Szülőföldön magyarul - Vajdaság

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint: a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek, bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt, c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) - bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben

Szülőföldön magyarul - Vajdaság


"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL" PROGRAM

FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2022/2023-as tanévre
Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2022/2023-as tanév kezdetétől Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2004. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek, bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2022/2023-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) - bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Szerbiában működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pontban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása ellenére támogatásra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2022/2023-as tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő EUR B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - bruttó 100 000 forintnak megfelelő euró
A támogatás a 2022/2023-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" című program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2023. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. A támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak (a továbbiakban: Útmutató) megfelelően);
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának és - amennyiben rendelkezésre áll - személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány, stb.);
c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2022/2023-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak.
Az I. 2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
Jelen felhívás alapján a 2022/2023-as tanévre igényelhető támogatásokra 2023. április 11.-2023. május 24. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.
A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2023. május 24.
A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani személyesen a felhívás végén feltüntetett Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban, vagy postai úton 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.

VI. Az Adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapok a felhívás végén feltüntetett irodák bármelyikében beszerezhetők, illetve a www.cmh.org.rs honlapról letölthetők.

VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről a CMH - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti.
A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik az igénylést benyújtó személy fizetési számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak az alábbiakban feltüntetett CMH irodákban, valamint a Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában is.

VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) Adatlap;
b) Útmutató.
A támogatási kérelmekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
SZABADKAI CMH IRODA
08:00-15:00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)
Tel.: 024/552-976
ZOMBORI CMH IRODA
08:00-15:00
25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13
Tel.: 025/442-910
ZENTAI CMH IRODA
08:00-15:00
24400 Zenta, Boska Jugovica 20/A
Tel.: 024/811-727
NAGYBECSKEREKI CMH IRODA
08:00-15:00
23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1
Tel.: 023/510-251
ÚJVIDÉKI CMH IRODA
08:00-15:00
21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4
Tel.: 021/420-107
TEMERINI CMH IRODA
08:00-15:00
21235 Temerin, Novosadska 344
Tel.: 021/842-373

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem