Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása / NTP-TMV-23

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
A hazai országos vagy Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyeket kiíró és rendező

Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása / NTP-TMV-23


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
"Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének
támogatása" c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja:
NTP-TMV-23

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programjáról szóló 1110/2023. (III.30.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program kiemelt területei közé tartozik a nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi, művészeti és sportversenyek támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi cselekvési programjának I. 2. pontja alapján a Program támogatási területei közé tartozik hazai és nemzetközi versenyeken, konferenciákon való részvétel, valamint hazai versenyek megrendezésének támogatása.

1. A pályázat célja
1.1. Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát­medencei meghirdetésű hagyományos és online tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/9/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. A 2023/2024. tanévben magyarországi, vagy magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű köznevelési/szakképző intézményben tanulók számára meghirdetett többfordulós országos, vagy országos és Kárpát-medencei meghirdetésű, a Nemzeti alaptantervre, valamint az érettségi vizsga általános és részletes vizsgakövetelményeire épülő, de azon túlmutató követelményeket magába foglaló hagyományos és online tanulmányi, vagy művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti, irodalmi), vagy szakmai versenyek megrendezésének támogatása.

A pályázati kiírás keretében csak olyan verseny támogatható, amelynek döntője Magyarországon kerül megrendezésre.
A pályázat kötelező programeleme:
- a verseny döntőjében helyezést elérő versenyzők tárgyi díjazása.

4.2. Jelen pályázat köre nem terjed ki:
- az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre (OKTV),
- a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyére (SZÉTV)/Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyének elfogadható versenytantárgyai,
- a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre (SZTKV),
- a Kulturális és Innovációs Minisztérium hatáskörébe tartozó Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV),
- az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV),
- a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és anyagilag támogatott:
- Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyekre,
- a sajátos nevelési igényű tanulók részére szervezett országos tanulmányi versenyeire,
- országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyekre,
- a DiákolimpiaŸ versenyeire.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A hazai országos vagy Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyeket kiíró és rendező:
A hazai köznevelési intézmények közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- szakiskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

1. Szakképző intézmények a 2019. évi LXXX. törvény szerint.
Pályázatot székhelyintézmény és tagintézmény egyaránt benyújthat.
2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai, intézetei (karok és intézetek esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
3. A 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy.
4. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel; vagy amely 2022-ben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2022. évben folytatott közművelődési tevékenységekről" elnevezésű, OSAP 1438-as számú statisztikai jelentőlapon.
5. Az 1997. évi CXL. törvény szerinti a 39. § (1) bekezdés szerinti működési
engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.
6. Az 1997. évi CXL. törvény 77.§ (5) szerinti közművelődési intézmények.
amely(ek) az NKTK elektronikus pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

FIGYELEM! A hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű versenyek esetében a határon túli szakmai partnerek a határon túli fordulók megrendezésére pályázatot nem nyújthatnak be.

FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tagintézmény önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye, valamint a székhelyintézmény is pályázatot kíván benyújtani, úgy a regisztrációt mind a székhelyintézménynek, mind a tagintézmény(ek)nek szükséges elvégeznie.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER szerinti jogi státuszok valamelyikének kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény)
Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Közalapítvány
Központi költségvetési szerv
Nonprofit betéti társaság
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit részvénytársaság
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. felsőoktatási intézmény kara, intézete)
Szövetség

5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, illetve az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlensége megállapítható;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy a hatósági engedély kiadása iránti kérelmét az illetékes hatósághoz nem nyújtotta be;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 12. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2023. október 12-én-23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), az NKTK nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó több pályázatot nyújthat be.

8.2. Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó
kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben.
Az EPER használatához segítséget nyújt a www.nktk.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Az NKTK minden a pályázattal kapcsolatos üzenetet az EPER-ben továbbít a pályázó részére. Az EPER-ben továbbított üzenetet a regisztrációban megadott e-mailcímre is megküldi az NKTK, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem