Tehetségsegítő szervezetek támogatása / NTP-HTTSZ-23

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
"A" komponens esetében: - A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő hazai tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. "B" komponens esetében: - A határon túli magyar pedagógus szövetségek

Tehetségsegítő szervezetek támogatása / NTP-HTTSZ-23


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
"Tehetségsegítő szervezetek támogatása " c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja:
NTP-HTTSZ-23

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a tehetségsegítő szervezetek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012.
(V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programjáról szóló 1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat;
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program kiemelt területei közé tartozik a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek segítése, tudományos tájékozottságuk bővítése.
A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi cselekvési program II. 2. pontja alapján: a Program támogatási területei közé tartozik a hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetek működésének támogatása.

1. A pályázat célja
1.1. A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/9/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. "A" komponens
I. Kötelezően megvalósítandó programelemek (a pályázónak minden elemet meg kell valósítania):
- a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;
- a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület működtetése;
- a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése.
II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
- a tehetséges fiatalok bevonása az adott település, térség fejlesztésébe;
- a tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében;
- a területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtás tehetségpontok alakításához kistelepüléseken, komplex programokkal fejlesztendő/ /kedvezményezett járásokban;
- a partneri, támogatói hálózat megerősítését és bővítését célzó szakmai program megvalósítása;
- tehetséggondozó szakmai fórumok szervezése;
- tehetségalap létrehozása, működtetése vagy a tehetségalap létrehozásának és működtetésének kidolgozott terve;
- a tehetségsegítő programokhoz való egyenlő hozzáférés esélyeinek javítása; a tagszervezetek, partnerek bevonásával megvalósuló térségi tehetséggondozó, segítő programok támogatása, térségi tehetséggondozó műhelyek szervezése;
- a tehetséges fiatalok bemutatkozását, menedzselését elősegítő program szervezése;
- segítő partneri együttműködés (mentorálás) a jól működő és segítséget igénylő tanácsok között;
- tehetségsegítő tanács, szervezet éves programjának megvalósítása;
- határon túli és magyarországi tehetségsegítő tanácsok együttműködése, tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerését szolgáló program megvalósítása.

4.2. "B" komponens
I. Kötelezően megvalósítandó programelem:
- legalább 30 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.
A magyar tehetségígéretek számára szervezett 30 órás tehetségműhelybe bevont fiatalok száma legalább 10, legfeljebb 20 fő.
A magyar tehetségek számára szervezett 30 órás tehetségműhelybe bevont fiatalok száma pedig legalább 5 fő, legfeljebb 10 fő lehet.
II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül
a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
- legalább 3 napos, anyanyelv-ápoló és/vagy tehetséggondozó szaktábor;
- felmenő rendszerű, tanulmányi vagy művészeti verseny megrendezése tehetséges magyar tanulók részére;
- tehetséggondozó szakmai fórumok, szakmai műhelyek szervezése;
- a tehetséges fiatalok bemutatkozását, a korszerű rendszerelvű tehetséggondozó szemlélet kialakítását, jó gyakorlatok megismerését, a tehetségsegítő partneri hálózat megerősítését, bővítését szolgáló szakmai rendezvények szervezése (tehetségnap).
A nem támogatható tevékenységek köre:
- konferencia;
- nyári akadémia, nyári egyetem;
- pedagógus továbbképzések;
- tehetséggála;
- témahetek;
- versenyfelkészítés, versenyen való részvétel;
- a támogatás továbbpályáztatása.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
"A" komponens esetében:
- A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő hazai tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
"B" komponens esetében:
- A határon túli magyar pedagógus szövetségek.
amely(ek) az NKTK elektronikus pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Határon túli pályázók esetében magyarországi befogadó szervezet/intézmény megadható.
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER szerinti jogi státuszok valamelyikének kell megfelelnie a Pályázóknak:
Személyek egyéb közössége (pl. határon túli szervezetek, tehetségsegítő tanácsok)

5.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, illetve az Áht. 48/B § alapján összeférhetetlensége megállapítható;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy a hatósági engedély kiadása iránti kérelmét az illetékes hatósághoz nem nyújtotta be;
- a támogatói okirat kiadásának feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. július 1. és 2024. augusztus 31. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 12. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2023. október 12-én-23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), az NKTK nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben.
Az EPER használatához segítséget nyújt a www.nktk.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Az NKTK minden a pályázattal kapcsolatos üzenetet az EPER-ben továbbít a pályázó részére. Az EPER-ben továbbított üzenetet a regisztrációban megadott e-mail címre is megküldi az NKTK, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem