Sport pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Egyéni sportolók, akik - 23 év felettiek (pályázhatnak azok is, akik a 2023-ban töltik be a 23. életévüket); - Magyarországon nyilvántartásba vett sportegyesületnél tagsággal rendelkeznek; - érvényes versenyzési engedéllyel rendelkeznek; - magyar állampolgárok és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek; - világ- vagy Európa-bajnokságon olimpiai számban 1-8. helyezést értek el az elmúlt négy évben. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. §-a szerinti sportegyesületek*, melyek - belföldi székhellyel rendelkeznek; - világ- vagy Európa-bajnokságon olimpiai számban a sportegyesület minimum három sportolója olimpiai számban 1-8. helyezést ért el az elmúlt négy évben; - a pályázat alapján elnyerhető támogatással a sportegyesület által támogatni kívánt sportoló 23. életévét betöltötte vagy a 2023. évben betölti

SPORT PÁLYÁZAT


A fenti célokat szem előtt tartva az Alapítvány - mint a pályázat kiírója és lebonyolítója - országos, nyilvános pályázatot hirdet sportolók, továbbá sportegyesületek részére, akik országos és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő eredményt értek el eddig, és céljaik között szerepel szakmai fejlődésük, kiemelten a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra való felkészülés, valamint a részvétel.
A MOL-Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: "Alapítvány") a közfeladatai, illetve közérdekű céljainak hatékony megvalósítása során kiemelten fontosnak tartja a jogszabályban, illetve az Alapítvány alapító okiratában és támogatási politikájában meghatározott célokhoz kapcsolódóan a kiemelkedően tehetséges sportolók támogatását. Az Alapítvány a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő értékeit, ezért elkötelezett mind a csapatsportok, mind az egyéni sport támogatása iránt. A magyar sportolók sikeressége nagyrészt azon múlik, hogy megtalálják-e azokat a motivációs és támogatási tényezőket, melyek átlendítik őket a nehézségeken. A MOL-Új Európa Alapítvány szeretne hozzájárulni minél több sportoló és az őket felkészítő sportegyesület sikeres szerepléséhez a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokon, vagy egyéb nemzetközi sportversenyeken, beleértve nem olimpia sportágakat, vagy leendő olimpiai sportágakat is.

1. A pályázat célja
A fenti célokat szem előtt tartva az Alapítvány - mint a pályázat kiírója és lebonyolítója - országos, nyilvános pályázatot hirdet sportolók, továbbá sportegyesületek részére, akik országos és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő eredményt értek el eddig, és céljaik között szerepel szakmai fejlődésük, kiemelten a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra való felkészülés, valamint a részvétel.

2. A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

3. Támogatási kategóriák:
Pályázni az alábbi célokra lehet:
- Sportágspecifikus eszközvásárlás: a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra való felkészüléséhez (felszerelés, sporteszközök stb.) szükséges eszközök vásárlása
- Útiköltség-támogatás: segítségével a pályázó eljuthat a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra felkészítő edzésekre, edzőtáborokra, valamint a nemzetközi és országos, továbbá kvalifikációs versenyekre (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj)
- Sportágspecifikus felkészülés és versenyeztetés támogatása: a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra való felkészüléshez kapcsolódó olyan költségek finanszírozása, amelyek a pályázókat segítik a felkészülésben, kiváló eredmények elérésében (pl. edzők óradíja, pályabérlet, sportpszichológus, sporttudományos háttér biztosítása stb.).
- Eszközfejlesztés: a 2024-es vagy 2028-as nyári olimpiai játékokra történő felkészüléshez szükséges eszközfejlesztés (beleértve az energetikai eszközök fejlesztését is)

4. A pályázat benyújtására jogosultak:
A támogatásra pályázhatnak:
Egyéni sportolók, akik
- 23 év felettiek (pályázhatnak azok is, akik a 2023-ban töltik be a 23. életévüket);
- Magyarországon nyilvántartásba vett sportegyesületnél tagsággal rendelkeznek;
- érvényes versenyzési engedéllyel rendelkeznek;
- magyar állampolgárok és állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek;
- világ- vagy Európa-bajnokságon olimpiai számban 1-8. helyezést értek el az elmúlt négy évben.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. §-a szerinti sportegyesületek*, melyek
- belföldi székhellyel rendelkeznek;
- világ- vagy Európa-bajnokságon olimpiai számban a sportegyesület minimum három sportolója olimpiai számban 1-8. helyezést ért el az elmúlt négy évben;
- a pályázat alapján elnyerhető támogatással a sportegyesület által támogatni kívánt sportoló 23. életévét betöltötte vagy a 2023. évben betölti.
(*"Sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.")
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 19. § (1) bekezdése szerinti sportszövetség**, amely olimpiai sportágakat fog össze.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki/amely:
- más forrásból nem részesül támogatásban;
- más forrásból is részesül támogatásban, azonban a másik forrás csak részben fedezi a célkitűzéseinek a megvalósítását;
- új olimpiai/nem kiemelten támogatott sportág képviselője.
(**"A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján - az e törvényben foglalt eltérésekkel - különös formában működő egyesületek.")

5. A pályázat benyújtásának módja
A pályázati dokumentáció szkennelt példányát (és annak valamennyi mellékletét) hiánytalanul kitöltve, a pályázó aláírásával ellátva a sport@molujeuropaalapitvany.hu e-mailcímre szükséges beküldeni, illetve a költségtervet és a pénzügyi tervet excel formában is szükséges csatolni. Pályázati útmutatónkban további segítséget talál IDE kattintva.
A dokumentáció eredeti példányát papír alapon is szükséges benyújtani az Alapítvány részére, az Alapítvány 1027 Budapest, Kacsa utca 11. szám alatti levelezési címére történő megküldés útján.
A pályázati dokumentáció (a pályázó személyétől függően, amennyiben értelmezhető):
- Pályázati adatlap
- Szakmai program
- Költségterv (érvényes ajánlat a beszerezni kívánt eszközökről, tervezett versenyek, edzőtárborok ütemezése, egyéb kiadások részletezése; saját forrás, egyéb támogatás megjelölése stb.)
- Pénzügyi terv (érvényes ajánlat a beszerezni kívánt eszközökről, tervezett versenyek, edzőtárborok ütemezése, egyéb kiadások részletezése; saját forrás, egyéb támogatás megjelölése stb.)
- A pályázó elmúlt 2 évének eredményei a sportági szakszövetség igazolásával ellátva
- Ajánlás a sportegyesület részéről (szabadszöveges formában, a sportegyesület képviselőjének aláírásával ellátva)
- Nyilatkozat támogatási kérelemhez
- Nyilatkozat köztartozásról
- Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
- Igazolás sportegyesületi tagságról, parasportoló esetében besorolásának igazolását is kérjük csatolni
Sportegyesület vagy sportszövetség pályázó esetén további mellékleteket kérünk beküldeni:
- áfa-nyilatkozat
- Éves pénzügyi beszámoló (könyvvizsgálói jelentéssel ellátott - amennyiben törvényileg nem kötelezett könyvvizsgálatra a szervezet, kérjük, hivatalos nyilatkozatban jelezzék; aláírt éves pénzügyi beszámoló az igénylést megelőző évről) - 2022. éves pénzügyi beszámoló - amennyiben már rendelkezésre áll -VAGY ha még nem rendelkeznek 2022. éves pénzügyi beszámolóval, akkor a 2021. éves pénzügyi beszámolót és egy 2022. 12. 31-re vonatkozó zárófőkönyvet kérünk megküldeni.
- Nyilvántartó bíróság bejegyző végzése/a pályázó szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól készült, 30 napnál nem régebbi kivonat.
- A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy közjegyző által készített aláírási címpéldánya, ezek hiányában a képviseleti jog egyéb módon történő, hitelt érdemlő igazolására alkalmas okirat.

Figyelem! A leadott pályázati dokumentáció tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat!
Figyelem! Amennyiben a pályázó más forrásból is támogatásban részesül, részletesen tüntesse fel ezt a kapcsolódó dokumentumokban (Pénzügyi terv, Költségterv, Adatlap a támogatás igényléséhez).

6. Támogatási keretösszeg
A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra:
- Egyéni sportolók esetén: 200 millió forint
- Sportegyesületek esetén: 200 millió forint
- Sportszövetség esetén: 100 millió forint
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok alapján döntsön a keretösszeg teljes körű felhasználásról.

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 16. 23:59

8. A pályázatok elbírálása, döntés és a pályázók értesítése:
A pályázati támogatásokról a végső döntést az Alapítvány Kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2023. szeptember közepéig.
Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

9. A támogatás folyósítása, felhasználása, elszámolás, módosítási kérelem:
A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja az Alapítvány.
Elszámolás:
A Támogatott a felhasználási időszak utolsó napját követő 30 naptári napon belül köteles a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást benyújtani a Támogató részére. Az elszámolási dokumentáció részét az alábbi dokumentumok képezik, melyek a szerződéskötés alkalmával kerülnek kiküldésre:
- Számlaösszesítő sablon
- Nyilatkozat támogatás felhasználásáról
- Költségelszámolás sablon
Az elszámolási dokumentáció részét képező további dokumentumok:
- Szöveges, képes beszámoló
- Záradékolt, szkennelt számlák (lehetőség szerint egy pdf dokumentumban, megfelelő sorszámozás szerint összeállítva)
- Kifizetést igazoló banki kivonatok
A beszámolás során legfeljebb 10%-os eltérés megengedett, melyet a támogatási időszak végéig szükséges jelezni.
Költségvetési összessítő sorok között (számozott-színes sorok: anyagköltség / bérleti díjak/ rezsiköltség stb.) legfeljebb 10%-ig lehetséges az átcsoportosítás, mely módosítási igény okáról részletes indokolást kell benyújtani előzetesen e-mailben. Ha a költségmódosítás elfogadásra kerül az Alapítvány részéről, akkor ez tekintendő a végleges költségtervnek, melyhez a későbbiekben elszámolás benyújtása szükséges. Minden esetben kérjük, hogy az eredeti pályázatban vagy az elfogadott módosított költségtervben meghatározott tételeknek megfelelő elszámolást nyújtsák be. Azon tételeknél, ahol ez releváns, kérjük, adják meg a költségek bontását (pl. szállás vagy étkezési költségeknél a nap/fő összegeket).
Amennyiben nem a teljes folyósított összeg kerül felhasználásra és elszámolásra, abban az esetben a pályázó köteles az Alapítvány számlájára visszautalni a fel nem használt támogatást.
A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2023. október 1-2024. december 31.

10. A pályázati kiírás, információkérés:
További információ kérhető az Alapítvány következő elérhetőségén: sport@molujeuropaalapitvany.hu
https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/sport-palyazat

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem