Határidő-hosszabbítás: marcius 24-ig lehet jelentkezni a Vodafone Digitális Díjra.

Vodafone Digitális Díj

Határidő
Érvényes
Kategória
DíjInformatika
Pályázhat
18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek

Vodafone Digitális Díj

2022/23

Pályázati felhívás és útmutató
A Vodafone Magyarország Alapítvány az Effekteam közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő) ismét meghirdeti Vodafone Digitális Díj című pályázatát.

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:
Kis- és Középvállalkozások Digitalizációja
Ebben a kategóriában olyan megoldásokkal lehet nevezni, melyek a KKV-k digitalizációját segítik elő. A kategória célja, hogy a KKV-k képesek legyenek megőrizni a versenyképességüket vagy növelhessék azt. A kis- és középvállalkozások esetében sokszor egyszerűbb felépítésű rendszerek vannak jelenleg használatban, melyeket igyekeznek rendszerbe fogni a gyártás segítésének érdekében. A KKV-k digitalizációja során egy olyan rendszer kiépítése a cél, ami viszonylag automatikus az adatok kitöltése és kinyerése terén és relatíve kevés adminisztrációval jár a gyártást segítő személyzet számára. Például: felhőalapú megoldások, flottakövetés, logisztika, raktározás, számlázás, jármű és rakomány figyelés.
FinTech
Ebben a kategóriában olyan digitális innovációval lehet pályázni, amivel a pénzügyi szolgáltatások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhatnak vagy a hazai lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgálják. Olyan megoldásokat várunk, melyek a hagyományos szolgáltatókhoz képest újfajta ügyfélélményt nyújtanak vagy új szoftverre, rendszerre épülnek. Például: Revolut, M-Pesa, Paypal, Közösségi finanszírozás, Next Insurance, tribeZ, thinkzee, Salarify.
Fenntartható Energia
Ebben a kategóriában olyan megoldásokat várunk, melyek képesek megfelelő energiaellátást biztosítani, anélkül, hogy veszélyeztetnék a jövő generációjának életminőségét. A kategória elsődleges célja, hogy olyan pályázatok szülessenek, melyek képesek valós megoldást nyújtani a jelen és jövő energiaválságaira. Például: napenergia/napelem, szélerőművek, hidropóniás növénytermesztés, otthoni energia fogyasztás optimalizálás, okos mérőeszközök.
A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.
Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg. A pályázati projektek társadalmi és gazdasági hatása elsődlegesen Magyarországon kell, hogy megvalósuljon.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.
Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
A pályázatot 2023. március 24-ig lehet benyújtani a Vodafone Digitális Díj pályázati felületén keresztül.
A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
- a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel
- hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- pályázó önéletrajza;
- pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy
jogosítvány) másolata;
- pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott
formanyomtatványon.
Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
- magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
- nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
- nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
- büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátárnyok alól;
- a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Magyarország Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
- jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Magyarország Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.
Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelőséggel tartozik.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
A Vodafone Magyarország Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.
A Vodafone Magyarország Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (70) 653-9906

IV. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK DÍJAZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA:
A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.
A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.
A pályázati projektet a nyertes pályázóknak a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal való szerződéskötést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2023. december 31-ig kell megvalósítani.

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:
- a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
- a költség azonosítható és ellenőrizhető
- ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.
A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:
- Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
- Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
- Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
- Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
- Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VI. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
- a pályázó személye megfelel-e a felhívásban foglaltaknak;
- a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.
Szükség esetén a Közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.
2. Az pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
- Illeszkedés - a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
- Digitális innováció - a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
- Hozzáadott érték - a projekt/fejlesztés gazdasági és/vagy társadalmi hasznossága jelentős.
- Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
- Láthatóság - a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
- Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.
Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2023. március 20-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.
3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát.
4. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére várhatóan 2023. május 2-ig kerül sor.
5. Jelen tájékoztatóban meghatározott határidők és időpontok vis maior helyzetek függvényében módosulhatnak, ez esetben a pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati program módosulásáról.

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit szervezeteknek:
- a szervezetet létesítő alapító okirata (alapszabály vagy alapító okirat);
- a Civil szervezetek névjegyzékéből (https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil- szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses) vagy központi céginformációs rendszerből (https://www.e-cegjegyzek.hu/) lekért bírósági kivonat/forprofit szervezetek esetén cégkivonat;
- aláírási címpéldány, aláírás minta;
- a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása.

VIII. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertesekkel a Vodafone Magyarország Alapítvány a nyilvános eredményhirdetést követő 1 hónapon belül köt szerződést. A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére a szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor.

IX. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone Magyarország Alapítvány részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.
A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.
1-es számú melléklet
Effekteam Egyesület know-how védelmi klauzula
A jelen pályázati felhívással (a továbbiakban "szakmai anyag") kapcsolatban az Effekteam Egyesület (a továbbiakban "Effekteam") kijelenti, hogy az abban feltüntetett bármely dokumentum, információ, adat, tény, tájékoztatás, illetve az ezekből készült bármilyen szöveges-, képi-, vagy egyéb összeállítás, szakmai anyag, dokumentáció a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti titoknak minősül, amely titokban tartásához fokozott érdeke fűződik.
Az Effekteam kijelenti, továbbá, hogy a jogilag védett ismeretének (know-how) minősül az üzleti titkának felhasználásával kialakított, a jelen szakmai anyaggal összefüggésben megismerhető valamennyi szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása, összessége, vagy azok egyes részletei.
(az itt meghatározott üzleti titok és jogilag védett ismeret (know-how) a továbbiakban együttesen "üzleti titok")
A jelen szakmai anyag megismerője köteles arra, hogy szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot, valamint Effekteam-re, illetve a tevékenységére, munkatársaira, üzleti partnereire, szakmai anyagaira, szakmai összeállításaira vonatkozó valamennyi információt, üzleti titkot szigorúan titkosan kezeljen, azokat megőrizze, illetve ezen túlmenően nem közöl illetéktelen személyekkel, illetve a szakmai anyag keretein túl sem részben sem egészben nem szerez meg, nem hasznosít, nem fed fel, nem használ fel olyan üzleti titkot, amely jelen szakmai anyaggal összefüggésben jutott tudomására. A jelen szakmai anyag megismerőjének titoktartási kötelezettsége kiterjed az Effekteam szervezeti felépítésére, munkaszervezésére, illetve valamennyi az Effekteam működésével kapcsolatos információra, tényre, adatra, körülményre.
A jelen szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot képező információkat a szakmai anyag megismerője időbeli- és területi korlátozás nélkül köteles szigorúan titokban tartani és nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, használni, közölni, vagy bármely módon az Effekteam érdekei ellen felhasználni.
A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség megtartásához az Effekteam-nek különösen lényeges érdeke fűződik, amellyel összefüggésben az Effekteam az üzleti titka megtartása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz. Amennyiben a szakmai anyag megismerője a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy teljes körű felelősséggel tartozik az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint.
A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy az Effekteam nem járul hozzá, hogy bármilyen elkészült végleges- vagy munkaanyag, vagy annak bármely részlete részben vagy egészben nyilvánosan, vagy illetéktelen személyek számára elérhető legyen.
A szakmai anyag megismerője a jelen szakmai anyag eredményeképpen létrejövő szellemi terméket csak és kizárólag a szakmai anyag keretei között, annak céljaival összefüggésben használhat fel.
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis_dij

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem