Támogatási program a civil társadalom számára, hogy a jogállamisági témákat a nyilvánosság számára érthetővé és relevánssá tegye

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Kiíró
Dexis HQ
Pályázhat
Magyarországon hivatalosan bejegyzett helyi szervezetnek kell lennie, és az összes alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően kell működnie, beleértve, de nem kizárólagosan a vonatkozó helyi törvényeket és adóügyi szabályozást. Az alábbi csoportok/szervezetek pályázhatnak az éves programnyilatkozatban szereplő támogatásra: - Helyileg bejegyzett (Magyarország) civil társadalmi szervezetek, beleértve a profitorientált és nonprofit szervezeteket, kutatóintézeteket és közösségi alapon működő szervezeteket. - A fővároson kívüli szervezetek, valamint az ifjúsági, női és kreatív művészeti szervezetek jelentkezését előnyben részesítjük

Támogatási program a civil társadalom számára, hogy a jogállamisági témákat a nyilvánosság számára
érthetővé és relevánssá tegye


PÁLYÁZATI KÖZLEMÉNY
Éves programnyilatkozat
Támogatási program a civil társadalom számára, hogy a jogállamisági témákat a nyilvánosság számára
érthetővé és relevánssá tegye.
Finanszírozási lehetőség címe: Civic Education Small Grants
Bejelentés típusa: Éves programnyilatkozat (APS)
Finanszírozási lehetőség száma: 2023-APS-001
Közzététel dátuma: 2023. március 8.
Pályázati határidők: Nyitva a zárásig.
A pályázatok beadása és elbírálása folyamatosan történik.
A pályázatokat a következő címre kell benyújtani: ceprolagrants@dexisonline.com

Kérdések: A kérdéseket folyamatosan fogadjuk a fenti email címen
Támogatási cél A Közép-Európa Program jogállamisági tevékenysége (CEP ROLA), amelyet a Dexis Consulting Group (Dexis) hajt végre az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) megbízásából, olyan kreatív, helyi kezdeményezéseket kíván támogatni Bulgáriában, Magyarországon és Lengyelországban, amelyek a jogállamisági kérdéseket érthetőbbé teszik az állampolgárok számára. A programokat a lehetőség szerint a helyi közösség minél több tagjának bevonásával kell megvalósítani, elsősorban a nagyvárosi központoktól távolabb eső, alacsonyabb fejlettségű térségekben, ösztönözve a helyi kormányzati kezdeményezésekkel kapcsolatos szélesebb körű állampolgári részvételt.
Jelen éves programnyilatkozat (APS) felvázolja a finanszírozási prioritásokat, a jogállamiság fő területeit és lehetséges témákat, és a finanszírozási kérelmek benyújtásának folyamatát. A pályázatok benyújtása folyamatos, az értékelés és a döntés negyedévente történik. A Dexis javasolja a pályázni kívánó szervezeteknek hogy előzetesen konzultáljanak munkatársainkkal. A pályázatot angolul vagy magyarul egyaránt elfogadjuk.
A támogatott pályázatokat az alábbi V. Értékelési kritériumok pontban meghatározott szempontok alapján választjuk ki.
Jelen pályázati közlemény nem jelent kötelezettségvállalást a Dexis vagy a CEP ROLA részéről, és nem kötelezi a Dexist vagy a CEP ROLA-t a pályázatok elkészítése és benyújtása során felmerülő költségek megtérítésére. A Dexis fenntartja magának a jogot, hogy az APS eredményeképpen ne ítéljen oda támogatást.

I. pont - Finanszírozási lehetőség leírása
A. A javasolt program leírása
Háttér
Közép- és Kelet-Európa - ahogy a demokratikus országok világszerte - olyan kihívásokkal néz szembe, mint a politikai tér beszűkülése, a demokrácia támogatottságának csökkenése, a növekvő polarizáció, a fiatalok és a marginalizált közösségek közügyektől való távolmaradása és erősödő elszigetelődése, a közösségi média összetett környezete, valamint a polgári és politikai jogok erodálodása.
E kihívások leküzdése érdekében a CEP ROLA https://dexisonline.com/projects/usaid-central-europe- program/célja, hogy erősítse a független civil szereplők kapacitását az alapvető szabadságjogok védelme érdekében, a nemzeti demokratikus hagyományokkal és az európai értékekkel összhangban.
A CEP ROLA e támogatási program keretében végzett tevékenysége hozzájárulhat a jogállamiság tiszteletben tartásának javításához, a nagyobb átláthatóság előmozdításához, a kiszolgáltatott és marginalizált csoportok nagyobb védelméhez, valamint a nagyvárosi központokon kívüli közösségek emberi jogi problémáinak kezeléséhez. A jogállamiság kérdésekkel kapcsolatos állampolgári nevelés kezdeményezésével bevonhatjuk a fiatalokat, a kreatív művészeteket és más alulról szerveződő csoportokat a jogállamiság kihívásainak - mint például a korrupció, a hatalommal való visszaélés, az állampolgári ellenőrzés és az átláthatóság hiányának - kezelésébe. Az ezen kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek bevonásával a CEP ROLA reméli, hogy a jogállamisági kérdésben aktív szereplők közötti kommunikáció és együttműködés is javulni fog.

Célok. A támogatási program céljai a következők:
1) a jogállamisággal kapcsolatos ismeretek bővítése, különösen a nagyvárosokon kívüli, hasonló kezdeményezésekbe hagyományosan kevésbé bevont közösségekben;
2) a civil társadalom ellenőrző és érdekérvényesítő készségeinek fejlesztése az állampolgári ismeretek oktatása, kreatív kommunikáció, a nyilvánosság bevonása és a kormányzat és az ágazatközi partnerek részvételével a jogállamisági kérdésekről folytatott vita révén.
Terület. A javasolt programokat kizárólag Magyarországon lehet megvalósítani.

Példaként szolgáló, támogatható tevékenységek.
- Oktatási kezdeményezések, többek között színházi produkciók, vlogok, rövidfilmek, közösségi média kampányok, művészeti és fotóművészeti alkotások, amelyek a jogállamiság témáira összpontosítanak, mint például a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése, az egyéni alapvető jogaikról való tájékoztatás, az igazságszolgáltatási eljárásokról való tájékoztatás és az állampolgári felelősség.
- Kreatív kommunikációs tervek kidolgozása helyi civil szervezetek számára, és ezek végrehajtásához szükséges képzések tartása.
- A közösségi média tantervek, amelyek célja a polgárok elkötelezettségének növelése az átláthatóság, az integritás és más, a jogállamisággal kapcsolatos kérdések terén.
- Tudatosságot növelő kampányok, amelyek a közvéleményt tájékoztatják a kormányzati és civil társadalmi szereplők közötti kommunikációs csatornákról, amelyek segítik a korrupció megelőzését és kezelését.
- Helyi civil szervezetek képzése az érdekérvényesítő és megfigyelői készségekről praktikus feladatok és legjobb gyakorlatok segítségével.
- A demokráciával, a demokratikus normákkal és a jogállamisággal kapcsolatos tudást elmélyítő, a rádió és a közösségi média platformok számára készített civil ismeretterjesztő műsorok.
- Közérdekvédelmi programok, amelyek a watchdog szervezetek és a jogállamiságot védő szereplők jogainak és biztonságának védelmén munkálkodnak.
- Támogatás bloggereknek, akik a jogállamisággal kapcsolatos témákat dolgoznak fel, új előfizetők szerzésére és hálózatépítésre.
- Helyi színházi csoportok természetbeni támogatása, hogy a városok főterein, helyi színházakban és más megfelelő helyszíneken előadásokat tartsanak az állampolgári nevelés témakörében.
- Az igazságszolgáltatási rendszer jobb megértése érdekében az iskolákban helyi bírókkal tartott próbaperek.
- A YouTube-on vagy más platformokon szabadon elérhető, az integritásról vagy más releváns jogállamisági témákról szóló vígjátéksorozat.
- Viták a regionális egyetemeken, egyetemi szakkollégiumokban vagy szervezetekben olyan jogállamisági témákról, mint a befogadás, a demokratikus normák és értékek, valamint a polgárok jogai és kötelezettségei a demokráciában.
- Filmfesztiválokhoz kapcsolódó tevékenységek, amelyek a jogállamisági kérdések tudatosítását és a viták ösztönzését szolgálják, mint például a magyarországi Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál.
- Adatgyűjtés, kutatás, érdekérvényesítés és egyéb tevékenységek az Európai Unió jogállamisági mechanizmusának keretén belül vállalt jogállamisági feltételek végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatban.

A CEP ROLA különösen ösztönzi azon tevékenységeket, amelyeket a jelentősebb városokon kívül valósulnak meg hátrányos helyzetű közösségek, fiatalok és/vagy nők bevonásával és kapcsolódnak már meglévő jogállamisági kérdésekkel összefüggő kezdeményezésekhez. A pályázók választhatnak új koncepciót, vagy már létező, sikeresnek bizonyult projekteket bővíthetnek. A nyertes pályázóknak meg kell osztaniuk az értékelési eredményeiket és a legfontosabb tanulságokat, valamint az eredményekről és tevékenységekről rendszeresen tájékoztatniuk kell a szélesebb közösséget a támogatói szerződésben meghatározott beszámolási követelményeknek megfelelően.

Várt eredmények:
A projekteknek a következő eredmények eléréséhez kell hozzájárulniuk:
- A jogállamiság és a jogállamiság fontosságának jobb megértése az állampolgárok számára.
- A kreatív szektor fokozott bevonása a jogállamisági kérdésekkel kapcsolatos állampolgári oktatásba.
- A jogállamisági kérdésekkel foglalkozó szereplők érdekérvényesítő és stratégiai kommunikációs készségeinek fejlesztése.

Nem támogatható tevékenységek/költségek:
A támogatási források nem használhatók fel:
- Olyan projektek támogatására, amelyek természetüknél fogva politikai jellegűek, vagy amelyek a pártosodás látszatát keltik/ egyéni vagy egy párt választási kampányát támogatják.
- Csereprogramok.
- Szociális jóléti projektek.
- Kereskedelmi tevékenységek; adománygyűjtő kampányok; üzleti projektek; tudományos kutatás; építési projektek; olyan projektek, amelyek elsődleges célja a szervezet intézményi fejlesztése.
- Külföldi utak konferenciák, tudományos kutatások, tanulmányok, beszámoló utak és kulturális események céljából.
- A kávészünetek és munkaebédek költségén felüli ételek és italok (alkohol fogyasztása előbbiek esetében sem támogatható).
- A pályázat megvalósítási szakasza előtt felmerült és a pályázati szerződés időhatályán kívül eső költségek visszatérítése.
- Nyereség nem számolható el a támogatott projektekhez kapcsolódóan.

B. A támogatás adminisztrációja
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200https://www.ecfr.gov/current/title- 2/subtitle-B/chapter-VII/part-700CEP

A ROLA köteles biztosítani, hogy az USAID-tól támogatásban részesülő valamennyi szervezet betartsa a támogatási megállapodásban foglalt feltételeket. A nem amerikai szervezetek esetében az USAID Standard Provisions for non-U.S. Non-Governmental Organizations (USAID szabványos rendelkezések a nem amerikai nem kormányzati szervezetek számára) című dokumentumában foglalt szabályok és előírások - és az abban található vonatkozó hivatkozások a következőkre 2 CFR 200 és a 2 CFR 700-ra vonatkozó hivatkozások alkalmazandók.
A kérelmezők az alábbi weboldalon szerezhetik be a hivatkozott általános rendelkezések másolatát:
Standard rendelkezések nem amerikai, nem kormányzati kedvezményezettekre vonatkozóan
https://www.usaid.gov/about-us/agency-policy/series-300/references-chapter/303mab
A nem kormányzati szervezeteknek nyújtott fix összegű támogatásokra vonatkozó szabványos rendelkezések https://www.usaid.gov/sites/default/agency-policy/303mat.pdf

II. pont - Támogatással kapcsolatos információk
A. A finanszírozás becsült szintje és a támogatott projektek száma
A támogatásokat folyamatosan osztjuk ki, ezért a pályázóknak ajánlott időben jelentkezniük, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre. A támogatások mértéke várhatóan 5000 és 25 000 USD között mozog, a megpályázott tevékenységek méretétől és hosszától függően. A CEP ROLA fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatok közül bármelyiket vagy egyiket sem támogassa, és dönthet úgy, hogy a kiválasztott pályázat(ok)at teljes mértékben vagy csak részlegesen finanszírozza.

B. A díj és a teljesítményidőszak várható kezdőnapja
Az egyes projektek végrehajtási ideje legfeljebb tizenkét (12) hónap lehet. Az időtartamot azonban a tevékenység terjedelme és nagyságrendje határozza meg, és megállapodás tárgyát képezheti. A támogatások folyósítása a támogatási szerződések aláírása után történik.

C. A támogatás típusa
A CEP ROLA végső döntése a támogatandó projektekről és azok típusáról (előzetes finanszírozás, visszatérítés, vagy bizonyos költségek közvetlen finanszírozása) egy a kérelmező kapacitásának és a projekt kockázatainak a döntés előtti értékelésén alapul. Ha ez az értékelés olyan gyengeségeket vagy hiányosságokat állapít meg, amelyek megkérdőjelezik a pályázónak a támogatás felhasználására való képességét, a CEP-ROLA dönthet úgy, hogy a pályázót kizárja az e finanszírozási lehetőség keretében történő elbírálásból, vagy a pályázó jelenlegi kapacitásainak megfelelőbb támogatási mechanizmust választ.
III. pont - Támogathatósági információk

A. Jogosultak köre
A pályázónak Magyarországon hivatalosan bejegyzett helyi szervezetnek kell lennie, és az összes alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően kell működnie, beleértve, de nem kizárólagosan a vonatkozó helyi törvényeket és adóügyi szabályozást. Az alábbi csoportok/szervezetek pályázhatnak az éves programnyilatkozatban szereplő támogatásra:
- Helyileg bejegyzett (Magyarország) civil társadalmi szervezetek, beleértve a profitorientált és nonprofit szervezeteket, kutatóintézeteket és közösségi alapon működő szervezeteket.
- A fővároson kívüli szervezetek, valamint az ifjúsági, női és kreatív művészeti szervezetek jelentkezését előnyben részesítjük

B. Társfinanszírozás és önrész
Társfinanszírozás és önrész nem szükséges e támogatási lehetőség keretében. Amennyiben más forrásból társfinanszírozzák a projektet, az ilyen források származhatnak a kedvezményezett korábbi eredményéből, más multilaterális, külföldi és alapítványi adományozóktól, a fogadó kormányoktól, valamint a helyi szervezetektől, közösségektől és magánvállalkozásoktól lehet mozgósítani, amelyek pénzügyileg és természetben hozzájárulnak a tevékenységek végrehajtásához. A külső források és társfinanszírozók bevonását a projekttevékenységek és célok megvalósítására erősen ösztönözzük.
A költségmegosztás a 2 CFR 200.306 és a nem amerikai nem kormányzati szervezetekre vonatkozó szabványos rendelkezések szabályait követi.

IV. pont - A pályázatok benyújtása
A. A támogatási kérelem benyújtása
A pályázóknak legfeljebb 5 (öt) oldalas pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatoknak meg kell felelniük a jelen felhívásban meghatározott, alább ismertetett igényeknek. A CEP ROLA a gyorsabb és hatékonyabb elbírálás érdekében arra ösztönzi a pályázókat, hogy a pályázatokat angol nyelven nyújtsák be, de elfogadja a magyar nyelven írt pályázatokat is.

B.
A pályázatnak tartalmilag részletesnek, pontosnak és tömörnek kell lennie, bemutatva a pályázó képességeit és szakértelmét, amelyek biztosítják a program céljainak megvalósítását. A pályázatokat az APS-nek való megfelelés, a téma célszerűsége és a kreativitás szempontjából vizsgáljuk. A pályázóknak be kell mutatnia, hogy javasolt munkájuk hogyan járul hozzá a CEP ROLA célkitűzéseihez: 1) az állampolgárok ismereteinek bővítése a jogállamiságról és annak a mindennapi életben betöltött jelentőségéről, valamint 2) a felügyeleti és érdekérvényesítő képességek fejlesztése az állampolgári oktatás segítségével, jobb stratégiai kommunikáció kidolgozásával, a szélesebb nyilvánosság bevonásával és oktatási tevékenységekkel a jogállamisági kérdésekben kormányzati és különböző ágazatokkal történő partnerségben.

Formai és szerkezeti utasítások:
A pályázatot Arial 11 pt betűtípussal kell benyújtani, és tartalmaznia kell az oldalszámokat. Minden oldalon fel kell tüntetni az APS címét és számát.
Kérjük, készítse el a kérelmet az alábbiakban meghatározott szerkezeti formátum szerint:

I. Fedőlap - legfeljebb egy (1) oldal. A fedőlapnak tartalmaznia kell:
a. Az APS száma és címe.
b. A szervezet címe.
c. A szervezet típusa (pl. for-profit, nonprofit, egyetem stb.).
d. Szervezeti kapcsolattartó elérhetősége (vezető kapcsolattartó neve; telefon- és e- mail-adatok).
e. Azon egyéb szervezetek neve, amelyekhez a pályázatot benyújtja és/vagy benyújtotta és/vagy amelyek a javasolt tevékenységet finanszírozzák.
f. A kérelmező meghatalmazott képviselőjének aláírása.
g. 3 szervezeti referencia neve és elérhetősége

II. Szakmai leírás - legfeljebb négy (4) oldal. Ennek a szakasznak foglalkoznia kell a pályázati kiírás I. pontjában szereplő programösszefoglalóval és kiválasztott célkitűzésekkel, valamint meg kell felelnie az V. pontban említett érdemi értékelési kritériumoknak, és tartalmaznia kell a következőket:
a. A javasolt tevékenység tömör címe és célkitűzései.
b. A célkitűzések, a megközelítés, az alkalmazandó tevékenységek szintjének, a várható eredményeknek, a potenciális hatásnak és fenntarthatóságnak (ha alkalmazható) bemutatása, valamint annak megindoklása, hogy a munka hogyan segíti a CEP ROLA
c. A kérelmező által a CEP ROLA-tól igényelt támogatás típusa (pl. pénzbeli, szolgáltatások vásárlása, felszerelések, berendezések, anyagok, személyi erőforrások biztosítása stb.).
d. Szervezeti kapacitás, intézményi vagy személyi profil, háttér, szakértelem, hasonló méretű és terjedelmű projektekkel kapcsolatos tapasztalatok az érintett szakmai területen és régiókban, a javasolt személyzet neve és profilja.

III. Támogató információk.
a. Rövid költségvetés, beleértve a költségek főbb költségvetési tételek szerinti bontását (pl. fizetések, felszerelések, berendezések, utazás stb.); a pályázó pénzügyi és természetbeni (nem pénzügyi támogatás) önrészének javasolt opcionális összege, ha alkalmazható; a tevékenység javasolt időtartama; és a pályázó korábbi, releváns múltbeli teljesítményének rövid leírása.

A. Kiválasztási folyamat
Ahogy a B.1-III. alpontokban említett összes információt tartalmazó kérelem beérkezik, a CEP ROLA rendszeresen ülésező pályázati döntőbizottsága felülvizsgálja azt, és visszajelzést ad a kérelmezőknek a kérelmük státuszáról (elfogadott vagy elutasított). A kiválasztott pályázókkal munkatársaink felveszik a kapcsolatot, hogy további információt nyújtsanak, további technikai részleteket dolgozzanak ki, pontosítást kérjenek, és/vagy az odaítélés előtti átvilágításról egyeztessenek.
Azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a pályázati céloknak és az APS-ben meghatározott alapvető technikai kritériumoknak, egy kiválasztási bizottság vizsgálja meg.
A pályázók kiválasztása az alábbi V. pontban leírt értékelési kritériumok alapján, folyamatosan történik.

V. pont - A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
A. A pályázatok értékelési kritériumai
A pályázatokat az APS követelményeinek való megfelelés, a téma illeszkedése és a kreativitás szempontjából vizsgáljuk. A pályázóknak be kell mutatniuk, hogy a javasolt projekt hogyan járul hozzá a fenti 1. pontban leírt programcélokhoz. A pályázóktól elvárják, hogy válaszoljanak a tisztázó kérdésekre és/vagy kérésre nyújtsák be a pályázatok módosításait.

VI. pont - Elérhetőségek
A jelen felhívás alapján benyújtott pályázatokkal kapcsolatos és az eljárás során felmerülő kérdéseket az alábbi címre várjuk:
ceprolagrants@dexisonline.com
Minden leendő pályázónak, aki magyarázatot vagy értelmezést szeretne kapni a pályázati kiírással kapcsolatban, írásban kell kérnie azt a fenti e-mail-címen. A támogatás odaítélése előtt adott bármilyen szóbeli magyarázat vagy utasítás nem tekinthető kötelező érvényűnek. Az ezen pályázati kiírással kapcsolatban a leendő pályázónak adott bármely információt adott esetben a pályázati kiírás módosításaként a többi leendő pályázó rendelkezésére bocsátják, amennyiben a kiegészítő információ szükséges a pályázatok benyújtásához, vagy ha annak hiánya hátrányos lenne a többi leendő pályázóra nézve.

VII. pont - Egyéb információk
A jelen programnyilatkozat közzététele nem jelent semmilyen kötelezettségvállalást a Dexis vagy a CEP ROLA program részéről, és nem kötelezi a Dexist vagy a CEP ROLA programot a pályázat elkészítése és benyújtása során felmerült költségek megtérítésére.
A Dexis és a CEP ROLA program fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatok közül bármelyiket vagy egyiket sem támogassa. Továbbá a Dexis és a CEP ROLA program fenntartja a jogot arra, hogy a jelen APS alapján ne ítéljenek oda támogatást.
https://dexisonline.com/projects/usaid-central-europe-program/
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem