Szülőföldön magyarul - Erdély

Határidő
Érvényes
Pályázhat
azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) - bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben

Szülőföldön magyarul - Erdély


"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM
FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szlovéniában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá aki a 2022/2023-as tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását;
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szlovénia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) olyan speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) - bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szlovéniában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

l) A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő' euró
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően)
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata, illetve ha még nem rendelkezik személyazonosító okirattal, akkor a születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (pl. a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata);
c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak;
d) a támogatási kérelmet benyújtó szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek IBAN bankszámlaszámát tartalmazó bankkártyájának fénymásolata.
Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja, és annak egyszerű magyar nyelvű fordítása;
c) a támogatási kérelmet benyújtó személy IBAN bankszámlaszámát tartalmazó bankkártyájának fénymásolata.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva (a továbbiakban: MNMI Lendva) címére megküldve, vagy személyesen az MNMI Lendva Szakszolgálatánál (munkanapokon 8:00 és 16:00 között).
Cím: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva
9220 Lendva, Fő utca 32.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapok átvehetők a Bánffy Központban, az MNMI Lendva Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI Lendva honlapjáról: www.mnmi-zkmn.si

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről a MNMI Lendva Tanácsadó Testülete - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a támogatást igénylő személy által megjelölt fizetési számlaszámra, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatás utalásáról az MNMI Lendva intézkedik.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a 02/577-6660 és a 02/577-6670-es telefonszámokon kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) Adatlap;
b) Útmutató.
A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva
9220 Lendva, Fő utca 32.
Tel: 02-577-6660, 02-577-6670
E-mail: info@mnmi-zkmn.si
Honlap: www.mnmi-zkmn.si
"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM
FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó
támogatási kérelem benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) - bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Romániában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.
2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első három moduljában több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az a fakultatív, vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első három moduljában a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő RON
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő' RON
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően);
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány, stb.);
c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első három moduljában felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első három moduljában felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első három moduljában felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak;
d) a moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében a látogatott oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.
Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
Bethlen Gábor
Alapkezelő Irt.
A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:
U.C.D.M.R.-RMPSZ
"Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POSTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagok átvehetők:
- a gyermek által látogatott oktatási intézményben (óvoda/iskola),
- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (a továbbiakban: RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve
- letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről az RMPSZ- ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik az igénylést benyújtó személy fizetési számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a fentiekben feltüntetett RMPSZ irodában kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) Adatlap;
b) Útmutató.
A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, "Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
Tel: 0266 244 450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem