Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
az állami fenntartású oktatási intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az Agrárminisztérium (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével, b) a nem állami fenntartású oktatási intézmény (a továbbiakban: nem állami pályázó)

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek


Határtalanul! program
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK
Pályázati kategória kódja: HAT-KP-1-2023
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.);
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.);
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);
- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, valamint a hatályos utazási korlátozásokra, illetve az érintett országokban érvényben lévő rendkívüli intézkedésekre, szabályokra, valamint a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 4. § alapján a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem- javasolt-tersegek linken elérhető utazásra nem javasolt országok és térségek listájára figyelemmel.

1. A pályázat célja
A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

2. A pályázat keretében támogatható célok
A jelen pályázati kiírás keretében olyan - legalább két éjszakás - tanulmányi kirándulás támogatható, a) amelyet
aa) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, magyarországi székhelyű általános iskola, ab) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti, magyarországi székhelyű, hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium, vagy
ac) az Nkt. 7. § (2) bekezdése vagy az Szkt. 18. §-a szerinti, az általános iskola feladatait is ellátó, magyarországi székhelyű többcélú köznevelési intézmény vagy többcélú szakképző intézmény
[az aa)-ac) alpont a továbbiakban együtt: oktatási intézmény] szervez, és
b) amelyen a 2023/2024. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő oktatási intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő oktatási intézmény 3. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti képzésben résztvevő legalább 10 olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
c) amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia vagy Horvátország (a továbbiakban: célország) magyarlakta területeire irányul, vagy olyan célországon belül található helyszín meglátogatására irányul, amely nem magyarlakta terület, de megtalálható a Kárpát-medencei Bakancslistán, vagy a Rákóczi nyomában - Kárpát-medence útikönyvben, vagy a Határtalanul! Barangoló honlapon szereplő helyszínek között. Az egyes célországok magyarlakta területeinek megjelölését jelen pályázati kiírás 1. melléklete tartalmazza.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázatot nyújthat be:
a) az állami fenntartású oktatási intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az Agrárminisztérium (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével, b) a nem állami fenntartású oktatási intézmény (a továbbiakban: nem állami pályázó) [az a) és b) alpont a továbbiakban együtt: pályázó].

3.2. A pályázatot tanulmányi kirándulásonként a) az állami pályázó a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével, b) a nem állami pályázó önállóan nyújthatja be. Egy pályázó a jelen pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat azzal, hogy egy tanulónak egy tanéven belül egy tanulmányi kiránduláson való részvétele támogatható.

3.3. Támogatásra a pályázó akkor jogosult, ha az oktatási intézmény az Nkt. és az Szkt. 2023. május 10-én hatályos rendelkezései szerint megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

3.4. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás akkor támogatható, ha ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaznak. Ebben az esetben, a pályázatban meg kell jelölni a tanulmányi kiránduláson részt vevő oktatási intézményeket, és annak megvalósítására együttműködési megállapodást kell kötni, valamint a pályázatban ki kell jelölni a programot szervező (kapcsolattartó) pályázó oktatási intézményt, minden további oktatási intézmény a pályázatban közreműködő pályázóként szerepel, továbbá a tanulói jogviszonynak a pályázatban megjelölt valamely oktatási intézménnyel kell fennállnia.

3.5. A tanulmányi kirándulás lebonyolítására a következő három szakaszban kerülhet sor:
- előkészítő szakasz,
- tanulmányi kirándulás,
- értékelő és közzétételi szakasz.
a) Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez. Az előkészítő óra megvalósítható a Magyarság Házában is. A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai;
- a célország, illetve települések magyarságának története, jelene;
- a célországban élő összlakosság etnikai összetétele;
- a tanulmányi kirándulás részletes programja;
- Határtalanul! Barangoló digitális tartalomtár (https://www.okosdoboz.hu/hu- HU/Hatarontuli#) használatával feladatok összeállítása, túraútvonalak megtervezése;
- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai;
- a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely a https://bgazrt.hu/wp- content/uploads/palyazati kiirasok/hatartalanul/2020/etikai kodex autobuszos utazas hoz.pdf linken elérhető.
b) A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egy programelemnek minősül az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Tartalmi szempontból egy programelemnek minősül az a tevékenység, amely a célország magyarlakta területén kerül megvalósításra és elősegíti a pályázat céljának megvalósulását az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni):
- közvetlenül kapcsolódnak a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata, matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, Bólyán, növénygyűjtemények készítése, részvétel a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túli rendezvényein stb.);
- oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény meglátogatása, működésének megismerése, tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján, gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése stb.);
- kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján, képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása stb.);
- az adott célországban helyi termelők (mezőgazdaság, állattenyésztés) meglátogatása, az előállított termékekről előadás meghallgatása, a termelő üzem bejárása, termékek kóstolása);
- sport jellegűek (pl. külhoni csoporttal közös síelés, lovaglás, focimeccs megvalósítása);
- olyan ismert, helyi személy meglátogatása, aki az adott település fejlesztése, hírneve öregbítése, vagy a magyarság fennmaradása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytat.
Pályázó vállalja, hogy a tanulmányi kirándulás megvalósítása során igénybe vett jármű(vek) első szélvédőjére, egy legalább 400 mm x 800 mm méretű, fehér alapon Határtalanul! logóval, a kirándulást megvalósító oktatási intézmény nevével és az oktatási intézmény székhelyének nevével - olvasható betűmérettel - ellátott táblát jól látható módon kihelyez.
c) Az értékelő szakasz a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a visszaérkezés napját követően a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki. A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a célország magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;
- a tanulmányi kirándulás programjának értékelése, az eredmények, tapasztalatok megfogalmazása;
- a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek összegzése.

A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó vállalja, hogy
- a tanulmányi kirándulást népszerűsítő grafikai és szöveges hirdetést (banner) honlapjának vagy - saját honlap hiányában - fenntartója honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2026. december 31-éig elérhető legyen,
- a tanulmányi kirándulásról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján vagy - saját honlap hiányában - fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2026. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó - állami pályázó esetében az oktatási intézmény - nem rendelkezik honlappal, a beszámolót a fenntartó - állami pályázó esetében a pályázó - honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).

4. Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban - azaz 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között - keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2023. évi Határtalanul! program pályázati kiírásához (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
a) utazási költség (bérelt autóbusz költsége, saját tulajdonú autóbusz esetén üzemanyagköltség, autópálya-költség, parkolási költség, a buszsofőrök napidíja, utazási költség (kilométer díj), amely tartalmazza a kiállási költségeket is, vasúti személyszállítás költsége, folyami személyszállítás költsége);
b) szállásköltség, kizárólag a választott célország - ide nem értve a c) pontban foglaltakat - jelen pályázati kiírás 1. melléklete szerinti magyarlakta területén (a kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége);
c) szállásköltség Magyarországon, amennyiben a megvalósítandó kirándulás célországa Szlovénia, vagy Horvátország és a jelölt célországban aránytalanul magas áron elérhető szállás (határ közeli kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége);
d) étkezési költség (éttermi szolgáltatás, illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja), élelmiszervásárlás (ásványvíz, üdítő, szendvics alapanyagok, csokoládé, gyümölcs költsége);
e) a buszsofőr szállás és étkezési költsége;
f) baleset, poggyász- és felelősségbiztosítás költsége (a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló, kísérőtanár, nyugdíjas pedagógus, oktató, illetve szülő részére kötött baleset, poggyász- és felelősségbiztosítás költsége számolható el);
g) személyi juttatás költsége (projektvezető, kísérőtanár, kísérő oktató díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek;
h) síelés megvalósításához kapcsolódó költségek kizárólag Erdélyben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben (felszerelés-bérlés, síoktató díja, speciális sí biztosítás költsége);
i) programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, koszorú, táncház költsége, higiéniai eszközök, gyógyszerek, a kirándulás során megvalósított kézműves foglalkozások tartásához szükséges alapanyagok stb.);
j) utazási iroda közvetítői díja (legfeljebb az utazási iroda által közvetített szolgáltatások költségének 20%-a).
Amennyiben a kirándulás megszervezéséhez utazási iroda szolgáltatásait veszi igénybe a pályázó, akkor az utazási iroda - közvetítői díj ellenében - csak közreműködőként vehet részt a kirándulás megszervezésében. A kirándulás megvalósítása során a nyertes pályázónak közvetlenül kell jogviszonyt létesítenie az utazási iroda által közvetített szolgáltatóval.

5. Nem támogatható kiadások
a) tengerparti nyaralás költsége;
b) semmilyen, a program megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó költség, továbbá ügyviteli és az utazási iroda közvetítő díján felüli szervezési költség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, szakértői költség, az előkészítő és az értékelő szakasz költségei (ide értve a Magyarság Háza meglátogatásával keletkező kiadásokat is), hirdetési és reklámköltség stb., továbbá minden olyan költség, amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez autóbuszos utazás esetén a sofőr szállás és étkezési költsége, illetve saját autóbuszos utazás esetén a sofőr teljes költsége;
c) utazási iroda közreműködésével történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja;
d) szülő vagy nyugállományba vonult pedagógus kísérő számára személyi juttatás költségek;
e) egyéb személyi juttatás (jutalom/prémium, végkielégítés);
f) adomány;
g) pályázatírás költségei, a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó tanácsadói díjak;
h) késedelmi kamat, bírság, pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
i) visszaigényelhető áfa, adótartozások, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozások;
j) az esetleges lemondásokkal kapcsolatos kötbér, bánatpénz;
k) közbeszerzési díj;
l) ajándékok;
m) élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital, dohányáru költsége.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája
6.1. A teljes támogatási keretösszeg: 4 000 000 000 Ft.

6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500 000 Ft-5 000 000 Ft.

6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6.4. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
támogatás maximálisan igényelhető összege =
utazók száma x napok száma x 16 000 Ft + távolság (km) x 800 Ft
Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. A napidíj 16 000 Ft/fő összeg és a 800 Ft/km díj átalányként kerül meghatározásra a képletben, amelynek segítségével meghatározható a maximálisan elnyerhető támogatási összeg, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni.

6.5. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

6.6. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

6.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé önrész bemutatását.

6.8. Amennyiben a pályázót a program megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők
7.1. Megvalósítási időszak: 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31.

7.2. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 10.

7.3. Benyújtási határidő: 2023. június 9. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

7.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a kedvezményezettnek a program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, amely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:
- pályázati kiírás;
- pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei;
- Általános útmutató;
- NIR felhasználói kézikönyv;
- a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

8.1. Pályázati adatlap és mellékletei
A pályázati adatlapot elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fájlba foglalva szükséges feltölteni.
A pályázónak az alábbi dokumentumokat szükséges feltöltenie az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be.

8.2. Általános nyilatkozat
A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírás igazolás alapján a szervezet nevét is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.
Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papír alapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).
Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 8.4. pont szerinti aláírás igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

8.3. Létesítő okirat
A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos létesítő okirata, vagy nyilvántartásba vételét igazoló okirata, amely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére, amennyiben az a közhiteles nyilvántartásban nem szerepel.

8.4. Aláírás igazolás
A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta - közjegyző által - hitelesített másolata. A 8.9. pont szerinti adatváltozatlansági nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás igazolás kiállításának dátuma nem lehet a - jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó - pályázat benyújtásához képest 90 napnál régebbi. Pályázat benyújtását követő változás esetén a kedvezményezettnek a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie az aktuális aláírás igazolást.

8.5. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)
A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó, a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolás, vagy bankszámla kivonat. A 8.9. pont szerinti adatváltozatlansági nyilatkozat megtétele kivételével, a banki igazolás kiállításának dátuma nem lehet a - jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó - pályázat benyújtásához képest 30 napnál régebbi. Pályázat benyújtását követő változás esetén a kedvezményezettnek a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie az aktuális igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot).

8.6. Együttműködési megállapodás
Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén együttműködési megállapodás a pályázó és a közreműködő pályázó képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva. Az együttműködési megállapodás sablonja elérhető a NIR-ben.

8.7. Utazási irodák ajánlatai
Amennyiben a pályázó utazási iroda igénybevételével kívánja a tervezett kirándulást megvalósítani, úgy a költségterv alátámasztása érdekében szükséges három különböző utazási irodától bekért ajánlatot felölteni a NIR-be. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a részletes programtervet, az utazás tételes költségeit, valamint az utazási iroda közvetítői díjának összegét. Az utazási irodák ajánlatainak kiállítási dátuma nem lehet a - jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó - pályázat benyújtásához képest 30 napnál régebbi.

8.8. Útvonalterv alapján a megtett távolság igazolása
A projekttervben megjelölt út során megtett távolság (oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hossza) alátámasztására kötelező benyújtani a https://www.google.com/maps linken elérhető útvonaltervező által megtervezett útvonalat napi bontásban, a naponta meglátogatandó helyszínek és a megtenni kívánt kilométerek feltüntetésével. A tervezett távolság igazolására szolgáló dokumentumot kérjük PDF formában feltölteni.

8.9. Adatváltozatlansági nyilatkozat
Ha a pályázó a 2020. évben nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
- általános nyilatkozat,
- fizetési számlaszám igazolás,
- a NIR felületéről letölthető adatváltozatlansági nyilatkozat (papír alapú) arról, hogy a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.
Az adatváltozatlansági nyilatkozat kiállításának dátuma nem lehet a - jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó - pályázat benyújtásához képest 30 napnál régebbi.
Ha a pályázó a 2021. és/vagy a 2022. évben nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
- általános nyilatkozat,
- adatváltozatlansági nyilatkozat elektronikusan a NIR felületén arról, hogy a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
c) a fizetési számlaszám igazolásban
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.
Az a)-c) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

9. A pályázat befogadása
A benyújtott pályázatok befogadása az Általános útmutatóban meghatározottak szerint történik.

10. Hiánypótlás
Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, amelyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem