Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések az oktatás és képzés más területein

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük: - iskolának vagy szakképzési intézménynek (ISCED 1-4.) kell lenniük, - valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel kell rendelkezniük

Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések
az oktatás és képzés más területein


Az uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések támogatni fogják az iskolákat és a szakképző intézményeket (ISCED 1-4.) abban, hogy konkrét tartalmakat biztosítsanak az EU-n alapuló tárgyakról (demokrácia, az EU története, az EU működése, kulturális sokszínűség stb.). A tevékenységeket a tanév során tanítani kell tanítani, és azok magukban foglalhatnak projektheteket, tanulmányi látogatásokat és egyéb immerzív tevékenységeket.

A tevékenységeket az iskolák és a szakképző intézmények (ISCED 1-4.) kínálja. Megtervezhetik és közvetíthetik az uniós kérdésekkel kapcsolatos tartalmakat, és saját maguk, illetve felsőoktatási intézmények vagy más érintett szervezetek/intézmények (NGO-k, egyesületek stb.) támogatásával tanulási tapasztalatokat hozhatnak létre. Az e szakasz keretében szervezett tevékenységek ösztönzőleg hatnak az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek elsajátítására. Segíteni fogják a diákokat abban, hogy megerősítsék az Unióhoz tartozás érzését, az életükre gyakorolt hatását, valamint az uniós mechanizmusok és politikák megértését.

A pályázattípus célkitűzései
A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések elősegítik az európai uniós dimenzió bevezetését az iskolák és a szakképzői intézmények oktatási kultúrájában (ISCED 1-4.), valamint hozzájárulnak az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás erősítéséhez a diákok és a tanárok körében.
- Annak lehetővé tétele a tanárok számára, hogy vonzó módszerekkel tanítsanak az EU-ról, valamint hogy az Európai Unióval kapcsolatos tényeket és ismereteket megismertessék tanulóikkal;
- Az uniós kérdésekkel kapcsolatos tanulási eredmények javítása;
- Az uniós műveltség erősítése az iskolákban (ISCED 1-4.);
- Az Európai Unió iránti érdeklődés felkeltése, és a tanulók és diákok demokratikus folyamatban való részvételének növeléséhez szükséges alap megteremtése, valamint jobb felkészítésük arra, hogy aktív polgárokká váljanak.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek
Ki pályázhat?
A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
- iskolának vagy szakképzési intézménynek (ISCED 1-4.) kell lenniük,
- valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel kell rendelkezniük.

A konzorcium összetétele
Csak egyéni pályázók (egyedi kedvezményezettek) pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek
A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezést tanévenként legalább 40 tanítási órában kell végrehajtani három egymást követő évben, az uniós témájú tantárgyakkal kapcsolatban.

A projekt időtartama
A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?
Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)
Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Mikor lehet pályázni?
A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Projekttervezés
A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések kifejezetten az iskolákra és a szakképző intézményekre (ISCED 1-4.) irányulnak. A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezéseknek meg kell felelniük a következő követelmények közül egynek vagy többnek:
- a tantervbe hivatalosan beágyazódott európai uniós témák oktatása (egy vagy több meglévő tantárgy oktatása);
- európai uniós vonatkozású tárgyakkal kapcsolatos tanulási tapasztalatok, amelyek kiegészítik a meglévő kurzusokat: kollaboratív tanulás, közös tanítás más tárgyak között;
- tanórán kívüli szemináriumok, tanulmányi látogatások, egyéb uniós tapasztalatok más szervezetek/intézmények bevonásával
A pályázattípus alkalmazásában tanóra alatt az iskolai vagy szakképzési tevékenységek keretében szerzett egy óra tanulási tapasztalat értendő. Lehet osztálytermi vagy nem tantermi tanulás (pl. műhelytalálkozók, szakértői találkozók, tanulmányi látogatások), de konkrét tanulási eredményekhez és uniós tanulmányokhoz/uniós értékekhez kell kapcsolódnia.

Várt hatás
Mennyiségi
- az európai uniós kérdéseket tanító iskolák és szakképző intézmények számának növekedése (ISCED 1-4.) uniós tagállamonként vagy a programhoz társult harmadik országonként;
- az európai uniós témákkal kapcsolatos tanulási tapasztalatokkal foglalkozó iskolai és szakképző intézményeken belüli (ISCED 1-4.) osztályok számának növekedése;
- azon fő tantárgyak vagy tanórán kívüli tevékenységek számának növekedése, ahol az uniós ismereteket iskolákban és szakképző intézményekben (ISCED 1-4.) oktatják az egyes uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban;
- az uniós műveltség javításával foglalkozó tanárok számának növekedése.

Minőségi
Ami a pályázattípusok közvetlen résztvevőit illeti, a Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések pozitív és tartós hatást gyakorolnak az iskolákra és a szakképző intézményekre (ISCED 1-4.), a tanulókra és a tanárokra, többek között az alábbiak révén:
- az innovatív uniós oktatási és tanulási módszerek minőségének javítása, különös tekintettel az uniós prioritásokra 1;
- a tanári kar lehetőségeinek bővítése a szakmai fejlődés terén;
- az EU-val kapcsolatos jobb tanulási eredmények azon diákok esetében, akik jobban fel vannak vértezve az EU-ról, történelméről, értékeiről, célkitűzéseiről és intézményeiről, valamint az európai fiatalok mindennapi életét befolyásoló döntéshozatali folyamatokról szóló tudással és ismeretekkel;
- az EU-val kapcsolatos kritikus gondolkodás megerősítése tények és ismeretek osztálytermi és más iskolai tevékenységeken, például tanulmányi látogatásokon, csereprogramokon, projekteken keresztüli biztosítása révén, az uniós polgárság és jogok jelentőségének szemléltetése érdekében.

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében új dinamikát honosítanak meg, és:
- növelik és rendszerezik az Európai Unió témáinak multidiszciplináris megközelítés alkalmazásával történő oktatására irányuló kapacitást;
- az uniós tények és ismeretek megszerzése iránt érdeklődő több tanárt és tanulót és új tanárokat és tanulókat vonzanak be.

Értékelési szempontok
A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:
A projekt relevanciája - (maximális pontszám: 25 pont)
A pályázatnak bizonyítania kell az e pályázattípus célkitűzéseivel kapcsolatos relevanciáját, aminek mérlegelése a következőkön keresztül történik:
- a projekthez javasolt uniós témák típusa és száma
- innováció és kreativitás a pályázatban
- digitális módszertan alkalmazása - lehetőség szerint
- új oktatási és tanulási módszerek az európai uniós tantárgyak vonzóbbá tétele érdekében, valamint a tanulók és diákok igényeihez igazítva

A projektterv és a megvalósítás minősége - (maximális pontszám 25 pont)
A minőség tekintetében a pályázatnak a következőket kell szemléltetnie:
- a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága
- alkalmazott oktatási módszerek, beleértve a csoportos előadásokat, szemináriumokat, oktatóanyagokat, távoktatást, az egyéni oktatást azonban nem
- a javasolt munkaprogram egyértelműségére és érdemi tartalmára vonatkozó bizonyíték annak valamennyi szakaszában (előkészítés, végrehajtás, értékelés és nyomon követés)

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége - (maximális pontszám 25 pont)
A projekttervnek a következőket kell tartalmaznia:
- az iskola/szakképzés vezetésének egyértelmű elkötelezettségére vonatkozó bizonyíték
- a tanároknak a tartalom előkészítésében és a tanítási tevékenységekben való támogatása iránti egyértelmű elkötelezettség bizonyítéka
- bizonyítékok a tevékenységek nyomon követéséről és a kezdeményezésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók által elért eredmények láthatóságáról
- bizonyíték arra, hogy a munkatársak/szakemberek/oktatók megfelelő pedagógiai készségekkel rendelkeznek

Hatás, disszemináció és fenntarthatóság - (maximális pontszám 25 pont)
A projekttervnek a következőket kell tartalmaznia:
- megfelelő intézkedésekre és forrásokra vonatkozó bizonyíték annak érdekében, hogy az eredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek
- az intézményen belüli és kívüli disszeminációs stratégia egyértelmű leírása
- az iskolákra és a szakképző intézményekre (ISCED 1-4.), valamint a tevékenységekben részt vevő tanulókra, diákokra és tanárokra gyakorolt várható hatás ismertetése
A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a "projekt relevanciája" és a "hatás" értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Finanszírozási szabályok
Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Ez a finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt. A projektenkénti legnagyobb uniós támogatás 30 000 euró.
Az egyösszegű hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázóknak az alábbi táblázatban feltüntetett, az országnak megfelelő egyösszegű támogatás előre meghatározott összegét kell igényelniük. Megjegyzendő, hogy az országonkénti egyösszegű támogatás a 3 éven keresztüli tanítási órák teljes számát tükrözi. A táblázatban szereplő összegek a végleges uniós hozzájárulásnak minősülnek, 80%-os társfinanszírozási aránnyal.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/education-training/learning-eu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem