Vállalkozó Start II.

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
- GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság; - GFO 117 - Betéti társaság; - GFO 231 - egyéni vállalkozó; - GFO 228 - egyéni cég; - GFO 232 - egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők

OFA Nonprofit Kft.

Vállalkozó Start II.

Program keretében
Vállalkozóvá válás támogatása komplex szolgáltatásokkal és tőkejuttatással
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1. A támogatási konstrukció háttere és célja, célcsoportja
Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, melyek közel 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll. A Kormány elkötelezett a foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése iránt, amelynek egyik eszköze a vállalkozóvá válást elősegítő szolgáltatások, illetve az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések bővítése.
A Vállalkozó Start II. Program (továbbiakban: Program) általános célja a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása.
A Program konkrét célja Magyarország területén új egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18 és 64 év közötti magánszemélyek felkészítése saját vállalkozásuk indítására üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

A Program célcsoportja
A Programba azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek vonhatóak be, akik:
- vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
- vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
- minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
- magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
- más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
- más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői

A Program keretében nem támogathatóak a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők (ilyen támogatási formák voltak többek között a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vállalkozóvá válást támogató programjai, a TÁMOP-2.3.6.B-12/1, GINOP-5.2.2-14, GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 jelű Európai uniós támogatási formák, illetve a Támogató által korábban megvalósított „Vállalkozó Start” és „Lépj a Piacra” Fiatalok vállalkozóvá válása, és a Vállalkozz Itthon, Fiatal! elnevezésű vállalkozóvá válást támogató programok).

2. A Támogatási konstrukció tartalma, a támogatás-igénylés lépései
A bemeneti feltételeknek megfelelő célcsoporttagok kiválasztását, programba vonásig történő eljutását, illetve a projektek sikeres lebonyolításának koordinálását az OFA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) végzi.
A Program két, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll, amelyeket a Támogató valósít meg. Az első komponens a programba való jelentkezéstől a tervezett vállalkozás megalapításáig tart. A második komponens keretében az induló vállalkozás támogatásban, a vállalkozó személyre szabott mentorálásban, tanácsadásban részesül. A Program honlapja, és a regisztrációs, illetve online adminisztrációs felület elérhető a Támogató honlapjáról (www.ofa.hu) a Programok menüpontban.
A támogatás igénylésének lépései a Program két komponensének (szakaszának) keretében:

Első komponens
- Regisztráció a Támogató által közzétett online felületen.
- A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetéssel, melynek részét képezi a piacképes vállalkozói ötlet részletes bemutatása.
- A fenntartható vállalkozásra vonatkozó megalapozott üzleti tervet bemutatni tudó, és az elvárt vállalkozói alapkompetenciákkal rendelkező vállalkozójelöltekkel sor kerül a Programba vonási szerződés megkötésére.
- A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen és az ehhez kapcsolódó személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében.
- Elkészítik a vállalkozás részletes üzleti tervét.
- Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
- A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.

Második komponens
A második szakasz keretében a Program első komponensében a képzési programot eredményesen elvégző, elfogadott üzleti tervvel rendelkező célcsoport-tagok által megalapított vállalkozások (továbbiakban: Támogatott) pályázhatnak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra (továbbiakban: Támogatás). A célcsoporttagnak az üzleti terv jóváhagyását, (képzési tanúsítvány kiadását) követő 90 napon belül meg kell alapítania vállalkozását. A Támogatottak legfeljebb 4 500 000 Ft vissza nem térítendő Támogatást használhatnak fel induló vállalkozásuk megalapítására, működtetésére, fejlesztésére, személyi jellegű (bér- és járulék), továbbá eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeire a vállalkozás első évében, az üzleti tervükben szereplő költségeikre. A támogatás első 12 hónapját (projektidőszak) követően a Támogatottak további 12 hónapos fenntartási időszakra vállalnak kötelezettséget, mely időszak alatt a vállalkozásukat működtetniük kell, egyéni vállalkozás a fenntartási időszak alatt nem is szüneteltethető.

A támogatási időszak (továbbiakban: támogatási időszak vagy projektidőszak) 12 hónap, mely a Támogatott által a vállalkozás indításának támogatására a jelen Felhívás alapján tervezett és jóváhagyott elszámolható költségek felhasználására meghatározott időtartam. A támogatási időszak tervezett kezdetéről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell. A támogatási időszak saját felelősségre a vállalkozás megalapítását követően megkezdhető. A támogatási kérelmet be kell nyújtani, és a támogatási időszakot meg kell kezdeni a vállalkozás megalapítását követő 90 napon belül azzal, hogy a támogatási időszak minden esetben az adott naptári hónap első napjával kezdődik, és megkezdésének legkésőbbi dátuma 2024.10.01. lehet. A projektidőszak első napja nem előzheti meg a vállalkozás megalapításának napját (társas vállalkozás esetén a létesítő okirat keltét).
A támogatási időszak alatt jelen Felhívás szerint elszámolható, és a jóváhagyott üzleti tervet figyelembe véve a vállalkozás működtetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó költségek felhasználásával megvalósított vállalkozásindítási és vállalkozásfejlesztési tevékenységet nevezzük támogatott projektnek. A támogatott projekten felül az induló vállalkozás további tevékenységeket, projekteket is megvalósíthat.
A Támogatott által a támogatási kérelem keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 4 500 000 Ft, melyet a Támogató továbbadott támogatás formájában nyújt. A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A Támogatás az alábbi elemekből tevődik össze:
- a támogatási időszak 12 hónapja alatt felmerülő személyi jellegű költség (önfoglalkoztatás költségei, és amennyiben az üzleti terv tartalmazza a Támogatott által foglalkoztatott munkavállaló bér- és járulékköltsége), és
- a vállalkozás indításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységek egyéb beruházási és dologi költségei, amely a személyi jellegű költségek 50%-ának mértékéig tervezhetőek. A támogatható, elszámolható költségek körét jelen felhívás 11. pontja tartalmazza.
A továbbadott támogatásra vonatkozó döntés meghozatala a vonatkozó jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint történik.

3. A Támogatási konstrukció költségkerete
A Program keretében létrejött, induló vállalkozások támogatására rendelkezésre álló forrás 4 500 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

4. A Támogatás jogcíme
A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
A Program második komponensében a kedvezményezett vállalkozást Támogató legfeljebb a fenntartási jelentés benyújtásáig mentorálási, tanácsadási szolgáltatásban részesíti, melynek egy vállalkozásra jutó tervezett költsége legfeljebb 500 000 Ft lehet. Fentiek alapján a végső kedvezményezettre jutó, a vállalkozás részére nyújtott csekély összegű („de minimis”) támogatás összege a tőketámogatás és az egy vállalkozásra jutó mentorálási, tanácsadási költségből tevődik össze. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
1. ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

5. Támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet a Támogató elektronikus pályázatkezelő felületén (www.ofa.hu) 2023. szeptember 01-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséről vagy a keret kimerüléséről a Támogató honlapján közleményt tesz közzé.
A pályázat benyújtásának módjáról további információ a Program honlapján közzétett Felhasználói útmutató támogatási kérelem benyújtásához elnevezésű dokumentumban található.

6. Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások
1) Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás,
- amely a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a Vállalkozó Start II. Program első komponense keretében a vállalkozói képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, jóváhagyott üzleti tervvel
- továbbá vállalkozását az üzleti terv jóváhagyását követően alapította meg.
2) A vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás) a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 90 nappal, de az üzleti terv jóváhagyását követően alakult meg.
3) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a Vállalkozó Start II. Program jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében.
4) A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége megegyezik az üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosítja, kivéve az előre nem látott, elháríthatatlan okból bekövetkező esemény (vis maior) miatt kialakult helyzetet, amikor a főtevékenységet a Támogatóval együttműködve és annak engedélyével módosíthatja.
Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás által megvalósított főtevékenység megfelel a támogatási kérelemben és az üzleti tervben foglaltaknak, a Támogató a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja. A vállalkozás melléktevékenységeket korlátozás nélkül végezhet.
5) Amennyiben a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező személy társas vállalkozást alapít, abban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.
6) A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében.
7) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban, cégben közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban, cégben nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót.
8) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény A kis- és középvállalkozások meghatározása alcíme alapján a támogatott vállalkozásnak mikro- vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.
9) A továbbadott támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, az adott vállalkozás által a megalapítás óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott csekély összegű támogatásokról.
10) A támogatott vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég, egyéb önálló tevékenységet végző vállalkozás lehet, amelynek bejegyzett székhelye és első bejegyzett telephelye/fióktelepe Magyarország területén található.
11) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint az alábbiak egyike lehet:
- GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság;
- GFO 117 - Betéti társaság;
- GFO 231 - egyéni vállalkozó;
- GFO 228 - egyéni cég;
- GFO 232 - egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők;
12) A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
13) A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak idejére a támogatás fogadására Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. (Egyéni vállalkozás esetében a vállalkozó magánszemély saját bankszámlája is elfogadható)
14) A támogatási kérelem benyújtására a támogatást igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a Vállalkozó Start II. Program első komponense szerinti képzési tanúsítvánnyal és jóváhagyott üzleti tervről szóló tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító természetes személy által képviselt vállalkozás jogosult.
15) A támogatott vállalkozásnak regisztrálnia kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A támogatás és támogatási előleg kifizetésének feltétele, hogy a Támogatott szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő megjelenés átfutási ideje alatt, illetve amennyiben az adatbázis technikailag nem elérhető, az adóhatóság által kiállított igazolás és a köztartozásmentes adatbázisban történő megjelenés beadását igazoló kérelem egyidejű megküldésével is alátámasztható, hogy a vállalkozásnak nincs köztartozása.
16) Az elektronikus pályázatkezelői felületen történő regisztrációs nyilatkozat a társas vállalkozások, illetve egyéni cégek esetében kizárólag 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta együttes benyújtása esetében érvényes. Egyéni vállalkozás esetén aláírási címpéldány, aláírásminta benyújtása nem szükséges. A benyújtás módjáról információ a Program honlapján közzétett Felhasználói útmutató támogatási kérelem benyújtásához elnevezésű dokumentumban található.
Elfogadható a 30 napnál régebbi aláírásminta is, amennyiben a cégalapítás vagy a cégadatok módosítása során elkészített aláírásminta módosítására a támogatási kérelem benyújtásáig nem kerül sor, és erről a cég képviseletében eljáró személy írásos nyilatkozatát a postai beküldés során mellékeli.
A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg elektronikus formában (szkennelve) is csatolandó az elektronikus pályázatkezelő felületen, ezért javasolt annak postázás előtti szkennelése!

7. Nem támogathatók az alábbi vállalkozások
Nem támogatható olyan vállalkozás:
- amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, illetve kizárólag felnőtt vendégkört szolgál ki, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez; pl.: italbolt, dohánybolt, lottózó, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése, erotikus- és szexshopok;
- amely lízing tevékenységet végez;
- amely a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét - kölcsönzési cél kivételével - bérbeadási célra kívánja felhasználni;
- amelynek tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak (Lásd 2. sz. melléklet);
- amely végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, a
megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll;
- amely nem felel meg az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek;
- amely esetében a megvalósítási helyszín nem alkalmas a projekt megvalósítására; - amely elsődleges mezőgazdasági terméket állít elő.
https://ofa.hu/hu/programs/vallalkozo-start-ii-program-az-indulo-vallalkozasokert
VSII Pályázati felhívás.zip

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem