Tehetséggel fel! / ÚNKP-23-6

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes személyek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Kulturális és Innovációs Minisztérium által
az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében meghirdetett
"Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz
2023/2024. tanév
Pályázati kód: ÚNKP-23-6
ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM
Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő
Kutatói Ösztöndíj

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: felvételi rendelet), rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2023. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A 2023/2024. tanévre kiírt "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: "Tehetséggel fel!" ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves és másodéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott, az Nftv. 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi vagy a Kormány által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény lehet.

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.4. Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/hó/fő.

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap (2023. szeptember 1.-2024. január 31., vagy 2024. február 1.-2024. június 30.), illetve 10 hónap (2023. szeptember 1.-2024. június 30.).
Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézményben az őszi szemeszter 2024. január 31., a tavaszi szemeszter 2024. június 30. előtt befejeződik, úgy az ösztöndíjas jogviszony zárónapja az őszi/tavaszi szemeszter utolsó napja, azzal, hogy ebben az esetben is a teljes január és június havi ösztöndíj összegére jogosult a pályázó.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely, a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti
tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak és az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő
kötelező vállalások
4.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény 2023/2024. tanévre az
általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére,
osztatlan mesterképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be ("I. típusú pályázat), VAGY
4.1.2. a pályázat benyújtásakor az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak, és az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2022/2023. tanévben elsőévesként "Tehetséggel fel!" ösztöndíjban részesültek (II. típusú pályázat),
ÉS4.1.3. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják első vagy második
évfolyamon teljes idejű (nappali) alapképzésen vagy osztatlan mesterképzésen aktív hallgatói jogviszonyukat;
4.1.4. I. típusú pályázat esetén a 2021., 2022., 2023. évi középiskolai tanulmányi,
művészeti és szakmai versenyeken elért alábbi helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkeznek:
- a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés,
- Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV) / Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) 1-3. helyezés,
- Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) nagydíjas és első díjas,
- "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért 1-3. helyezés,
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezés,
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1-10. helyezés,
- a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen (OSZTV) megfelelt minősítést kapott,
- meghatározott nemzetközi tudományos diákolimpián egyénileg elért arany-,
ezüst-, bronzérem, illetve különdíj vagy dicséret, vagy 1-3. helyezés,
- az Országos Haditorna Verseny 1-3. helyezés,
- az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1­3. helyezés vagy különdíj,
- Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj;
4.1.5. II. típusú pályázat esetén az ösztöndíjas jogviszony létesítésének feltétele
továbbá, hogy az ösztöndíjas 2022/2023. tanévi ösztöndíjas záró beszámolója a fogadó felsőoktatási intézményi által elfogadásra került.

4.2. Az ösztöndíjas időszak alatt teljesítendő kötelező vállalások
4.2.1. Mindkét típusú pályázat esetén az ösztöndíjpályázatra pályázatot benyújtó természetes személyeknek vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt
4.2.1.1 témavezető közreműködésével a fogadó felsőoktatási intézmény
keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az
ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit
hozzáférhetővé teszik;
4.2.1.2 havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat
feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek (amennyiben lehetséges további kutatási irány vagy irányok megjelölésével) az ösztöndíjas időszak végéig, valamint
4.2.1.3 az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek.
4.2.1.4 Amennyiben művészeti pályázat esetén az ösztöndíjas időszakban megvalósítani tervezett tevékenység során szakirodalom feldolgozása nem lehetséges, úgy a kötelező vállalás a tanulmányi kötelezettségen túli művészeti alkotás létrehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, művészettörténeti aspektusba helyezése.

5. A témavezető feladata, díjazása
5.1. A témavezető feladata a nyertes pályázó kutatási terve szakirodalmi jegyzéke elkészítésének szakmai támogatása, az ösztöndíjas időszak alatt az ösztöndíjas kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.

5.2. A témavezető, feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.

5.3. A témavezetői díj összege: ösztöndíjasonként legalább bruttó 8000 Ft/hó/fő, amely a fogadó felsőoktatási intézmény részére biztosított intézményi támogatásból kerül finanszírozásra. A témavezető a témavezetői díjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat. Egy témavezető legfeljebb összesen 4 fő ÚNKP ösztöndíjas hallgató/doktori
hallgató/doktorvárományos témavezetői feladatai után részesülhet díjazásban ugyanazon ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt a fogadó felsőoktatási intézményben. Egy ÚNKP ösztöndíjasnak az ÚNKP ösztöndíj tekintetében egy témavezetője lehet. Amennyiben a témavezető ÚNKP ösztöndíjasának ösztöndíjas jogviszonya megszűnik vagy szünetel, úgy a témavezető témavezetői díjra nem jogosult.

6. Kizáró okok
6.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem, vagy csak részben teljesítette,
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2023. évi "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című pályázaton ösztöndíjban részesül,
- aki az Áht. 48/B. § a-c) pontja szerint összeférhetetlennek minősül azaz
a) aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a Miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, vármegyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével -, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) aki az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó

6.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg tervezetten legfeljebb 189 000 000 Ft, azaz száznyolcvankilencmillió forint, amelynek tervezett forrását a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi VI. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész címe biztosítja. A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a) és d) pontja.7.2. Jelen Pályázati Kiírás keretében legfeljebb 157 fő tíz hónap időtartamra kalkulált ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban támogatott létszám meghatározásáról, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának támogatási javaslata alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.

8. A pályázat irányítója, kezelő szerve és lebonyolítója
8.1. A pályázat szakmai irányítója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

8.2. A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

8.3. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A benyújtott, I. típusú érvényes pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény rektora a versenyenként elért helyezések alábbi sorrendjében rangsorolja:
- meghatározott nemzetközi tudományos diákolimpián egyénileg elért arany-, ezüst-, bronzérem, illetve különdíj vagy dicséret, vagy 1-3. helyezés
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1. helyezés,
- az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1. helyezés
- a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1. helyezés,
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezés
- "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért 1. helyezés
- Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) nagydíj,
- az Országos Haditorna Verseny 1. helyezés,
- Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV)/Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) 1. helyezés,
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 2. helyezés,
- az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 2. helyezés
- a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 2. helyezés,
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezés
- "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért 2. helyezés
- Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) első díj,
- az Országos Haditorna Verseny 2. helyezés,
- Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV)/Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) 2. helyezés,
- Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj,
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 3. helyezés,
- az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 3. helyezés
- a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 3. helyezés,
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 3. helyezés,
- "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért 3. helyezés
- Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV)/Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) 3. helyezés,
- az Országos Haditorna Verseny 3. helyezés,
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 4-10. helyezés,
- a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) megfelelt minősítés.
A II. típusú pályázatok rangsorolása az I. típustól függetlenül, külön történik, az első lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján rangsorolja azokat a fogadó felsőoktatási intézmény rektora.
A fogadó felsőoktatási intézmény rektora a rangsorolást követően támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

8.4. A pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2023. augusztus 24-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Ösztöndíjas időszak
9.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontban meghatározott időszak.
9.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2023. május 15.-2023. július 7. között lehet benyújtani.

11. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be.
A 2023/2024. tanévben a "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj pályázat benyújtásával egyidejűleg a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-23-1 kódszámú) pályázat nem nyújtható be.
https://www.elte.hu/unkp

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem