Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok támogatása (SNI/BTM pályázat)

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Budapest Főváros VII. kerületében érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a kerületben él, feltéve, - ha a pályázat benyújtásakor a különleges bánásmódot igénylő gyermek érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik és a pályázat benyújtásának napján még nem töltötte be a 23. életévét, - a pályázattal érintett 16-23. év közötti gyermek tanulói jogviszonnyal rendelkezik, valamint - a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az érvényes szociális vetítési alap 700 %-át (2024-ben a 199.500 Ft-ot)

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok támogatása (SNI/BTM pályázat)


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő családok támogatására
(SNI/BTM pályázat)

I. A pályázat célja:
Azon kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek támogatása, akik számára az illetékes szakértői bizottság a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség tényét szakértői véleményben megállapította. A támogatás a szakértői bizottság véleményében javasolt fejlesztés, különleges gondozás keretében a nevelési-oktatási intézményben biztosított ellátás kiegészítését, bővítését célzó intézményben nyújtott szolgáltatás keretén kívül megvalósuló felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások költségének fedezésére fordítható.
A támogatás fejlesztő eszközök vásárlására nem fordítható.

II. A pályázati feltételek:
Pályázó és a pályázattal érintett gyermek Budapest Főváros VII. kerületében érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a kerületben él, feltéve,
- ha a pályázat benyújtásakor a különleges bánásmódot igénylő gyermek érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkezik és a pályázat benyújtásának napján még nem töltötte be a 23. életévét,
- a pályázattal érintett 16-23. év közötti gyermek tanulói jogviszonnyal rendelkezik, valamint
- a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az érvényes szociális vetítési alap 700%-át (2024-ben a 199 500 Ft-ot).

A pályázat során felmerülő egyéb pályázati feltétel: A 2023. évben meghirdetett ugyanezen felhívásra sikeresen pályázott személy az elnyert pályázatban megjelölt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermekre való tekintettel jelen pályázati eljárás során kizárólag abban az esetben vehet részt, amennyiben a 2023. évben elnyert pályázati összeggel maradéktalanul elszámol.
1. A pályázat alkalmazásában:
a) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;
b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az Nkt. 4. § 3. pontja alapján az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek;
c) tankötelezettség: A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. Igazolása:
1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása nem szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszonyt érvényes diákigazolvánnyal szükséges igazolni.
d) pályázó: a szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő.

III. A pályázat benyújtásának időtartama:
2024. március 27.-2024. április 26.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített, a felhívás mellékletét képező pályázati adatlap nyomtatványon, papír alapon egy példányban, a szükséges mellékletekkel együtt lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.
Személyes benyújtás esetén:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáinak valamelyikén
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., vagy 1076 Budapest, Garay u. 5.)
Postai úton történő benyújtás esetén postacím:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal,
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
A pályázati adatlap és melléklete a www.erzsebetvaros.hu/pályázatok oldalról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálatokon átvehető.

V. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a) kitöltött pályázati adatlap;
b) a pályázati adatlap mellékletét képező összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról szóló nyilatkozat;
c) a sajátos nevelési igényű, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekre vonatkozó, a pályázat időpontjában érvényes szakértői vélemény másolata;
d) 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes diákigazolvány másolata;
e) jövedelemmel összefüggő igazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások.
A jövedelemigazolással összefüggésben benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható.

VI. Támogatási feltételek:
1. A támogatás formája: egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő.
2. A támogatás felhasználásának időszaka: 2024. június 1-től-2024. december 31-ig.

VII. A pályázati összeg felosztásának elvei:
1. A pályázathoz önrész igazolása nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.
2. A pályázati keretösszeg: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott 3 000 000 Ft.
3. Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 130 000 forint, azaz százharmincezer forint vissza nem térítendő támogatás.
4. A támogatás felosztása jövedelmi helyzetre vonatkozó rászorultsági sorrendben az egy főre jutó jövedelem alapján, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik.

VIII. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés, elszámolás rendje:
1. Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázat támogatható, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik a pályázatban megadott e-mailcímre, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 8 napon belül van lehetőség.
2. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő több különleges bánásmódot igénylő gyermeket nevel, gyermekenként külön-külön szükséges a pályázatot benyújtani.
3. Egy különleges bánásmódot igénylő gyermekre - családban élők esetében - kizárólag az egyik szülő nyújthat be pályázatot.
4. A pályázatokról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A határidőn túl benyújtott, illetve a hiánypótlási kötelezettséget nem teljesítő (hiányosan benyújtott) pályázatokat a Bizottság elutasítja.
5. A pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus úton kapnak értesítést a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó köteles az értesítéstől számított 60 napon belül támogatási szerződést kötni. A támogatás folyósítására a sikeres pályázóval kötött támogatási szerződés teljes körű aláírását követő 30 napon belül kerül sor.
6. A pályázó 2025. január 31. napjáig a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles a támogatás felhasználását névre szóló áfás számlával igazolni. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályaira a támogatási szerződésben foglaltak az irányadók, mely szerint az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása, vagy a felhasználás meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.
IX. További információ, kapcsolattartás:

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy amennyiben gyermekük egyéni fejlesztéséhez szakembert keresnek, kérjük, ismerkedjenek meg a Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház (Cím: 1074 Budapest, Dob u. 27.; web: www.varazsfejleszto.hu/; tel: 06-1/266-0485) tevékenységével, mely a megelőzés elvét szem előtt tartva nyújt olyan hiánypótló szolgáltatásokat, mely az Erzsébetvárosban élő sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok mindennapjait segítik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Tóth Tímeától kérhető a 06-1/462-3342 telefonszámon, illetve a toth.timea@erzsebervatos.hu e-mailcímen.
https://erzsebetvaros.net/page/2024-evi-palyazati-felhivas-sajatos-nevelesi-igenyu-valamint-a-beilleszkedesi-tanulasi-magatartasi-nehezseggel-kuezdo-gyermeket-nevelo-csaladok-tamogatasara

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem