Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a középiskolába alprogram / UTR-22-UK

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Magyarország területén működő általános iskolával tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe 4 vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az általános iskola 7-8. évfolyamában tanul és az előző (2021/2022.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot - tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg

Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a középiskolába alprogram / UTR-22-UK


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába alprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-22-UK

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramban való részvételre, jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet");
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: "Szktv.");
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: "Köznev. tv.");
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet"); vonatkozó rendelkezéseivel. A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
A 2005. év óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetű, cigány/roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030. B.2. Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig elnevezésű pontja alapján a hátrányos helyzetű, köztük a cigány/roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása, és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja a tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, a tanulók felkészítése gimnáziumban, technikumban, vagy szakgimnáziumban való továbbtanulásra. A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG A Pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat" vagy "Pályázatok") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2022/2023. tanévre összesen 1 065 000 000 Ft, azaz egymilliárd-hatvanötmillió forint, melynek forrását
a 2022/2023 tanév I. (őszi) félévére (2022. szeptember 1.-2022. december 31.) vonatkozóan 426 000 000 Ft, azaz négyszázhuszonhatmillió forint összegben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja;
a 2022/2023 tanév II. (tavaszi) félévére (2023. január 1.-2023. június 30.) vonatkozóan 639 000 000 Ft, azaz hatszázharminckilencmillió forint összegben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás"). 4.1. A Támogatás mértéke Az "Út a középiskolába" alprogram a pályázó mentor 11 000 Ft/tanuló/hó Támogatásban, a pályázó tanuló a 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9000-15 500 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK A Támogatás a 2022/2023. tanév I. és II. félév 10 hónapjára (2022. szeptember 1. napjától 2023. június 30. napjáig) (a továbbiakban: "támogatási időszak") vonatkozik.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
A jelen fejezetben meghatározott Pályázat benyújtására a tanuló és mentor együttesen jogosultak (a továbbiakban: "pályázó").
6.1. A tanulói Pályázat feltétele Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó)
Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő általános iskolával tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe 4 vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az általános iskola 7-8. évfolyamában tanul és az előző (2021/2022.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot
6.2. A mentori Pályázat feltétele Mentorként
Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

7. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT TÍPUSAI
7.1. Továbbfutó tanuló és mentor
Pályázat feltételei Továbbfutó Pályázat nyújtható be azon tanuló és mentor pár esetében, aki a 2021/2022. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, a 2021/2022. tanév végi eredménye alapján a tanuló a tanulmányi átlagát javította vagy maximum 0,5 tizednél többel nem rontotta, és a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban kívánják folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanuló abban az esetben pályázathat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban. Amennyiben a mentor személye, vagy az iskola változik, abban az esetben mindenképpen új Pályázat benyújtása szükséges.
A továbbfutó pályázat további feltételei:
a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik és
egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott szociális jogosultsági feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
7.2. Új tanulók Pályázati feltételei
a tanuló és a mentor csak közösen pályázhat,
a Pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatást vagy nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatását végző köznevelési intézményből történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA A Pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőig az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: "UTR felület") Pályázati adatlap kitöltő felületen keresztül történik, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az utr.tef.gov.hu url címmel érhető el.
8.1. Feladatellátási hely adminisztrátor regisztrációja A Pályázatok benyújtása előtt minden résztvevő köznevelési intézményt regisztrálni kell az UTR felületen, melyhez első lépésként a Feladatellátási hely adminisztrátorának (a továbbiakban: "FEH admin") regisztrációja szükséges. A FEH admin az a köznevelési intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt az UTR felületen. Továbbá a FEH admin ellenőrzi a mentorok által bevitt adatok hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést. A FEH admin feladatait a köznevelési intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a pályázó mentorok is

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI I. A regisztrációk (köznevelési intézményi, FEH admin és mentori regisztráció) benyújtása 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:59 óra között lehetséges. II. A Pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók részére 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:5959 óra között lehetséges. Figyelem! A korábbi évek gyakorlatától eltérően kizárólag elektronikusan, az UTR felületre szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni. Postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre és beküldésre, valamint a FEH admin által is jóváhagyásra került.
https://tef.gov.hu/utravalo-osztondijprogram-ut-a-kozepiskolaba-alprogramban-torteno-reszvetelre/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem