Szülőföldön magyarul - Horvátország

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Horvátország közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben

Szülőföldön magyarul - Horvátország


"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM
FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a
"Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó
támogatási kérelmek benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Horvátország közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében több mint
15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I. 1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően);
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik érvényes személyazonosító okirattal, annak fénymásolata is;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány stb.);
c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak.;
d) a támogatást igénylő személy nevére nyitott horvátországi előírások szerinti bankszámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat) fénymásolata.

Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
c) a támogatást igénylő személy nevére nyitott horvátországi előírások szerinti bankszámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat) fénymásolata.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező' Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (a továbbiakban: HMPF) irodájában (munkanapokon 9:00 és 13:00 óra között).

Postacím:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
A HMPF irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.
VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről a HMPF ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a támogatást igénylő személy által megjelölt fizetési számlaszámra, a Bizottsági döntésnek megfelelően.
A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.
További tájékoztatás a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben olvasható, továbbá a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen.

1. Az igénylési csomag elemei
a) Adatlap;
b) Útmutató.
A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.
Tel/fax: 031 275 480
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem