármely szakaszára (korai/felfedező kutatás, preklinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a biotechnológiai, a kémiai, gyógyszerészeti vagy egyéb gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;
- a pályázat fókuszában lehet új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása - elsősorban a transzlációs kutatások területén;
- olyan preklinikai és klinikai összefüggések feltárása az indikációs területen belül, amely az adott betegség jobb megértését, ezáltal hatékonyabb terápia kidolgozását segítheti elő;
- prevenciós és/vagy terápiás eljárások hatékonyságának növelése újszerű megközelítés révén (pl. orvostechnikai eszközökkel kombinált módon stb.);
- digitális megoldások (hardver, szoftver, mesterséges intelligencia, vagy azok kombinációja), mely alkalmas lehet például - de nem kizárólag - nőgyógyászati diagnosztikára, prevencióra, terápiára.

3. A benyújtással kapcsolatos technikai kérdések
A pályázat első körben nyílt, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.
A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a Pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 3. sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a Pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.
A Kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges - infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a Pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a Pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból.
Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a Pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt, ettől kizárólag indokolt esetben, a Társaság előzetes jóváhagyásával lehet eltérni.
A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a nyertes Pályázóval megkötésre kerülő szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait, valamint a titoktartási előírásokat.

4. A lehetséges Pályázók köre
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.
Amennyiben a Pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója - a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt - írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát (ld. 3. sz. melléklet) csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek - a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a Kiíróval.
Amennyiben a Pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a Pályázó köteles
- ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót - a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával - a pályázatában megjelölni, továbbá
- a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a Pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a Pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

5. A pályázati folyamat ütemezése, a pályázatok értékelése
A támogatásra kerülő projektek két, egymásra épülő fordulóban kerülnek kiválasztásra, a következő tervezett ütemezés szerint
Első forduló - előpályázat
előpályázat benyújtása 2024. március 14.
második fordulóra meghívottak értesítése 2024. március 31-ig
Második forduló - pályázat
megbízási szerződés kötése a pályázat részletes kidolgozására 2024. április 26-ig
részletes pályázati anyag benyújtása 2024. április 29.
értesítés bírálatról 2024. június 18-június 21.
szóbeli meghallgatások 2024. július 15.
eredményhirdetés, értesítés döntésről 2024. július 26.
szerződéskötési időszak 2024. augusztus 21-október 31.

5.1 Első forduló - Előpályázat
A Társaság az első fordulóba kizárólag olyan pályaműveket vár, amelyek témái kezdeti - azonban már elvégzett kutatásokkal is alátámasztott - eredményekkel rendelkeznek, és megfelelnek a 2. pontban meghatározottaknak.
Az előpályázatokat postai úton kell benyújtani, melyhez természetes személy Pályázó esetében csatolni szükséges a jelen pályázati felhívás 1/a. és 2. számú mellékletének 1-1 aláírt példányát a pályázati felhíváshoz tartozó kitöltött adatlappal együtt; míg jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaság/szervezet/intézmény Pályázó esetében a 2. számú mellékletnek a Pályázó hivatalos képviseletére jogosult személy által aláírt példányát a pályázati felhíváshoz tartozó kitöltött adatlappal együtt.
A kutatásban résztvevő, Pályázónak nem minősülő természetes személyek személyes adatainak a Kiíróval való közlésének jogszerűségéért a Pályázó felel.
A pályázati felhívás további mellékleteinek csatolására (3-7. számú mellékletek) az előpályázati szakaszban nincs szükség, azok kizárólag a második fordulóba továbbjutó projektek kötelező mellékletét képezik.
A pályázatra benyújtott pályamű terjedelme maximum négy A4-es oldal lehet (beleértve az adatlapot és a kutatás szakmai részét is), amelyben bemutatásra kerül a projekt tudományos háttere (munka menete, alkalmazott módszerek, hivatkozás forrásmunkákra), a személyi és tárgyi feltételek, valamint a megvalósulás helyszínei.
Az első fordulóban, az előpályázatra érkezett témajavaslatok közül a Társaság szakmai zsűrije választja ki a második fordulóba továbbjutó projekteket.
Az első forduló elbírálásakor a Társaság szakmai zsűrijének fő szempontja az innovatív tartalom, valamint az, hogy a projekt milyen mértékben illeszthető a Társaság folyamatban lévő kutatásaihoz.
Ha az előpályázatra érkező témajavaslat nem kerül kiválasztásra, abban az esetben a Társaság, amennyiben ahhoz a Pályázó a pályázati űrlap 1/a. számú mellékletben tett nyilatkozatában hozzájárul, a pályázatot, valamint a Pályázó 1/a. számú mellékletben megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig megőrzi abból a célból, hogy ha a Társaság a későbbiek folyamán - akár a pályázat keretin kívül - aktuálisnak tartja a pályázatot, úgy utóbb fel tudja venni a kapcsolatot a Pályázóval.
Ellenkező esetben a ki nem választott pályaműveket és az ahhoz kapcsolódóan a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság az elbírálást követően megsemmisíti.

5.2 Második forduló - Pályázat
A Pályázónak az első fordulóba benyújtott és ott továbbjutott, eredményes pályaműve alapján kell elkészítenie a kutatási témajavaslata második fordulóban benyújtásra kerülő részletes megvalósítási tervét, az alábbi szempontok figyelembevételével:
- A részletes megvalósítási terv - mellékletek nélkül - maximum 10 oldal (A4) terjedelmű lehet.
- A részletes megvalósítási tervben kerüljön bemutatásra a javasolt kutatási tevékenység, az elvégzendő feladatok, részfeladatok és azok várható eredményei.
- A részletes megvalósítási tervhez a Pályázó köteles csatolni az adatlapot, valamint a pályázati felhívás 3-7. számú mellékleteit.
- A pályázat tartalmazza a javasolt kutatási tevékenységek szakmai részleteit. Például: térjen ki a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.
- A pályamű ismertesse a kutatási munka időtervét, a döntési pontokat és az egyes kutatási fázisok költségeit (személyi, dologi kiadásokra lebontva, éves szakaszolással)
- Amennyiben költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben szükséges feltüntetni az "overhead" mértékét.
- A részletes megvalósítási terv tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, továbbá elvárás, hogy a Pályázó pozícionálja a kutatását a jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.
- A pályázat mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket és szakembereket (megjelölve a pályázó kutató(k), valamint a közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát, továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet, ill. munkacsoport milyen részfeladatot lát el). A Pályázónak a részletes megvalósítási terv mellékletében fel kell tüntetnie a Pályázót foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt munkáltató gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.
- A részletes témajavaslat kidolgozása költségeinek megtérítése céljából a Társaság 150 000 Ft + áfa - magánszemélyek esetében bruttó 150 000 Ft - díjazású megbízási szerződés megkötését kezdeményezi a második fordulóba bejutott minden Pályázóval a pályázat részletes kidolgozására, a Társaság által kidolgozott szerződés alapján. A díj magában foglalja a témajavaslat részletes kidolgozásának és további kiválasztás esetén a pályázat szóbeli bemutatásának (személyes vagy online formában történő meghallgatás - lásd. 5.3. pont) ellenértékét, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket is.
A második forduló pályázatainak bírálati szempontjai
Az értékelés során a Társaság szakmai zsűrije választja ki - független szakértők véleményének figyelembevételével - a szóbeli bemutatásra kerülő részletes témajavaslatokat, a következő bírálati szempontok szerint:
- a javasolt téma újszerűsége, innovatív jellege;
- a témajavaslat tudományos tartalma;
- a témajavaslat kidolgozottsága;
- a témajavaslat kivitelezhetősége;
- a részt vevő személyek és szervezetek szakmai felkészültsége;
- a tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellenőrizhetősége;
- a témajavaslat piaci lehetőségei a Társaság számára;
- a kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, becsült volumene;
- a javasolt téma illeszkedése a Társaság kutatási portfóliójához;
- a kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett előzetes nyilatkozat tartalma (ld. 7. pont).

5.3 Szóbeli meghallgatás
A második fordulóban benyújtott részletes témajavaslatok közül kiválasztott pályaművek Pályázóinak a Kiíró döntésétől függően vagy a Richter Gedeon Nyrt. székhelyén, vagy online formában a Társaság szakmai zsűrije előtt szóban kell bemutatni és megvitatni a kutatási témajavaslataikat és a részletes megvalósítási terveiket. A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóban kiválasztott Pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, az előadás feltételeiről és körülményeiről.
Ezen az eseményen a pályázat megvalósításába bevonni kívánt közreműködők (alvállalkozók, megbízottak stb.) bemutatása és a kutatásban végzendő munkájuk ismertetése is megtörténik.
A Társaság jóváhagyása szükséges a közreműködők és a nevükben személyesen eljáró kutatók kiválasztásához és esetleges későbbi megváltoztatásához.
Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes Pályázók együttműködését, az egyes témák összevonását, a megvalósításban pedig új szempontokat és feladatokat is megadhat.

6. A Támogatás mértéke, időtartama, az elszámolható költségek köre
A nyertes pályaművek várható száma: 4-8 pályázat. Az egy projektre eső támogatás mértéke a második fordulóba jutó Pályázókkal történő megbeszélések és a rendelkezésre álló keret ismeretében kerül meghatározásra, mely nagyságrendileg 5-30 millió HUF/pályázat.
A támogatás időtartama, a projekt megvalósítás támogatott futamideje maximum 2 év. Futamidőn belül a támogatás mértéke évenként eltérő is lehet.
Az elszámolható költségek köre:
- személyi kiadások
- dologi kiadások (kivéve eszközbeszerzés)
- konferencia költségek (a támogatási összeg max. 5%-a és Richter előzetes engedélyéhez kötött)
- amennyiben költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben a Társaság a támogatás mértékének maximum 20 %-áig teljesít kifizetést a kutatóhely számára "overhead" jogcímén.

7. Szellemi tulajdonra vonatkozó kikötések
Amennyiben a Pályázót foglalkoztató és szerződéskötésre megjelölt munkáltató rendelkezik szellemitulajdon-kezelési szabályzattal, a szabályzatot a második fordulóban előterjesztett pályázathoz mellékelni szükséges. Amennyiben a személyes közreműködőként megjelölt munkatárs a szerződéskötésre megjelölt munkáltató szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat előírása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal magára nézve kötelező jelleggel elfogadta, az erre vonatkozó nyilatkozat másolatát is csatolni kell a pályázati anyaghoz.
A fentieken felül a második fordulóban (pályázat) az alábbi okiratokat szükséges benyújtani:
(1) A Pályázó által megjelölt munkáltató azon nyilatkozata (3. sz. melléklet), amelyben a foglalkoztató - egyebek mellett - vállalja, hogy
(a) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybevételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a Kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását, illetve a Társaság jogszerzését kizárja vagy korlátozza; illetve
(b) harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a Kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását, illetve a Társaság jogszerzését kizárja vagy korlátozza; továbbá
(c) a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a Kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a Kiíróval a kutatási témajavaslat - teljes vagy részleges - megvalósítására szerződés köt, melyben az elért eredmények - ideértve a szerződés megszűnését követő 5 éven belül elért kutatási eredményeket is - későbbi kutatás­fejlesztésére és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosítja az első ajánlattétel jogát (right of first offer), illetve ennek megszűnése esetén, a Társaság részére elővásárlási jogot biztosít.
(2) A Pályázó nyilatkozata (4. sz. melléklet), amelyben felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(d) a pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv a saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen olyan joga, amely a Társaság későbbi jogszerzését korlátozná vagy kizárná;
(e) a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll harmadik személlyel olyan jogviszonyban, mely a Társasággal történő szerződéskötést, illetve a hasznosítási jog Társaság részére történő felajánlását korlátozza, vagy kizárja;
(f) a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és a jövőben sem vesz igénybe, amely a jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybevételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a Kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását, illetve a Társaság jogszerzését kizárja vagy korlátozza;
(g) harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a Kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását, illetve a Társaság jogszerzését kizárja vagy korlátozza.
Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató vonatkozásában csatolni szükséges 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot.

8. A támogatás formája, szerződéskötés
A Társaság a Pályázóval, illetve a foglalkoztatójával tárgyalást kezdeményez és folytat a nyertes kutatási témajavaslatok munkatervének és a támogatás feltételeinek részleteiről.
A Társaság a nyertes Pályázókkal külön-külön tárgyalja meg a támogatás feltételeit - a 6. pontban foglaltakra figyelemmel - és megegyezés esetén főszabály szerint egyedileg állapodik meg - a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjedő - a Társaság által kidolgozott szerződésminta alapján a szerződéskötésre kijelölt foglalkoztatóval; kivéve, amennyiben a Társaság javaslata alapján a szóbeli meghallgatást követően a Pályázók között ténylegesen megvalósul az együttműködés, mivel ebben az esetben a nyertes Pályázók foglalkoztatóival együttesen kerül sor a szerződéskötésre.
A tárgyalások során a Társaság törekszik arra, hogy a Pályázó személyek és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.
A szerződéskötés feltételei:
A Pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a Pályázó becsatolja az őt foglalkoztató, de a szerződéskötésre általa ki nem jelölt munkáltató(k) nyilatkozatát (ld. 5. sz. melléklet) a Pályázó által, a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozóan.
Ha a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közreműködőként megjelölt valamely munkatárs egyidejűleg szintén több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a Pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közreműködő munkatársat foglalkoztató valamennyi munkáltatót - a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon, e-mail elérhetősége) megadásával - a pályázatában megjelölni.
A szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a Pályázó becsatolja a közreműködő munkatársat foglalkoztató, de a szerződéskötésre a Pályázó által ki nem jelölt munkáltató(k)nak a közreműködő munkatárs által a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát (ld. 6. sz. melléklet).
A szerződésben a Pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében született eredményt a pályázatot kiíró Társaság a későbbiekben önállóan - kizárólagos jelleggel - hasznosítsa, illetve, hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a Kiírónak biztosít kizárólagos elsőbbségi jogot.
Kölcsönös megegyezés esetén a szerződés megkötésének határideje 2024. október 31. Amennyiben 2024 október 31-ig nem történik meg a szerződéskötés, a Társaság elállhat a támogatási szándékától és a Pályázó a következő évi Témapályázatra nyújthatja be ismételten a pályázatát, az akkori kiírási feltételeknek megfelelően átdolgozva azt.
A már megkötött szerződések az innovatív céljuk elérése érdekében, a felek közös megegyezésével módosíthatóak.

9. Adatvédelem
A pályázati folyamat szükségszerűen igényli a Pályázók, a kutatási csoport tagjai, valamint a foglalkoztatójuk képviseletében eljárók személyes adatainak kezelését a Társaság részéről.
A Társaság a Témapályázattal összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján kezeli.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséről részletesebben a jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhatnak.

10. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot és annak jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteit egy eredeti példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként továbbítani a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkársága számára:
Richter Gedeon Nyrt.
Innovációs és Pályázati Iroda
1475 Budapest 10. Pf. 27.
A Pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni!
A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni:
Richter Témapályázat 2024.
Beérkezési határidők:
Első forduló - Előpályázat: 2024. március 14.
Második forduló - Pályázat: 2024. április 29.
A határidő utolsó napján elsőbbségi, ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.
A második forduló szóbeli részére továbbjutó összes pályamű esetében a Társaság szakmai zsűrije előtti bemutatásra egy napon, előreláthatólag a 2024. július 15-i héten kerül sor.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: innovacio@richter.hu
Richter_Témapályázat_2024_szórólap_2024.02.12.pdfRichter_Témapályázat_2024_Felhívás_és_Mellékletek_2024.02.12.pdfRichter Témapályázat_2024_adatlap és mellékletek_2024.02.12.docx
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem