Szülőföldön magyarul - Felvidék

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szlovákia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) olyan speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben

Szülőföldön magyarul - Felvidék


"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM
FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szlovákia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) olyan speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szlovákiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.
2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet: az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott.
b) az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I. 1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően);
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata 18 év alatti igénylő esetében;
b) a szülő'/törvényes képviselő' érvényes személyazonosító okiratának, illetve a támogatási kérelem benyújtásáig 18. életévét betöltött támogatási kérelmet benyújtó személy esetében a saját személyazonosító okiratának fénymásolata;
c) amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány, stb.);
d) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak;
e) érvényes igazolás az adatlapon feltüntetett banki adatokról (pl. a számlanyitáskor kézhez kapott banki dokumentum másolata, vagy bankszámla kivonat), amely kötelezően tartalmazza a számlatulajdonos nevét, valamint a bankszámlaszámot IBAN formátumban.
Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó 30 napnál nem régebbi, hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja;
c) érvényes igazolás az adatlapon feltüntetett banki adatokról (pl. a számlanyitáskor kézhez kapott banki dokumentum másolata, vagy bankszámla kivonat), amely kötelezően tartalmazza a számlatulajdonos nevét, valamint a bankszámlaszámot IBAN formátumban.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel az aktív, használatban lévő e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
A támogatási kérelmet, a jelen felhívás mellékletét képező Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani:
a) postai úton, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban a felhívás végén megadott címre. A jogosult támogatási kérelmét külön borítékban küldjék meg, és a feladási szelvényen a gyermek/tanuló nevét tüntessék fel. Egy borítékban csak egy jogosult adatlapját fogadjuk el. A borítékra írják rá: "Szülőföldön magyarul" program 2023. Az iskolák, óvodák által postai úton feladott támogatási kérelmekhez kérjük a leadásáért felelős személy aláírásával, elérhetőségével ellátott névjegyzéket mellékelni.
b) a megadott gyűjtőhelyen, az óvoda vagy az iskola által megbízott felelős személy által leadva. Kérjük, hogy a leadott adatlapokhoz készítsenek az osztályfőnök (a támogatási kérelmekért felelős személy) által aláírt, dátummal, az iskola pecsétjével (mely tartalmazza a teljes megnevezést és címet) és elérhetőséggel ellátott névjegyzéket, melyet csatoljanak az összegyűjtött adatlapokhoz. E nélkül a gyűjtőhelyeken nem veszik át a támogatási kérelmeket, illetve reklamáció nem fogadható el.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
a) gyűjtőhelyeken (pontos jegyzék a www.szmpsz.sk honlapon található):
- a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában (945 01 Komárno, Kúpel'ná 6./Komárom, Fürdő utca 6.);
- az SZMPSZ Galántai RPK irodában (924 00 Galanta, Z. Kodálya 2367/49. /Galánta, Kodály Zoltán utca 2367/49.)
b) intézményekben - az intézményeket kérjük, hogy a gyűjtőhelyekre bebiztosított adatlapokat vegyék igénybe. c) Kizárólag indokolt esetben (pl. elrontott adatlap esetében) letölthető a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (a továbbiakban: SZMPSZ) honlapjáról, a www.szmpsz.sk címről is.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről az SZMPSZ - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a támogatást igénylő személy fizetési számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a fentiekben feltüntetett SZMPSZ irodákban kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) Adatlap;
b) Útmutató.
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége - Zvaz madarskych pedagógov na Slovensku
Elektrárenská 2.
P.O. BOX 49.
945 01 Komárno
Tel.: 035 777 82 73, 0911 768 213 (munkanapokon 13.00-15.00 között)
E-mail: bga@szmpsz.sk

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem