Szabad média pályázat

Határidő
2023. 11. 15., 2024. 02. 15.
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként - túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő, - pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló, - legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen), - bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő - országos és helyi független médiumok, szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület)

Szabad média pályázat


A Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány (a továbbiakban együtt: Mérték és Ökotárs) az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet a magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében az alábbi feltételek mentén.

KI PÁLYÁZHAT? - TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK
Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként
- túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő,
- pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló,
- legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen),
- bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő
- országos és helyi független médiumok,
szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület).
Jogi személyiség nélkül működő, de a fenti feltételeknek megfelelő médiumok befogadó szervezeten keresztül pályázhatnak. Ilyen esetben a befogadó szervezetnek kell felelősséget vállalnia a támogatás kezeléséért és szabályszerű felhasználásáért.
Nem pályázhatnak állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve pártok és pártalapítványok által finanszírozott médiumok.
A pályázaton magánszemélyek nem indulhatnak!

MIRE LEHET PÁLYÁZNI? - TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A pályázó médium további működését, fejlesztését, jövőbeni fenntartását szolgáló alábbi tevékenységek támogathatók:
1) A médium hosszú távú fenntarthatóságát és pénzügyi stabilitását szolgáló fejlesztések, különösen adománygyűjtő, közösségi finanszírozási programok indítása és továbbfejlesztése.
2) Közösségépítés, a márkaismertség javítását és hűséges fogyasztói bázis kiépítését szolgáló tevékenységek (pl. találkozók szervezése vagy egyéb, az olvasók/nézők/hallgatók körének bővítését célzó tevékenységek), beleértve a médiaműveltség előmozdítását is.
3) A szerkesztőségek közötti együttműködés erősítése, közös tartalomgyártás, közös terjesztés, közös rendezvények tartása.
4) Gyakornoki vagy ösztöndíjprogramok kidolgozása és működtetése házon belül.
5) A médiatartalom fejlesztése és megújítása, beleértve új formátumok kifejlesztését, új sorozat indítását vagy egy nagyobb, költséges oknyomozás lefolytatását.
6) Az újságírók és médiamunkások szakmai fejlődésének és jólétének támogatása: szakmai eseményeken, képzéseken vagy rövidebb időtartamú ösztöndíjas programokon való részvétel, fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
7) Technikai fejlesztés, beleértve a mindennapi működéshez szükséges hardver és szoftver vásárlását, videó- vagy podcast stúdió felállítását.
8) Adatbázisok vásárlása, előfizetés újságírással kapcsolatos eszközökre, szolgáltatásokra.
9) A működéshez feltétlen szükséges jogi és adminisztratív eljárásokhoz, az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogi vagy igazgatási költségek fedezése.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI?
A felhívás legkésőbb 2024. augusztus 31-ig (vagy a rendelkezésre álló forrás teljes felhasználásáig) nyitva áll, pályázatot több körben lehet benyújtani:
1) Első beadás: 2023. november 15-ig (du. 2 óráig) valamennyi fent megjelölt témakörben lehet pályázni, legfeljebb 10 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A november 15-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan az év végéig tart, a támogatott médiumokkal a szerződéskötés 2024. januárjában történik meg.
2) Második beadás: 2024. február 15-ig a fenti 5-9. pontban megjelölt témakörökben lehet pályázni, legfeljebb 6 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A február 15-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan 2023. március végén zárul.
3) Harmadik beadás: 2024 február 15. után már csak a fenti 7-9. pontokban megjelölt témakörökben lehet pályázatot benyújtani.
Valamennyi (bármely támogatási körben) támogatott projektet 2024. október 31-ig le kell zárni, ezen túli hosszabbításra nincs lehetőség.
Egy médium egy körben egy pályázatot nyújthat be, de a későbbi körökben újra pályázhat.
MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI - A PROJEKTEK NAGYSÁGA
Jelen pályázati felhíváson az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 800 000 Ft, legfeljebb 10 050 000 Ft. Önrész biztosítása nem kötelező.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg kb. 160 millió Ft (447 950 USD), amiből várhatóan 15-40 projekt kaphat támogatást.
HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?
A pályázatokat az e célt szolgáló online űrlapon (Google Forms) kell benyújtani, magyar nyelven, hozzá csatolva a mellékelt Excel formátumú költségvetési táblázatot.
A pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokban fogalmazzanak tömören és egyértelműen, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Kérdéseikkel, bizonytalanság esetén a Mérték Médiaelemző Műhelyhez fordulhatnak e-mailen, a sajtoszabadsag@mertek.eu címen. A kérdésekre a Mérték vagy az Ökotárs 3 munkanapon belül válaszol.

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK
A pályázó szervezetek a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban, partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy a támogatott vagy a partner nevére kell szólnia.)
A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent).
A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az Ökotárs Alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint:
-a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
-a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést;
-a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
-a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
-tételes és részletes költségvetést;
-a viták rendezésének módját és az illetékességet.
-A partnerek csak saját költségeiket (nevükre kiállított számlákat) számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.

MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?
1) Formai előszűrés: az online űrlapon kitöltött teljes pályázatok formai és adminisztratív (a projekt hosszát, a költségvetés nagyságát, valamint a pályázó megfelelőségét illető) szűrésen mennek át, amit az Ökotárs munkatársa végez el, a pályázat beadásától számított 5 munkanapon belül. Szükség esetén a munkatárs a pályázatban megadott címre elküldött e-mailben további tisztázó kérdéseket tehet fel, melyeket a pályázónak 5 munkanapon belül kell megválaszolni. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - vagy elutasításra kerül, vagy az értékelés folyamata hiányos információkkal halad tovább.
A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 naptári napon belül kérheti az Ökotárstól a döntés felülvizsgálatát.
2) A formai előszűrésen megfelelt pályázatokat a Mérték és az Ökotárs négy vezető munkatársa önállóan értékeli írásban az alábbi szempontok szerint:
i. Relevancia: a tervezett tevékenység javaslat megfelel-e a felhívás célkitűzéseinek?
ii. Szükségletfelmérés: mi az a probléma, a helyzet, sürgető szükséglet, amit a tervezett tevékenységgel orvosolni kívánnak?
iii. Koherencia: a javasolt tevékenységek logikus egészet alkotnak-e és valószínűsíthetően elérik-e a kitűzött célokat?
iv. Megvalósíthatóság: megvalósítható-e a tervezett tevékenység az adott időtartamban és módszerekkel?
v. Hatás: a projekt végrehajtása hozzájárul-e a pályázó médium megerősítéséhez - pl. javítja a médium hatókörét vagy márkáját, hozzájárul-e függetlenségének megőrzéséhez?
vi. Innováció: a tervezett projekt hoz-e új eszközöket és módszereket médium működésébe?
vii. Terjesztés: van-e a projektnek egyértelmű célcsoportja, valószínűsíthető-e, hogy növeli a pályázó elérését a célcsoport körében? És/vagy: van-e lehetősége arra, hogy új közönséget érjen el?
viii. Előzmények: rendelkezik-e a pályázó szervezet a projekt végrehajtásához szükséges tapasztalattal és kapacitással?
ix. Fenntarthatóság: a pályázó elkötelezett-e a támogatás lejárta után is, hogy az elért eredményekre építve folytassa tevékenységét?
x. Ár-érték arány: a költségvetés reális és a tevékenységek által indokolt?
Az értékelést végző vezető munkatársak véleményüket szövegesen alátámasztják, felsorolva a pályázat fentiek szerinti erősségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot tesznek a pályázat támogatására vagy elutasítására. Az értékelés a beadás utáni hat héten belül lezajlik. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan, melyeket az Ökotárs programfelelőse küld ki e-mailen a pályázatban megadott kapcsolattartási címre. A levélben megjelöli a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.
3) A Mérték és az Ökotárs vezető munkatársai egy közös találkozó alkalmával áttekintik az írásos értékeléseket, és ezek alapján lehetőség szerint egyhangú döntéssel kiválasztják a támogatásra ajánlott pályázatokat. Ezek listáját végső jóváhagyásra megküldik az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének.
A nagykövetség döntése végleges, fellebbezésre nincs mód, de új pályázat benyújtására igen. A támogatási döntést a Mérték és az Ökotárs honlapján (www.mertek.eu ill. www.okotars.hu) közzéteszi, és az eredményről minden pályázót írásban (a pályázatban megadott címre küldött e-mailben) 10 munkanapon belül értesít. Az elutasított pályázók esetében az értesítés tartalmazza a döntés szöveges indoklását is.
A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.

MIT KELL TUDNI SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?
A szerződéstervezete és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az Ökotárs programmunkatársa e-mailben küldi ki a támogatott szervezetnek. Ezt három példányban ki kell nyomtatni, majd aláírva digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon mellékletekkel együtt visszaküldeni az aláíró Ökotárs Alapítványnak (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.).
A támogatási szerződés kötelező mellékletei:
1. melléklet: projekt-összefoglaló (tevékenységek és várható eredmények) elfogadott költségvetés (aláírva!);
2. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott „nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is);
3. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes (ennek mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető);
4. melléklet: a szervezet legfrissebb éves mérlege és beszámolója (valamint annak mellékletei) másolata valamint annak igazolása, hogy ezt a szervezet a (cég)bíróságnak is benyújtotta;
(5. melléklet: azon szervezetek esetében, amelyek partnerségben valósítják meg projektjüket, a támogatott (főpályázó) és a partner(ek) között létrejött Együttműködési megállapodás. A szerződés mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető.)
A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a - fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 350 000 forintot meghaladó - pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie az Ökotárs Alapítványtól.

HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉS?
A jóváhagyott összeget az Ökotárs Alapítvány utalja el a támogatottaknak, több részletben az alábbiak szerint:
5 millió Ft-nál kisebb támogatás esetén az összeg 80%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; a fennmaradó legfeljebb 20%-ot pedig a záró beszámoló elfogadását követően.
5 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén a támogatás 40%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; 40%-ot az időközi beszámoló és a fennmaradó legfeljebb 20%-ot a záró beszámoló elfogadását követően.
Indokolt esetben (pl. egyösszegű, nagyértékű beszerzéseknél) ettől a szabálytól az Ökotárs egyetértésével el lehet térni.

HOGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?
A projektek tartalmi végrehajtását a Mérték követi. Munkatársai rendszeresen (legalább kéthavonta) keresni fogják a támogatott szervezeteket (telefonon vagy e-mailen), hogy információt kérjenek a projekt előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült nehézségekről és akadályokról, és segítséget nyújtsanak ezek elhárításában. Emellett a projekt során személyes látogatást is tehetnek a támogatottaknál, illetve a projektidőszak elején és végén közös online találkozót szerveznek a támogatottaknak a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés érdekében.
Adminisztratív ügyekben a támogatottak az Ökotárstól kérhetnek segítséget illetve kérdezhetnek a projekt megvalósítása során bármikor.

HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?
Az 5 millió Ft-ot meghaladó támogatásban részesült szervezeteknek a projekt félidejében időközi, a projekt lezárását követő 15 napon belül pedig minden támogatottnak záró beszámolót kell küldenie e-mailben az Ökotárs Alapítvány által megadott adatlapon, a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, melyeket az Ökotárs által biztosított űrlapon kell megírni és e-mailben beküldeni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz elektronikusan mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, megjelenések, rendezvények meghívói, fényképek stb.).
A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. Az időközi és a végső támogatási részlet kifizetése előtt az Ökotárs a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (bérjegyzékek, szerződések, kiküldetési rendelvények, árajánlatok, számlák, teljesítésigazolások, bankszámlakivonatok és kifizetési pénztárbizonylatok stb.) ellenőrzésre bekéri (elektronikusan). Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 20%-ára terjed ki (magába foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot, hogy ha szükséges, az Ökotárs minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.
Az Ökotárs a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
- szükségesek a projekt végrehajtásához, és szerepelnek a pályázatban beadott és elfogadott költségvetésben;
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a megfelelően szereplő költségek;
- megfelelnek a vonatkozó hazai könyvviteli, adózási és beszerzési szabályoknak;
- észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
- megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.
Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:
- a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről számlás vállalkozóról vagy ösztöndíjról van szó);
- a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
- a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (az elérhető legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével);
- szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, előfizetések, részvételi díjak, ügyvédi díjak és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).
A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatók még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni. A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Nem számolhatók el az alábbi költségek:
- föld, telek, ingatlan vásárlása, új épületek építése;
- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
- visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető áfát);
- deviza/valuta árfolyamveszteség;
- jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
- kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
- más forrásokból már finanszírozott tételek;
- a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
- túlzó és felesleges kiadások.
https://okotars.hu/szabad-media-palyazat

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem