Romano Kher ösztöndíjpályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Budapesten működő általános iskola felső-7-8 osztályos tanuló és - Budapesten működő középfokú nevelési-oktatási intézményben 7-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő tanuló amennyiben: - életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt); - roma nemzetiséghez tartozik; - tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző év (2022/2023-as tanév évvégi bizonyítványában) a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, - magatartás és szorgalom osztályzat nélkül- és nem volt elégtelen osztályzata

Romano Kher ösztöndíjpályázat


ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2023/2024 I. félév
A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024-as tanév első félévére, az alábbi feltételek szerint:
A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

Pályázatot nyújthat be:
- Budapesten működő általános iskola felső-7-8 osztályos tanuló és
- Budapesten működő középfokú nevelési-oktatási intézményben 7-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő tanuló amennyiben:
- életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt);
- roma nemzetiséghez tartozik;
- tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző év (2022/2023-as tanév évvégi bizonyítványában) a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, - magatartás és szorgalom osztályzat nélkül- és nem volt elégtelen osztályzata.

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
- a pályázat meghirdetésének határideje: 2023. 09. 01.
- a pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 09. 30. 16.00 óra
- a hiánypótlások beérkezésének határideje, a kiértesítéstől számított 4 munkanap.
- a pályázók értesítésének határideje a pályázati döntésről: 2023. október 31.
- Az ösztöndíjprogram keretszáma, a program által nyújtott támogatás formái,
- feltételei: Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
- Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint). Az ösztöndíj-támogatás 2023. szeptember hónaptól 2024. január hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíjszerződés) alapján.
- Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
- Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára, amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher által szervezett programokon (közösségi program, egyéni konzultáció, foglalkozás stb.) egyéni egyeztetés szerint.

Az elbírálás során előnyt jelent:
- az elvártnál magasabb tanulmányi átlag,
- ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi versenyen);
- tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű;

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: www.romanokher.hu oldalon)
2. a tanuló 2022/2023-es tanév évvégi bizonyítványának hiteles másolata: az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva,
3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2023/2024-es tanévre,
4. a tanuló lakcímkártyájának másolata;
5. a tanuló személyi igazolványának másolata;
6. a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a tanulmányaira; jövőbeli céljaira; családi helyzetére, miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás;
Terjedelme: egy A/4-es oldal.
Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl.: koncert, tárlatvezetés, kiállítás, filmvetítés, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, gasztronómiai foglalkozás, néptánc, romani/cigány nyelvklub stb.
7. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www.www.romanokher.hu oldalon).

További csatolható dokumentumok:
- a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,
- kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
- tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve művészeti iskola, vagy sportegyesület);
A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja.
Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőiig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani
- papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és megjelöléssel:
levélcím:
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Budapest 1077, Király utca 67.
A borítékra kérjük feltüntetni: "Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat"
személyesen átadható a következő címen: Budapest 1077, Király utca 67. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között.

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
- a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
- a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve - a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 4 munkanapon belül van lehetőség.
Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442; 06 30 546-2212

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem