Út a középiskolába alprogram / UTR-23-UK

Határidő
Érvényes
Pályázhat
tanuló, aki: - Magyarország területén működő általános iskolai képzést nyújtó intézménnyel tanulói jogviszonyban áll és - magyar vagy külföldi állampolgár és - a 2023/2024. tanévben nappali rendszerű általános iskola 7.-8. évfolyamában tanul, - a jelentkezés benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül valamint - az előző (2022/2023.) tanév végi tanulmányi átlaga - magatartás és szorgalom jegyek, illetve a szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül - eléri a 3,0-as átlagot

Út a középiskolába alprogram / UTR-23-UK


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába alprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja:
UTR-23-UK
A meghirdetés dátuma: 2023. augusztus 21.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2023/2024. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a középiskolába alprogramban való részvételre, jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet");
- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: "Szktv.");
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: "Köznev. tv.");
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020 (V.5) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.
A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
A 2005. év óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetű, cigány/roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030. B. 2. Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig elnevezésű pontja alapján a hátrányos helyzetű, köztük a cigány/roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása, és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. mellékletének II. 7. pontja értelmében: A hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának támogatására szükséges az anyagi és tanulási támogatást nyújtó, komplex középiskolai, szakképzési és felsőoktatási Útravaló ösztöndíj programok folytatása, továbbfejlesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja a tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, a tanulók felkészítése gimnáziumban, technikumban, vagy szakgimnáziumban való továbbtanulásra.
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein (jelen Pályázati felhívásban köznevelési intézmény alatt általános iskolát értünk) keresztül a mentorok segítik.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
A Pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat" vagy "Pályázatok") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2023/2024. tanévre összesen 1 415 000 000 Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizenötmillió forint, melynek forrását
- a 2023/2024 tanév I. (őszi) félévére (2023. szeptember 1.-2023. december 31.) vonatkozóan 565 000 000 Ft, azaz ötszázhatvanötmillió forint összegben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja;
- a 2023/2024 tanév II. (tavaszi) félévére (2024. január 1.-2024. június 30.) vonatkozóan 850 000 000 Ft, azaz nyolcszázötvenmillió forint összegben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás intenzitása: 100%.
A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").
A Támogatás mértéke
- a pályázó mentor 11 000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
- a pályázó tanuló a 2022/2023. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9 000-15 500 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A Támogatás a 2023/2024. tanév I. és II. félév 10 (tíz) hónapjára vonatkozik.
A támogatási (mentorálási) időszak 2023. szeptember 1. napjától 2024. június 30. napjáig (a továbbiakban: "támogatási időszak") tart.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
Pályázatot tanuló és mentor csak közösen nyújthat be.
A mentor Pályázatot nyújthat be azzal a tanulóval, aki:
- Magyarország területén működő általános iskolai képzést nyújtó intézménnyel tanulói jogviszonyban áll és
- magyar vagy külföldi állampolgár és
- a 2023/2024. tanévben nappali rendszerű általános iskola 7.-8. évfolyamában tanul,
- a jelentkezés benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül valamint
- az előző (2022/2023.) tanév végi tanulmányi átlaga - magatartás és szorgalom jegyek, illetve a szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül - eléri a 3,0-as átlagot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására.
Nem lehet pályázatot benyújtani azzal a tanulóval, aki:
- a 2022/2023. tanévben ösztöndíjban részesült és évismétlésre kötelezett tanuló a 2023/2024. tanévre,
- a fenti pontokban rögzített szempontoknak nem felel meg,
- az Útravaló Ösztöndíjprogram bármely alprogramjával kapcsolatban lejárt határidejű visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Mentorként Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.
Nem pályázhat mentornak az a személy:
- aki az Útravaló Ösztöndíjprogram "Út a tudományhoz" alprogramban mentorként vesz részt, illetve pályázatot nyújt be,
- aki szülője/törvényes képviselője/testvére a mentorálandó tanulónak,
- akinek az Útravaló Ösztöndíjprogram bármely alprogramjával kapcsolatban lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége áll fent.
A fentiek alapján a továbbiakban a 6. fejezetben meghatározott Pályázat benyújtására jogosultak köre (tanuló és mentor) együttesen: "pályázó"
Új tanulók Pályázati feltételei
- a tanuló és a mentor csak közösen pályázhat,
- a Pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatást, nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatását végző köznevelési intézményből történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

7. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT TÍPUSAI
7.1. Továbbfutó Pályázat feltételei
Továbbfutó Pályázatot nyújthat be azon tanuló és mentor pár, akik
- a 2022/2023. tanévben közösen benyújtott pályázatuk alapján Útravaló ösztöndíjban részesültek,
- a tanuló a 2022/2023. tanév végi eredménye alapján a tanulmányi átlagát javította vagy maximum 5 (öt) tizednél többel nem rontotta, emellett a 2022/2023. tanév végi tanulmányi átlag eléri a 3,0 tanulmányi átlagot, és
- a 2023/2024. tanévben, ugyanabban az alprogramban kívánják folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt.
A továbbfutó pályázat további feltételei:
- a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik a Főigazgatóság felé, és
- egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott, az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
Amennyiben a fentiekben rögzített feltételek valamelyikének nem felelnek meg, kizárólag új pályázat benyújtására van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy tanuló abban az esetben pályázhat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2023/2024. tanévben, ugyanabban az alprogramban. Amennyiben a mentor személye, vagy az iskola változik, abban az esetben mindenképpen új Pályázat benyújtása szükséges.
A pályázat meghirdetésének időpontjától mentorváltás vagy intézményváltásra vonatkozó kérelem nem nyújtható be továbbfutó pályázat esetében 2024. január 31. napjáig.

8. FELADATELLÁTÁSI HELY ADMINISZTRÁTORI ÉS MENTORI REGISZRÁCIÓ
A Pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőig az Útravaló Ösztöndíjprogram Pályázati adatlap kitöltő felületen (a továbbiakban: "UTR felület") keresztül történik, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az utr.tef.gov.hu url címmel érhető el.
8.1. Feladatellátási hely adminisztrátor regisztrációja
A Pályázatok benyújtása előtt minden résztvevő köznevelési intézményt regisztrálni kell az UTR felületen, melyhez első lépésként a Feladatellátási hely adminisztrátorának (a továbbiakban: "FEH admin") regisztrációja szükséges.
A FEH admin az a köznevelési intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt az UTR felületen. A FEH admin felelőssége ellenőrzi a mentori regisztráció adatainak hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést.
A FEH admin feladatait a köznevelési intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a pályázó mentorok is.
8.2. . Mentorok jelentkezése
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményeiken keresztül a mentorok segítik. Az iskolai sikerességet előmozdító, hátrányok kompenzálását szolgáló esélyteremtő ösztöndíjprogramokra azon mentorok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a Pályázati felhívás 6. pontjában foglalt feltételeknek.
A FEH admin regisztrációjának jóváhagyását követően a mentorok regisztrálnak az UTR felületen.
A regisztrációs folyamat részletes leírását a jelen Pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati útmutató (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") 7. pontja tartalmazza.
A mentor az adatlapján megadja feladatellátási helyként a köznevelési intézményét és rögzíti a Pályázatokat az UTR felületre.
Egy pályázó mentor egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében nyújthat be Pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor, aki más alprogramban, vagy a korábbi pályázati felhívásban nyertes - továbbfutó - ösztöndíjas tanuló vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat beszámítva vállalhatja összesen 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében a mentorálást.
Jelen pont alól kivételt képez:
Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb 8 (nyolc) pályázó mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
- ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény és
- a köznevelési intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ez a feltétel fennáll és a mentor 5 főnél (öt) több tanuló mentorálását vállalná, azt az UTR felületen a jelen pontban megadott feltételek teljesülését igazoló dokumentum feltöltésével kérelmezheti. A Lebonyolító a kérelem elbírálását követően lehetővé teszi a magasabb számú jelentkezés rögzítését.
- Mentorváltásra a 2023/2024. tanév I. félév lezárását követően, a 2023/2024. tanév II. félév kezdetétől van lehetőség (2024. február 01.).
Ezen szabály alól kivételt jelent, ha a pályázó tanuló köznevelési intézményt vált a 2023/2024. tanév I. félév során, egyéb esetekben a mentorváltás jóváhagyása egyedi elbírálás alapján történik.

9. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS A KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK
Amint egy mentor regisztrációja jóváhagyásra kerül az UTR felületen, megnyílik a lehetőség az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulóval a közös pályázat benyújtására.
9.1. A pályázat benyújtásának lépései
- a pályázati adatlapot a mentor a tanulóval közösen tölti ki. A pályázati adatlapot a kitöltést követően a mentor véglegesíti (ezzel az adatlap átmeneti zárolásra kerül, a mentor nem módosíthat az adatokon).
- a mentor által véglegesített valamennyi pályázati adatlap a FEH admin jóváhagyására vár. A FEH admin ellenőrzi és amennyiben minden adatot megfelelőnek talál, jóváhagyja a pályázatot, mellyel jóváhagyott státuszba kerül.
- a pályázati határidő lezárását követően kizárólag a FEH admin által jóváhagyott pályázatok kerülnek befogadásra, mint érvényes pályázat.
A Pályázat benyújtási folyamatának részletes leírását a Pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.
9.2. A Pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei ÚJ pályázó esetében
- a 2022/2023. tanév végi tanulmányi eredményt (a magatartás és szorgalom jegyek, illetve szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül) igazoló dokumentum - amely tartalmazza az éves átlagot is (iskolaadminisztrációs rendszerből, például Kréta, mozaNapló letöltött) osztályfőnök által aláírt, mentor által hitelesített dokumentum,
- tanulói nyilatkozat és szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat (1. számú melléklet),
- pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával vagy banki igazolás),
- számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (abban az esetben, ha egy 3. (harmadik) személy bankszámlaszámára kerül átutalásra a tanuló ösztöndíja (2. számú melléklet),
- mentori nyilatkozat (3. számú melléklet),
- a tanuló cigány/roma származásáról szóló ajánlás (4. számú melléklet), amennyiben a tanuló cigány/roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett,
- a tanuló szociális jogosultságát igazoló a Pályázat benyújtásának időpontjában hatályos dokumentum (ok):
- hátrányos helyzetű tanuló esetében: a hátrányos helyzetről hozott határozat,
- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében: a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról hozott határozat,
- utógondozásban, utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az az utógondozásról hozott határozat
- családba fogadott tanuló esetében: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról,
- védelembe vett tanuló esetében: a védelembe vételről hozott határozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat,
- ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló esetében: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról,
9.3. A Pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei TOVÁBBFUTÓ pályázó tanulók esetében
- "Nyilatkozat a szociális jogosultság fennállásáról" című dokumentum (5. számú melléklet),
- mentori és tanulói-szülői (törvényes képviselői) továbbfutási szándéknyilatkozat (6. számú melléklet),
- pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával vagy banki igazolás),
- számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (abban az esetben, ha egy 3. (harmadik) személy bankszámlaszámára kerül átutalásra a tanuló ösztöndíja, (2. számú melléklet),
- a 2022/2023. tanév végi tanulmányi eredményt (a magatartás és szorgalom jegyek, illetve szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül) igazoló dokumentum - amely tartalmazza az éves átlagot is (iskolaadminisztrációs rendszerből, például Kréta, mozaNapló letöltött) osztályfőnök által aláírt, mentor által hitelesített dokumentum.

Felhívjuk a figyelmet az érvénytelen, tévesen közölt pénzforgalmi számlaszámokkal kapcsolatban!
- amennyiben a TOVÁBBFUTÓ, vagy ÚJ pályázó tanuló esetében érvénytelen, hibás pénzforgalmi számlaszám kerül rögzítésre, illetve (pénzforgalmi számlaszámot igazoló) banki kivonat kerül feltöltésre, továbbá egyszeri hiánypótlás teljesítésének elmulasztását követően,
- az érintett tanulók részére az ösztöndíj támogatás kiutalása utólagosan nem kerül folyósításra,
- a Lebonyolító a pályázatot indoklással ellátva elutasítja.

Felhívjuk a figyelmet az ösztöndíj támogatások meghatározott pénzforgalmi számlaszámra történő folyósításával kapcsolatban!
- a Lebonyolító főszabályként a nyertes tanuló pénzforgalmi számlájára folyósítja az ösztöndíj támogatást,
- amennyiben a tanuló nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, a szülő/törvényes képviselő pénzforgalmi számlájára történik az ösztöndíj támogatások utalása, a Számlatulajdonos nyilatkozata alapján.
A Pályázat elbírálásánál előnyben részesül a tanuló, ha a cigány/roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi cigány/roma nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának szkennelt példányát csatolja. Amennyiben a tanuló cigány/roma származásáról nyilatkozott, azonban ajánlást nem nyújtott be, a Pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.

FIGYELEM! Amennyiben a FEH admin a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül nem véglegesíti a pályázatot, úgy az nem minősül benyújtott pályázatnak!
Határidőn túl Pályázat benyújtására nincs lehetőség.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI
I. A regisztrációk (köznevelési intézményi, feladatellátási hely adminisztrátori és mentori) benyújtása 2023. augusztus 21. napja és 2023. szeptember 20. 23:5959 óra között lehetséges.

11. A Pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók részére 2023. augusztus 21. napja és 2023. szeptember 20. 23:5959 óra között lehetséges.
A Lebonyolító az Ávr. 70. § (1) bekezdése alapján a beérkezett Pályázatok befogadásáról (érdemi elbírálásának megkezdéséről) a Pályázat beérkezését követő 7. (hetedik) napig tájékoztatja a Pályázót, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt. A Pályázat elutasítása esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

FIGYELEM! Az UTR felületre szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni, postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az UTR felületen véglegesítésre és a FEH admin által is jóváhagyásra került. Azon pályázatok, amelyek nem kerülnek jóváhagyásra a FEH admin által, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott Pályázatnak és ellenőrzésnek sem veti alá.
https://tef.gov.hu/utravalo-osztondijprogram-ut-a-kozepiskolaba-alprogram/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem