Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan szervezet jogosult, amely alapdokumentumában szerepel a hajléktalanság kezelésével összefüggő cél, azt saját tevékenységként végzi és az alapdokumentum kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek"

1. A pályázat indokoltsága és célja
Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása, aktiválása mellett. A lakosság döntéshozásba való bevonása érdekében a Közösségi Költségvetés keretében a fővárosiak 1 Mrd Ft felhasználásáról dönthetnek. A 2021. évben zárult közös tervezés egyik nyertes projektje Gondoskodó Budapest kategóriában az "Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek" ötlet (továbbiakban: Projekt).
A pályázat célja hajléktalan emberek számára tartós, megfizethető, biztonságos lakhatás és ehhez kapcsolódó szociális munka biztosítása felújított fővárosi kerületi önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával.
A Projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdet, melynek részleteit jelen felhívás tartalmazza.

2. A pályázók köre
Pályázni olyan szervezet jogosult, amely alapdokumentumában szerepel a hajléktalanság kezelésével összefüggő cél, azt saját tevékenységként végzi és az alapdokumentum kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját.
A pályázat érvényességének feltétele a pályázó és valamely fővárosi kerületi önkormányzat közötti előzetesen megkötött megállapodás(ok) (továbbiakban: megállapodás(ok) benyújtása, mely szerint a fővárosi kerületi önkormányzat rendeltetésszerű használatra jelenleg alkalmatlan lakást vagy lakásokat a pályázó részére azzal a céllal rendelkezésre bocsát, hogy azt pályázó bérbeadásra alkalmassá tegye. Ezzel összefüggésben a megállapodás(ok)ban a fővárosi kerületnek rögzíteni kell, hogy figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 7. §- ában és a 91/A. § 16. és 17. pontjában foglaltakra, az adott lakásnak mely műszaki állapotát tekinti
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúnak. Jelen pályázat keretében a fővárosi kerület ezen nyilatkozatában foglaltakat tekintjük a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotnak. A megállapodás(ok)ban rögzíteni kell, hogy pályázó részére a fővárosi kerületi önkormányzat bérlőkijelölési jogot vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít legalább öt éves időtartamra, ezt megelőzően engedélyezi a pályázó szervezet részére a lakás(ok) lakható, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalát.
Pályázó vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötése után legalább egy évig szociális munka keretében a bérlő számára segítséget nyújt.
Pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy-egy pályázatnál csak egy önkormányzattal működhet együtt. Egy pályázatban maximum 5 lakáshoz kapcsolódóan igényelhet támogatást.
A benyújtott pályázatok résztámogatására is lehetőség van abban az esetben, ha a rendelkezésre álló forrást meghaladó számú lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalára érkezik érvényes pályázat. Ekkor a pályázatokban szereplő nem minden lakás, hanem annál kevesebb lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala kerül támogatásra. A benyújtott anyag tartalmának csökkentése esetén a pályázóval egyeztetésre kerül sor.
A Támogató célja ezzel, hogy minél több fővárosi kerületi önkormányzat bevonódhassék a minta projekt jellegű pályázati formába.

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi jogi formában működő szervezetek:
A. egyesületek,
B. önálló egyházi intézmények,
C. alapítványok,
D. nonprofit gazdasági társaságok,
E. egyesületi és alapítványi fenntartású intézmények.

3. Támogatási mérték
A pályázati keretösszeg 50 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Projektbe bevont lakásonként maximum 5 millió Ft, mely elnyerése esetén a pályázók a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatala mellett azt is vállalják, hogy az első bérlő számára a bérleti szerződés megkötését követő egy éven keresztül utánkövető, a lakhatás megtartására és a társadalmi integrációra irányuló szociális munkát (illetve szükség szerint egyéb például szociális- és egészségügyi szolgáltatásokat) is biztosítanak.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

4. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
Jelen pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
A támogatásból elsőként a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg rendeltetésszerű használatra nem alkalmas lakás(ok) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalához igényelt összeg kerül átadásra, ezt követően a pályázó által gyakorolt bérlőkijelölési jog vagy bérlőkiválasztási jog alapján megkötött lakásbérleti szerződés megkötését követően a bérlő(k)/jogosult(ak) számára biztosított szociális munka és egyéb szolgáltatások fedezetét biztosító támogatási összeg a 3. pontban foglaltak szerint. Jelen pályázati felhívásban jogosult a Budapesten közterületen vagy hajléktalan-ellátó intézményben igazolhatóan (éjjeli menedékhelyen, hajléktalan személyek átmeneti szállásán, hajléktalanok rehabilitációs intézményében vagy hajléktalanok otthonában) élő hajléktalan személyt, családok átmeneti otthonában élő személyt, vagy olyan személyt jelöl, aki életvitelszerűen kereskedelmi szálláshelyen él, de korábban - igazolhatóan - legalább egy évig az előző értelemben vett hajléktalan élethelyzetben volt. Emellett a jelölt jövedelmi-vagyoni helyzete nem teszi lehetővé, hogy lakhatásáról önerőből gondoskodjék.
Pályázó bérlőkijelölési jogát vagy bérlőkiválasztási jogát olyan módon gyakorolja, hogy a lakások bérlőjének olyan személyt jelöl, aki(k) megfelel a jelen pályázatban meghatározott jogosult fogalom kritériumainak.
Jelen pályázati felhívásban kereskedelmi szálláshely a pályázati kiírás szempontjából, olyan alacsony szolgáltatási díjú és színvonalú szálláshely, ahol jellemzően több ágyas szobákban elhelyezett ágyak külön- külön is hasznosításra kerülhetnek.
A felhasználás pontos feltételei a nyertes Projekthez igazodva a támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.
A pályázati támogatás felhasználhatósága:
- A forrás felhasználható a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő, a pályázat benyújtásakor nem lakott, adott műszaki állapotában nem bérbeadható, lakáscélú ingatlan lakhatásra, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállítására
- A forrás ugyancsak felhasználható azoknak a hajléktalan személyeknek nyújtott szociális- és egészségügyi szolgáltatásokra, akik a Projekt keretei között válnak egy önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőivé, a bérleti szerződés megkötését követő egy éves időtartam alatt keletkezett költségekre.

5. A Projekt szakmai tervére vonatkozó feltételek
A pályázat benyújtásakor szakmai tervben szükséges bemutatni a projekt megvalósításának módját, eszközeit és helyszínét.
A szakmai tervvel kapcsolatos elvárások:
A) A Projekt célcsoportja: a pályázat 4. pontjában meghatározott jogosultak.
B) Részletesen be kell mutatnia
- a Projekt szemlélet és szakmai alapvetéseit;
- a célcsoport elérésének és bevonásának a módját;
- a leendő bérlők kiválasztásának szempontjait;
- a leendő bérlők számára a lakhatásuk megtartása, társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében biztosított szociális munkát és a reintegrációt támogató személyes szükségletek kielégítését célzó egészségügyi és szociális szolgáltatásokra -, valamint az ehhez szükséges beszerzéseket (pl. gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, stb.).
C) A bevonásra kerülő önkormányzati lakások pontos címét, adatait (méret, szobaszám, egyéb helyiségek száma, jelenlegi komfort fokozat, mióta nem került bérbeadásra) a lakásban szükséges munkálatok leírását.

6. Elszámolás és ellenőrzés
A Fővárosi Önkormányzatot széleskörű ellenőrzési jog illeti meg a forrás felhasználása és a lakhatás biztosítása, valamint a szociális munka és egyéb szolgáltatások biztosítása körében monitoring, szakmai és pénzügyi területen is.

7. A pályázathoz kapcsolódó határidők
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. 06.13.
A Bírálóbizottság a benyújtási határidőt követő 60 napon belül elbírálja a beérkezett pályázatokat és javaslatot készít elő a döntéshozó testületnek.
A pályázatokról szóló döntést a Fővárosi Közgyűlés a bírálóbizottság döntését követő legkésőbb második rendes ülésén hozza meg.
A támogatás folyósításának ütemezése: a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre.
A Projekt megvalósításának időszaka: a Támogatási szerződésben kerül rögzítésre.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be. A Projekt adatlap sem formájában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu honlapról.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével következő címre kell beküldeni:
Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály 1840 Budapest
Emellett a Főpolgármester Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
A borítékra kérjük írják rá: Pályázat - Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek Postai úton benyújtott pályázat esetében a pályázati határidő akkor minősül megtartottnak, amennyiben a pályázó a pályázatát legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján postára adja.
A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló e-mailt küldünk azok sikeres beérkezéséről. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően nem igényelhető vissza.
Hiánypótlás
Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtotta be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró hiánypótlási felszólító levélben kéri fel. A hiánypótlást a hiánypótlásra felszólító levél megküldését követő 8 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására postai úton és személyesen van lehetőség.
A pályázat elutasításra kerül:
- a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg
- amennyiben a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben nem pótolták maradéktalanul
9. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Az 1. mellékletben található Pályázati Adatlap hiánytalanul kitöltve, aláírva.
2. A pályázó szervezet létesítő okiratának (pl. alapító okirat, törzskönyv, jogerős bírósági bejegyző végzés, létesítő okirat) hitelesített másolata.
3. Eredeti banki igazolás arról, hogy a Pályázó saját bankszámlával rendelkezik.
4. A Projekt megvalósítására vonatkozó részletes szakmai és pénzügyi terv.
5. Pénzügyi költségvetési terv a pályázati felhívás 2. mellékletének kitöltésével.
6. A pályázó és a fővárosi kerületi önkormányzat között megkötött megállapodás(ok), melyben szerepel, hogy pályázati összeg elnyerése esetén:
- a fővárosi kerület a pályázó részére mely, a projektbe bevont lakás(oka)t biztosítja (cím, naturális mutatók, tényleges műszaki állapot, ezt igazoló fotó(k), az elvégzendő munkák részletezése, illetve mit tekint a fővárosi kerületi önkormányzat a rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotnak),
- a fővárosi kerület a pályázó részére a projektbe bevont lakásra az I. Projekt elem készre jelentésétől számított 5 éves időtartamra bérlőkijelölési jogot vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít, - engedélyezi a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállítását és a szükséges munkálatok elvégzése idejére már biztosítja ehhez a lakás használati jogát.
- a fővárosi kerület a rendeltetésszerű állapot eléréséhez szükséges, megállapodásban rögzített feladat zárultát követően ellenőrzi és igazolja, hogy a vállalt műszaki tartalom teljesült.
- a fővárosi kerület biztosítja a pályázó és a Támogató részére a támogatás felhasználásának ellenőrzése kapcsán a pályázattal érintett ingatlanokban való bejutást
7. A Projektbe bevonni javasolt lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozásával kapcsolatos műszaki dokumentáció.
8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (pályázati felhívás melléklete).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
A Pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések e-mailben az ureslakaspalyazat@budapest.hu e-mailcímre is megküldhetőek.
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem