VII. Mesterecset pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
azon személyek vehetnek részt, akik Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek, 2022. október 1-től óvodába vagy általános iskolába vagy középiskolába járnak

VII. MESTERECSET PÁLYÁZAT


A Magyar Államkincstár idén hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos gyerek- és diákpályázatát.
Küldd be hagyományos vagy digitális technikával készült ötletes alkotásodat és nyerd meg a 150 000 Ft értékű fődíjat vagy a többi értékes ajándékaink egyikét!

"Mesterecset" pályázat 2022 szabályzata

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE
Az VII. "Mesterecset" Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4., a továbbiakban: Szervező).
2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Pályázatban azon személyek vehetnek részt, akik Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek, 2022. október 1-től óvodába vagy általános iskolába vagy középiskolába járnak, továbbá a jelen szabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján a Szervezőnek benyújtják pályázataikat (továbbiakban: Alkotó).
A nagykorú, cselekvőképes Alkotó önállóan, míg a kiskorú vagy egyéb okból cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (a továbbiakban: nem cselekvőképes) Alkotó helyett nevében és képviseletében a törvényes képviselője teszi a pályázat során a nyilatkozatokat (a továbbiakban Alkotó és törvényes képviselő együtt: Pályázó).
A pályamű benyújtása egyben a jelen szabályzat feltételeinek elfogadását jelenti.
A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező végzi.

3. A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Bíráló bizottság tagjai valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Szervezők kizárják.

4. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA
A Pályázat 2022. október 6. napján 08:00 órától - 2022. december 31. napján 23:59 óráig tart. A Szervező fenntartja magának a jogot a pályázat benyújtási időtartamának egyszeri meghosszabbítására. A pályázatra vonatkozó egyéb információkról jelen Szabályzat 12. "INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL" pontja rendelkezik.

5. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A Pályázaton mindenki egyénileg, a pályázati kiírásban szereplő témák egyikében egy pályaművel vehet részt. Az alkotások A/4-es vagy A/3-as méretben, a pályázat hivatalos honlapján (www.mesterecset-palyazat.hu) felsorolt szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek azzal, hogy a digitális technikával készült pályaművek külön kategóriát képeznek a következők szerint.

5.1 Pályázati kategóriák
Pályázati témák:
A pályázó az alábbi témák közül szabadon választhat, azzal, hogy egy pályázó csak egy, harmadik személy felhasználói jogától mentes pályaművet nyújthat be:
- "Családom és a Kincstár"
Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!
- "A megtakarítás a szupererőm"
Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?
Pályázati kategóriák:
A pályaművek az alábbi kategóriák szerint kerülnek díjazásra:
1. Hagyományos technikával készült művek (rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, makett) - óvodások
2. Hagyományos technikával készült művek (rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, makett) - általános iskola, alsó tagozatos diákok
3. Hagyományos technikával készült művek (rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, makett) - általános iskola, felső tagozatos diákok
4. Hagyományos technikával készült művek (rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, makett) - középiskolások
5. Digitális technikával készült művek (rajz, festmény, fotó, kollázs, képregény, makett) - mind a négy korosztály

5.2 Pályaművek benyújtási módjai
5.2.1. Elektronikus úton
A pályaművek kizárólag saját munkák lehetnek.
Az elkészült pályaművek a pályázat időtartama alatt a Mesterecset Pályázat weboldalán, a www.mesterecset-palyazat.hu oldalon keresztül nyújthatók be. A hagyományos technikával készült pályamunkákat is digitalizálva (szkennelve) lehet csak benyújtani, a jelentkezés csak úgy érvényes.
Az oldalon először regisztrálni szükséges, ahol meg kell adni az alkotó nevét, életkorát, e-mailcímét, telefonszámát, levelezési címét, a pályamű címét, a választott pályázati témát, az alkotási módot (hagyományos vagy digitális), valamint nem cselekvőképes alkotó esetén a törvényes képviselő nevét, e-mailcímét, telefonszámát és levelezési címét. A nevezéshez minden esetben el kell fogadni a jelen szabályzatot, és meg kell adni az adatkezelési hozzájárulást.
A pályaművet legfeljebb 4 MB méretben, JPG formátumban tudja a Szervező pályázati honlapján befogadni és értékelni.
A nyertes pályázatokat a Szervező eredeti formában is bekérheti, ilyen esetben a Szervező megkeresi a Pályázót a benyújtás részleteinek személyes egyeztetése céljából.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
5.2.2. Postai úton
A Pályázó a honlapon történő regisztráció és feltöltés mellett postai úton is megküldheti pályaművét a Szervezőnek, a postai megküldés azonban nem helyettesíti a honlapon történő regisztrációt és feltöltést. A pályaművet az alábbi címre lehet megküldeni: Magyar Államkincstár, [1054 Budapest Hold utca 4., Marketing és Kommunikációs Osztály]. A 6. pont szerinti adatokat ebben az esetben is szükséges a pályamű hátoldalán olvasható nyomtatott betűkkel feltüntetni. Honlapon történő regisztráció nélkül, vagy a regisztrációval való megfeleltethetőség (pl. a postai úton beküldött pályamű nem, vagy nem olvashatóan tartalmazza a regisztráció során megadott 6 pont szerinti adatokat) hiányában a postai úton érkezett pályázat nem minősül érvényesnek megsemmisítésre kerül. A postai úton beérkezett és honlapon történt regisztrációnak megfeleltethető alkotások a Szervező épületeiben kerülnek kiállításra, azok visszaküldésére nincs lehetőség.

5.3 A pályaművön szereplő természetes személyek hozzájárulása
Amennyiben a pályaművön természetes személy képmása látható (kivéve a nyilvános helyen készült tömegfelvételeket), a Pályázó köteles az érintett (nem cselekvőképes érintett esetén törvényes képviselőjétől) a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező írásbeli hozzájárulását kérni a képmás Pályázat során történő felhasználáshoz. A hozzájárulásokat szkennelt formában kell feltölteni a pályázati oldalra. Amennyiben valamely pályaműhöz kapcsolódóan nem áll rendelkezésre valamennyi érintett hozzájárulása, Szervező bekéri a szükséges hozzájárulást.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A pályázat benyújtására szolgáló weboldalon meg kell adni az 5.2 pont szerinti adatokat, melyek közül személyes adatnak minősül az alkotó neve és életkora, e-mailcíme, telefonszáma és levelezési címe, valamint nem cselekvőképes alkotó esetén a törvényes képviselő neve, e-mailcíme, telefonszáma és levelezési címe (továbbiakban együtt: Pályázó személyes adatai), valamint a nevezéshez minden esetben el kell fogadni a Szabályzatot.
Az oldalon linkelt - és jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező - adatkezelési tájékoztatót a jelentkezést megelőzően a Pályázó (nem cselekvőképes érintett esetén törvényes képviselője) rendelkezésére kell bocsátani, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatra vonatkozó jelölőnégyzetet pedig a tájékoztató tartalmának megismerése után kérjük bejelölni. Mivel a pályázat elbírálásához az adatkezelésre szükség van, a Szervező csak az ehhez való hozzájárulás esetén tudja befogadni a pályázati anyagot.
A jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a pályázat elküldésével, valamint az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulásának fentieknek megfelelő megadásával belegyezik abba, hogy a Pályázó személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a Pályázattal összefüggésben, a Pályázat lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje, továbbá email címét a jövőbeni hasonló 4 pályázatokról szóló, pályázatonként legfeljebb öt alkalommal történő értesítés céljára felhasználja, az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.
A Pályázó személyes adatai egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem kerülhetnek felhasználásra.
A Pályázó adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi.
A pályázat benyújtására szolgáló weboldal tárhelyét a Viacom Informatikai Kft. (2225 Üllő, Gyár u. 8.) üzemelteti.
A Pályázó adatai a nyeremények átvételét követően, de legkésőbb 90 nappal a nyertesek kiválasztását követően törlésre kerülnek, kivéve az email címet, amely a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig megőrzésre és felhasználásra kerül.
A Pályázó a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy díjazása esetén nevét, pályaművét és lakcímét - kizárólag a település közigazgatási megnevezésével - a Szervező nyilvánosságra hozza, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll a Szervező által bonyolított médiainterjú céljából, valamint a róla készített hang-, videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra.
A nyertes képmásának és adatainak felhasználása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései alapján történik.
A Szervező - az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint - biztosítja a Pályázó részére a személyes adataival kapcsolatos jogai gyakorlását, így bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak egyebek mellett arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, illetve tiltakozzon a saját, illetve az általa képviselt személy személyes adatainak kezelése ellen.
Amennyiben a Pályázó él a fenti jogaival, a Szervező a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított huszonöt napon belül meg kell, hogy adja a Pályázó számára a megtett intézkedésekről a tájékoztatást.
A Pályázó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával a Pályázó általánosságban a Szervezőhöz (Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A személyes adatok kezelésének jogellenessége esetén a Pályázó polgári pert kezdeményezhet a Szervező ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a Pályázó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. A PÁLYAMŰVEK FELHASZNÁLÁSA
A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázó alkotását a Szervező illusztrációs célokra, a Szervező honlapján, valamint különböző internetes és nyomtatott anyagainak készítése során, határozatlan időre a verseny lezárása után is felhasználja.

8. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
A beküldött pályázatokat a Pályázat lezárásának határidejét követően egy többtagú Bizottság bírálja el. A Bizottság meghívott külsős szakértőiből és esetleg a Kincstár Szakszervezetének vezetőiből áll. A Bizottság tagjai kategóriánként 3-3 alkotást választanak ki.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság előtt 2023. január 25. napján kerül sor, amelynek részleteiről az érintetteket a Szervező értesíti.

9. NYEREMÉNYEK
Hagyományos (nem digitális) technikával benyújtható pályázatok - óvodások
1. helyezett: Vásárlási utalvány - 150 000 Ft
2. helyezett: Vásárlási utalvány - 100 000 Ft
3. helyezett: Vásárlási utalvány - 50 000 Ft
Hagyományos (nem digitális) technikával benyújtható pályázatok - általános iskola, alsó tagozatos diákok
1. helyezett: Vásárlási utalvány - 150 000 Ft
2. helyezett: Vásárlási utalvány - 100 000 Ft
3. helyezett: Vásárlási utalvány - 50 000 Ft
Hagyományos (nem digitális) technikával benyújtható pályázatok - általános iskola, felső tagozatos diákok
1. helyezett: Vásárlási utalvány - 150 000 Ft
2. helyezett: Vásárlási utalvány - 100 000 Ft
3. helyezett: Vásárlási utalvány - 50 000 Ft
Hagyományos technikával benyújtható pályázatok - középiskolások
1. helyezett: Vásárlási utalvány - 150 000 Ft
2. helyezett: Vásárlási utalvány - 100 000 Ft
3. helyezett: Vásárlási utalvány - 50 000 Ft
Digitális technikával készült művek - minden korosztály
1. helyezett: Műszaki utalvány - 150 000 Ft
2. helyezett: Műszaki utalvány - 100 000 Ft
3. helyezett: Műszaki utalvány - 50 000 Ft

10. A NYERTESEK
A Szervező a nyerteseket a pályázatok elbírálását követően - telefonon, vagy e-mailben - haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem tudja átvenni a díjátadó ünnepségen, úgy a nyeremény legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül vehető át munkanapokon, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8:00 és 17:00 óra között, valamint pénteki napokon 8:00 és 14:00 óra között előre egyeztett időpontban a Szervező székhelyén (1054 Budapest, Hold u. 4.), vagy a nyertes lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságán.
A nyertes Pályázó köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen szabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül sor kerüljön. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem vonható felelősségre. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

11. ADÓZÁS
A Pályázót érintően a nyereményhez személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség nem kapcsolódik.

12. INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL
A Pályázatról részletes információk a www.mesterecset-palyazat.hu és a www.allamkincstar.gov.hu weboldalon, valamint a Mesterecset pályázat hivatalos Facebook és Instagram oldalán érhetőek el.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szervező a Pályázattal és annak szabályaival kapcsolatosan kérdéseket feltenni a pályázat Facebook- és Instagram-oldalán lehet. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonja indoklás nélkül. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot utóbb kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Pályázat feltételei a Pályázók számára kedvezőbbek legyenek. A nyeremény készpénzre nem beváltható, cseréje nem lehetséges. A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, panaszaikkal a Pályázók írásban kizárólag a Szervezőhöz fordulhatnak.
http://www.mesterecset-palyazat.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem