Útravaló Ösztöndíjprogram - Út az érettségihez alprogram / UTR-22-UE

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- Magyarország területén működő gimnáziummal, technikummal vagy szakgimnáziummal tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul, érettségi megszerzésére irányuló képzésben vesz részt és a jelentkezés benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül, valamint: 4 Az Út az érettségihez alprogram esetében a pályázat feltétele, hogy a tanuló gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban tanul és az előző (2021/2022.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot. Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására - tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg

Útravaló Ösztöndíjprogram - Út az érettségihez alprogram / UTR-22-UE


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út az érettségihez alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-22-UE
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram - Út az érettségihez alprogramban való részvételre, jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény;
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet");
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: "Szktv.");
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: "Köznev. tv.");
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet"); vonatkozó rendelkezéseivel. A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
A 2005. év óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetű, cigány/roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030. B.2. Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig elnevezésű pontja alapján a hátrányos helyzetű, köztük a cigány/roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása, és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja a részt vevő gimnáziumban, technikumban és szakgimnáziumban tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése, sikeres érettségi vizsga megszerzése. A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
A Pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat" vagy "Pályázatok") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2022/2023. tanévre összesen 700 000 000 Ft, azaz hétszázmillió forint, melynek forrását
a 2022/2023 tanév I. (őszi) félévére (2022. szeptember 1.-2022. december 31.) vonatkozóan 280 000 000 Ft, azaz kettőszáznyolcvan millió forint összegben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja;
a 2022/2023 tanév II. (tavaszi) félévére (2023. január 1.-2023. június 30.) vonatkozóan 420 000 000 Ft, azaz négyszázhúsz millió forint összegben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").
4.1. A Támogatás mértéke Az Út az érettségihez alprogram
a pályázó mentor 11 000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
a pályázó tanuló a 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 11 000-20 000 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK A Támogatás a 2022/2023. tanév I. és II. félév 10 hónapjára vonatkozik, időtartalma 2022. szeptember 1. napjától 2023. június 30. napjáig (a továbbiakban: "támogatási időszak") tart.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
Pályázatot tanuló és mentor közösen nyújthat be.
6.1. A tanulói Pályázat feltétele Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó) Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő gimnáziummal, technikummal vagy szakgimnáziummal tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul, érettségi megszerzésére irányuló képzésben vesz részt és a jelentkezés benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül, valamint: 4 Az Út az érettségihez alprogram esetében a pályázat feltétele, hogy a tanuló gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban tanul és az előző (2021/2022.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot. Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására.
6.2. A mentori Pályázat feltétele Mentorként Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

7. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT TÍPUSAI
7.1. Továbbfutó tanuló és mentor Pályázat feltételei
Továbbfutó Pályázat nyújtható be azon tanuló és mentorpár esetében, aki a 2021/2022. tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, a 2021/2022. tanév végi eredménye alapján a tanuló a tanulmányi átlagát javította vagy 0,5 tizednél többel nem rontotta, emellett a tanuló 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a Pályázati felhívás 4.1. pontjában meghatározott minimum tanulmányi átlagot és a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban kívánják folytatni az ösztöndíjas 5 jogviszonyt. Amennyiben a tanuló e feltételeknek nem felel meg, kizárólag új pályázat benyújtására van lehetősége. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanuló abban az esetben pályázhat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2022/2023. tanévben, ugyanabban az alprogramban. Amennyiben a mentor személye vagy az iskola változik, abban az esetben mindenképpen új Pályázat benyújtása szükséges.
A továbbfutás feltételei:
a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik és
egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott szociális jogosultsági feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak.
7.2. Új tanulók Pályázati feltételei
a tanuló és a mentor csak közösen pályázhat,
a Pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű gimnázium, technikum, szakgimnázium vagy szakképző intézményből történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

8. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A Pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőig az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: "UTR felület") Pályázati adatlap kitöltő felületen keresztül történik, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az utr.tef.gov.hu url címmel érhető el.
8.1. Feladatellátási hely adminisztrátor regisztrációja
A Pályázatok benyújtása előtt minden köznevelési vagy szakképző intézményt regisztrálni kell az UTR felületen, melyhez első lépésként a Feladatellátási hely adminisztrátorának (a továbbiakban: "FEH admin") regisztrációja szükséges. A FEH admin az a köznevelési vagy szakképző intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt az UTR felületen. Továbbá a FEH admin ellenőrzi a mentorok által bevitt adatok hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést. A FEH admin feladatait a köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a pályázó mentorok is

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI
I. A regisztrációk (köznevelési vagy szakképző intézményi, FEH admin és mentori regisztráció) benyújtása 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:5959 óra között lehetséges.
II. A Pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók részére 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:5959 óra között lehetséges. 10 Figyelem! A korábbi évek gyakorlatától eltérően kizárólag elektronikusan, az UTR felületre szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni. Postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre és beküldésre, valamint a FEH admin által is jóváhagyásra került.

19. INFORMÁCIÓ Az UTR-22-UE pályázati kategória dokumentumai: Pályázati felhívás, Pályázati felhívás mellékletei, Pályázati útmutató, egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen Pályázati felhívás részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait. Az UTR-22-UE pályázati kategória dokumentumai letölthetőek a Lebonyolító honlapjáról (https://tef.gov.hu) és az UTR felületről. A Pályázati felhívással kapcsolatos további információkat az utravalo@tef.gov.hu címen kapnak.
https://tef.gov.hu/57291-2/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem