Szülőföldön magyarul - Kárpátalja

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Ukrajna közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat és a gyermek által látogatott ukrán nyelvű tanintézményben nem volt mód a magyar nyelv, mint második idegen nyelv oktatásának bevezetésére az adott évfolyamon, bc) ukrán tannyelvű iskolában második idegen nyelvként tanulják a magyar nyelvet, mert lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bd) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, be) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-be) pontok szerinti képzésben részesülnek Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben

Szülőföldön magyarul - Kárpátalja


"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM

FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Ukrajna közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat és a gyermek által látogatott ukrán nyelvű tanintézményben nem volt mód a magyar nyelv, mint második idegen nyelv oktatásának bevezetésére az adott évfolyamon, bc) ukrán tannyelvű iskolában második idegen nyelvként tanulják a magyar nyelvet, mert lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bd) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
be) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba)-be) pontok szerinti képzésben részesülnek Ukrajnában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.
2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő UAH
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő UAH
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően)
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
b) a gyermek(ek) adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) az eljáró szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata.
Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
d) az eljáró szülő/törvényes képviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
e) amennyiben nem a szülő/törvényes képviselő az eljáró személy, a gondviselésre feljogosító dokumentum fénymásolata;
f) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak.
Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
c) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
Az Adatlapot a VI. pont szerinti megbízott tölti ki. A kitöltött Adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be az Adatlapot és mellékleteit.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlap a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megbízottjainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját és egyedi döntés esetében a kérelem formanyomtatványát az oktatási intézményben (óvoda/iskola), illetve a megbízottaknál szerezhetik be.
A támogatási kérelmeket befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az Alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak az Alapítvány irodáiban, valamint megbízottjainál.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről az Alapítvány - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a támogatást igénylő személy fizetési számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá az Alapítvány irodáiban kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) Adatlap;
b) Útmutató.
Az támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány központi és regionális irodáihoz fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem