Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a szakmához alprogram / UTR-22-USZ

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Magyarország területén működő szakiskolával, szakképző intézménnyel vagy készségfejlesztő iskolával tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében szakma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az előző 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 2,5-ös átlagot - az a személy, aki tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett, vagy szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó 2 (kettő) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg

Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a szakmához alprogram / UTR-22-USZ


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a szakmához alprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-22-USZ
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramban való részvételre jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet");
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: "Szktv."),
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: "Köznev. tv.");
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet") vonatkozó rendelkezéseivel.
A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű - köztük roma/cigány - tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolában, szakképző intézményben, illetve készségfejlesztő iskolában tanulók a szakképző, illetve köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 B.2 Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig elnevezésű pontja alapján a hátrányos helyzetű, köztük a roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása, és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja a szakképző intézményi, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése. A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók szakiskoláin, szakképző intézményein, illetve készségfejlesztő iskoláin keresztül a mentorok segítik.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
A Pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat" vagy "Pályázatok") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2022/2023. tanévre összesen 572 363 500 Ft, azaz ötszázhetvenkettőmillió - háromszázhatvanháromezer - ötszáz forint, melynek forrását:
a 2022/2023. tanév I. (őszi) félévére (2022. szeptember 1.-2022. december 31.) vonatkozóan 227 363 500 Ft, azaz kettőszázhuszonhétmillió_háromszázhatvanháromezer-ötszáz forint összegben Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T: 387739) biztosítja.
a 2022/2023. tanév II. (tavaszi) félévére (2023. január 1.-2023. június 30.) vonatkozóan 345 000 000 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió forint összegben Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").
4.1. A Támogatás mértéke
a pályázó mentor 11 000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
a pályázó tanuló 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9000-18 000 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A Támogatás a 2022/2023. tanév I. és II. félévére, azaz a 2022/2023. tanév 10 (tíz) hónapjára (2022. szeptember 1. napjától 2023. június 30. napjáig) (a továbbiakban: "támogatási időszak") vonatkozik.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
6.1. A tanulói Pályázat feltétele
Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó)
Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő szakiskolával, szakképző intézménnyel vagy készségfejlesztő iskolával tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében szakma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az előző 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 2,5-ös átlagot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására.
6.2. A mentori Pályázat feltétele
Pályázati felhívás keretében mentorként Pályázatot nyújthat be az a személy, aki tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett, vagy szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó 2 (kettő) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

7. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT TÍPUSAI
7.1. Továbbfutó tanuló és mentora Pályázat feltételei
Továbbfutó Pályázat nyújtható be azon tanuló és mentorpár esetében, aki a 2021/2022. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, a 2021/2022. tanév végi eredménye alapján a tanuló a tanulmányi átlagát javította vagy 5 tizednél többel nem rontotta, emellett a tanuló 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a Pályázati felhívás 4.1. pontjában meghatározott minimum tanulmányi átlagot és a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban kívánják folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt. Amennyiben a tanuló ezen feltételeknek nem felel meg, kizárólag új pályázat benyújtására van lehetősége. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanuló abban az esetben pályázathat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban és ugyanabban az iskolában. Amennyiben a mentor személye, vagy az iskola változik, abban az esetben mindenképpen új Pályázat benyújtása szükséges. A mentor vállalja, hogy a 2022/2023. tanév I. félévben végig mentorálja a tanulót, mentorváltás nem engedélyezett, kivéve, ha a tanuló iskolát vált.
A továbbfutás feltételei:
a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik és
egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott szociális jogosultsági feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
7.2. Új tanulók Pályázati feltételei
a tanuló és a mentor csak közösen pályázhat,
a Pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű szakiskolából, szakképző intézményből vagy készségfejlesztő iskolából történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A Pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőig az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: "UTR felület") Pályázati adatlap kitöltő felületen keresztül történik, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az utr.tef.gov.hu url címmel érhető el. 6 8.1. Feladatellátási hely adminisztrátor regisztrációja A Pályázatok benyújtása előtt minden köznevelési vagy szakképző intézményt regisztrálni kell az UTR felületen, melyhez első lépésként a Feladatellátási hely adminisztrátorának (a továbbiakban: "FEH admin") regisztrációja szükséges. A FEH admin az a köznevelési vagy szakképző intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt az UTR felületen. Továbbá a FEH admin ellenőrzi a mentor által bevitt adatok hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést. A FEH admin feladatait a köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a pályázó mentorok is.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI
I. A regisztrációk (szakképző intézményi, FEH admin és mentor regisztrációja) benyújtása 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:5959 óra között lehetséges.
II. A pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók részére 2022. augusztus 26. és 2022. szeptember 25. 23:59 óra között lehetséges.
Figyelem! A korábbi évek gyakorlatától eltérően kizárólag elektronikusan, a pályázati felületre (UTR) szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni. Postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges.

11. Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre és beküldésre, valamint a FEH admin által is jóváhagyásra került.
https://tef.gov.hu/57327-2/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem