Út a diplomához alprogram / UTR-23-UD

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Az "A" (ösztöndíj-támogatási) komponens esetében pályázatot nyújthat be az a magyar vagy külföldi állampolgár, - aki nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas, önköltséges vagy közszolgálati ösztöndíjas hallgató által igénybe vehető képzésen, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta és - az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, és - rendelkezik az alábbi jogosultság valamelyikével, de a 30. életévét még nem töltötte be a) az Nftv. szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló legutolsó határozattal/igazolással rendelkezik; vagy b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, utógondozást vagy utógondozói ellátást igazoló legutolsó határozattal/igazolással rendelkezik; vagy c) igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 5 (öt) éven belül - legalább 2 (kettő) féléven keresztül - támogatásban részesült valamely esélyteremtő alprogramban

Út a diplomához alprogram / UTR-23-UD


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a diplomához alprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja:
UTR-23-UD
A meghirdetés dátuma: 2023. augusztus 21.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2023/2024. tanév őszi (I.) és tavaszi (II.) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) - Út a diplomához alprogram ösztöndíj-támogatási (a továbbiakban: "A" komponens) és önköltség­támogatási komponenseiben (a továbbiakban: "B" komponens) való részvételre a jelen Pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ösztöndíjrendelet");
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020 (V. 5) BM rendelet (továbbiakban: "BM rendelet");
- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet");
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet");
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: "Nftv."); valamint
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel.
A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban és a BM rendeletben foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 B.2 Köznevelési, szakképzési,
felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig pontja alapján a hátrányos helyzetű - köztük a roma - fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük, annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése, összhangban a köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézkedésekkel.
Az Ösztöndíjprogram keretében a mentorálási és ösztöndíj támogatás a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (intézkedési terv) alapján azonosított lemorzsolódást megelőző, iskolai sikerességet támogató eszköz.
Az Ösztöndíjprogram négy alprogramja (a továbbiakban együtt: "esélyteremtő alprogramok") része egy fejlődési, tanulmányi életutat végigkísérő felzárkózás-politikai rendszernek, melyben az általános iskola utolsó évfolyamaitól egészen a diplomaszerzésig biztosított ösztöndíjon túl, az életkori sajátosságok mentén jött létre a 0-3 éveseket és szüleiket megszólító Biztos Kezdet Gyerekház, az alap- és középfokú képzésben résztvevő gyermekek iskolán kívüli programjait biztosító Tanoda, vagy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók komplex programjait biztosító Roma Szakkollégium. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. mellékletének II. 7. pontja értelmében, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának támogatására szükséges az anyagi és tanulási támogatást nyújtó, komplex középiskolai, szakképzési és felsőoktatási Útravaló ösztöndíj programok folytatása, továbbfejlesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő hallgatók tanulmányi sikerességéhez, és ennek keretében a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű - kiemelten a roma/cigány (a továbbiakban együtt: roma) - hallgatók támogatása a felsőfokú végzettség megszerzése érdekében.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
A benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a 2023/2024. tanévre összesen 180 000 000 Ft, azaz száznyolcvanmillió forint, amelynek forrását:
- a 2023/2024. tanév őszi I. félévére (2023. szeptember 1. - 2024. január 31.) vonatkozóan 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió forint összegben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 387739) biztosítja;
- a 2023/2024. tanév tavaszi II. félévére (2024. február 1.-2024. június 30.) vonatkozóan 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió forint összegben a Magyarország 2024. évi központi
költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
4.1. A kiírás keretében 2 (kettő) komponensre lehet pályázni:
4.1.1. "A" komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens, amelynek keretében
250 000 Ft/félév, azaz kettőszázötvenezer Forint/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható Támogatás igényelhető
o a 2023/2024. tanév I. tanulmányi félévére (2023. szeptember 1. és 2024. január 31. közötti időszakra), vagy
o a 2023/2024. tanév II. tanulmányi félévére (2024. február 1. és 2024. június 30. közötti időszakra), vagy
o a 2023/2024. tanév I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan (2023. szeptember 1. és 2024. június 30. közötti időszakra).
4.1.2. "B" komponens: Önköltség-támogatási komponens keretében a támogatás összege
az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév, azaz négyszázezer Forint/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb Támogatást kapja. A Támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.) A "B" komponens keretében önköltség-támogatás igényelhető
o a 2023/2024. tanév I. tanulmányi félévére (2023. szeptember 1. és 2024. január 31. közötti időszakra), vagy
o a 2023/2024. tanév II. tanulmányi félévére (2024. február 1. és 2024. június 30. közötti időszakra), vagy
o a 2023/2024. tanév I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan (2023. szeptember 1. és 2024. június 30. közötti időszakra).
A támogatás intenzitása:
- "A" komponens esetén 100%,
- "B" komponens esetén a 4.1.2. pontban meghatározottak alapján maximum 95%.
A Pályázat benyújtásához az "A" komponens esetén saját forrás nem szükséges. A Pályázati felhívás "B" komponense keretében a kötelező önrész a képzési önköltség mértékének legalább 5%-a.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A Támogatási időszak a támogatási igénytől függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- Amennyiben a pályázó a 2023/2024. tanév I. (őszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2023. szeptember 1. napjától 2024. január 31. napjáig tart.
- Amennyiben a pályázó a 2023/2024. tanév II. (tavaszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2024. február 1. napjától 2024. június 30. napjáig tart.
- Amennyiben a pályázó a 2023/2024. tanév I. és II. félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak 2023. szeptember 1. napjától 2024. június 30. napjáig tart.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
6.1. Az "A" (ösztöndíj-támogatási) komponens esetében pályázatot nyújthat be az a magyar vagy külföldi állampolgár,
- aki nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas, önköltséges vagy közszolgálati ösztöndíjas hallgató által igénybe vehető képzésen, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta és
- az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, és
- rendelkezik az alábbi jogosultság valamelyikével, de a 30. életévét még nem töltötte be
a) az Nftv. szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet igazoló legutolsó határozattal/igazolással rendelkezik; vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, utógondozást vagy utógondozói ellátást igazoló legutolsó határozattal/igazolással rendelkezik; vagy
c) igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 5 (öt) éven belül - legalább 2 (kettő) féléven keresztül - támogatásban részesült valamely esélyteremtő alprogramban.

6.2. A "B" (önköltség támogatási) komponens esetében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki
- nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami részösztöndíjas, önköltséges, Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésen vagy felsőoktatási szakképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és
- az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt,
- rendelkezik az alábbi jogosultság valamelyikével, de a 30. életévét még nem töltötte be
a) az Nftv. szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított legutolsó határozat/igazolás szükséges; vagy
b) a 25. életévét be nem töltött pályázó esetén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy a 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított legutolsó határozat/igazolás szükséges; vagy
c) igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző 5 (öt) éven belül - legalább 2 (kettő) féléven keresztül - támogatásban részesült valamely esélyteremtő alprogramban.
(a továbbiakban Pályázatra jogosultak köre együttesen: "pályázó" vagy "hallgató")
A Pályázati felhívás keretében 1 (egy) hallgató kizárólag 1 (egy) komponensre nyújthat be Pályázatot.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
Mindkét komponens esetében összesen az újonnan belépő hallgatók legalább 50%-áig roma származású hallgatót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású pályázók száma ezt nem teszi lehetővé.
Mindkét komponens esetében a Támogatás megítélésénél előnyt élveznek az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű, illetve hátrányos helyzetű hallgatók.
Pályázatot benyújtani mindkettő félévre abban az esetben van lehetőség, amennyiben a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony-igazolásban rögzített, a képzés befejezésének várható időpontja mindkettő félévet lefedi.

7.1. Nem nyújthat be Pályázatot:
- azon hallgató, aki szakirányú továbbképzésben vesz részt;
- az "A" komponens esetében azon hallgató, aki Roma Szakkollégium tagja;
- a "B" komponens esetében azon hallgató, akinek önköltségét/költségtérítését más program/pályázat fedezi;
- a "B" komponens esetében azon hallgató, aki másik, azonos szintű képzésben is részt vesz (Pl. egy alapképzést folytató hallgató másik alapképzésre vonatkozóan nem adhat be önköltség­támogatási Pályázatot);
- a "B" komponens esetében külföldi állampolgár;
- azon hallgató, aki a 6.1- 6.2. pontban felsorolt szociális jogosultságok valamelyikével nem rendelkezik;
- azon hallgató, aki a 2022/2023. tanév tekintetében Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a diplomához alprogram Pályázati felhívás keretében támogatásban részesült és a támogatással nem számolt el a Pályázati felhívásban megjelölt határidőig, vagy az Útravaló
Ösztöndíjprogram bármely alprogram kapcsán lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LÉPÉSEI
8.1. A Pályázat benyújtását megelőzően a regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell az internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer - a továbbiakban: "EPER"), amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).
Az EPER a Lebonyolító honlapján (https://tef.gov.hu) megtalálható linken keresztül is elérhető. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és aláírtan postai úton beküldeni a Lebonyolító postai címére:
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Postai cím:1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

8.2. A már regisztrált pályázóknak nem kell ismételten regisztrálnia, azonban a Pályázat benyújtását megelőzően adatait az EPER-ben ellenőriznie kell. Amennyiben az adatokban változás következett be, a módosult adatokat szükséges az EPER-ben megadni, illetve a regisztrációs nyilatkozatot a fentiek szerint ismételten benyújtani.

8.3. Az ösztöndíjra pályázó a regisztrációt követően az EPER-ben nyújtja be a Pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

9. A PÁLYÁZAT FELTÖLTENDŐ MELLÉKLETEI
9.1. A Pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei:
- első éves hallgatók esetében a felvételi besorolási döntés másolata, felsőbb éves hallgatók esetében a felsőoktatási intézménybe történt beiratkozást hitelesen igazoló dokumentum, illetve a beiratkozási időszakot megelőzően benyújtott, valamint kizárólag a 2023/2024. tanév II. félévére benyújtott Pályázat esetében szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató a 2023/2024. tanév I. és II. félévében, vagy az I. vagy a II. félévében a felsőoktatási intézménybe be fog jelentkezni (beiratkozni), amelyet a jelen Pályázati felhívás mellékletében található sablon szerint szükséges benyújtani;
- a "B" komponens esetében: a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség/költségtérítés összegéről (magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében is).

9.2. Szociális jogosultságot igazoló dokumentumok
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hallgató esetében a Pályázat benyújtásakor érvényes határozat/igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról.
- hátrányos helyzetű pályázó esetében:
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy a pályázó az Nftv. 108. § 10. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül vagy
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy a pályázó az Nftv. 114/F §-a szerint hátrányos helyzetű hallgatónak minősül.
- halmozottan hátrányos helyzetű pályázó esetében:
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy pályázó az Nftv. 108. § 9. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy
o a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság hatályos határozata/igazolása arról, hogy a pályázó az Nftv. 114/F. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak minősül vagy
o az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott hatályos határozat vagy a gyámhatóság által kiállított igazolás.
- utógondozott pályázó esetében az utógondozás elrendeléséről hozott hatályos határozat, vagy a gyámhatóság által kiállított igazolás;
- utógondozói ellátásban részesülő pályázó esetében az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott hatályos határozat vagy a gyámhatóság által kiállított igazolás.
A 25. életévét betöltött hallgató esetén a nagykorúvá válását megelőző 1 (egy) évben kiállított legutolsó határozat/igazolás szükséges.

FIGYELEM! A hatóság által kiállított 9. pont szerinti igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a pályázó nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím),
- jogosultság tényét és érvényesség időtartamát,
- a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,
- a kiállításra jogosult hatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

9.3. Az előnyben részesítés feltételeként csatolt mellékletek mindkét komponens esetében:
A 9.2. pontban felsorolt szociális jogosultságokkal rendelkező pályázók közül a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók az elbíráláskor előnyben részesülnek, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a pályázó hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az erről szóló - gyámhatóság által kiadott - határozat a Pályázat mellékleteként feltétlenül kerüljön csatolásra.
A hallgató roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata és a helyi, annak hiányában a területi roma nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya, amelyet a jelen Pályázati felhívás mellékletében található sablon szerinti szükséges benyújtani (1. sz. melléklet). E dokumentum hiányában a pályázat értékelésekor csak a szociális jogosultság kerül figyelembe vételre.

10. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A Pályázat benyújtásának kezdő napja az elektronikus felületen: 2023. augusztus 21.
A Pályázat benyújtásának határideje (záró napja) az elektronikus felületen:
2023. szeptember 20.
Határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.
https://tef.gov.hu/utravalo-osztondijprogram-ut-a-diplomahoz/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem