Hírlevél

Ingyenes hírlevelünkkel értesülhet legfrissebb híreinkről, kiemelt pályázatokról.

"Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-22-4

Határidő
2022. 06. 02.  (11 nap)
Érvényes
2022. 06. 02.  (11 nap)
Pályázhat
Természetes személyek
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött1 természetes személyek

Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-22-4


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében meghirdetett
"Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz
2022/2023. tanév
Pályázati kód: ÚNKP-22-4

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - "Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

1.2. A 2022/2023. tanévre kiírt "Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD/DLA) megírása.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.

2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi vagy a Kormány által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény lehet.

2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.4. Az ösztöndíj összege egységesen: 200 000 Ft/hó/fő.

2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:
- Doktorvárományos esetén megszakítás nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). A 12 hónap, valamint a 2022/2023. tanév szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az ösztöndíjas jogviszony 2022. szeptember 21. után létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a létesítés hónapját követő első napon, de legkésőbb 2023. március 1-én kezdődhet.
- A posztdoktori kategória esetében megszakítás nélküli 12 hónap időtartamú jogviszony 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. között (töredékhónap nem lehetséges). Az ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez legkésőbb 2022. szeptember 21. napjáig munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely, a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak és az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások
4.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. között valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal fognak rendelkezni, és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 2016. szeptember 1-én hatályba lépett módosítását követően kezdték meg doktori tanulmányaikat azon fogadó felsőoktatási intézményben, amellyel várhatóan 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között munkaviszonyuk vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk lesz, és
- az abszolutóriumot megszerezték vagy az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig várhatóan megszerzik,
- és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg ("I." típusú pályázat),
VAGY
4.1.2. PhD/DLA-fokozatukat 2019. január 1. után szerezték meg vagy 2022. szeptember 1-ig fogják megszerezni, és 2022. szeptember 1.-2023. augusztus 31. között, az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt várhatóan valamely, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek („II." típusú pályázat).
Amennyiben a 4.1.1. pontban írt pályázó az ösztöndíjas jogviszony alatt megszerzi PhD/DLA-fokozatát és az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fennmarad, úgy az ösztöndíjas jogviszonya is fennmarad.

4.2. Az ösztöndíjas időszak alatt teljesítendő kötelező vállalások:
4.2.1. Mindkét típusú pályázat esetén a pályázatot benyújtó természetes személyeknek vállalniuk kell, hogy:
4.2.1.1. az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási (vagy művészi) tevékenységeik eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismertetik.
4.2.2. Az I. típusú pályázat esetén a pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy
4.2.2.1. az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében2 - témavezető közreműködésével - egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik;
4.2.2.2. a doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja (amennyiben az ösztöndíjas időszak kezdete előtt ez még nem történt meg);
4.2.2.3. tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy egy tudományos publikációt3 megjelentet vagy a kiadónak benyújt. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt befogadó kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg;
4.2.2.4. 6 hónapos ösztöndíjas jogviszony esetén, amennyiben tudományos publikáció elkészítése a téma jellegére tekintettel nem megvalósítható (amelyet az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas a benyújtandó szakmai záró beszámoló keretében szakmailag alátámaszt), úgy elegendő a kutatási tevékenység eredményeinek a 4.2.1.1. pont szerinti bemutatása;
4.2.2.5. művészeti pályázat esetén elvárás, hogy a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy 4.2.2.3. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet.
4.2.3. Az II. típusú pályázat esetén a pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy
4.2.3.1. tudományos pályázat esetén az ösztöndíjas időszak alatt kutatási eredményeinek összefoglalásaként egy Scimago Journal Ranking szerinti Q1/Q2 és/vagy a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai által "A" vagy "B" kategóriába sorolt folyóiratokban tudományos publikációja, amelynek legalább 51%-ban ő a szerzője, megjelenik/hitelt érdemlően igazolja, hogy a folyóirat szerkesztősége közlésre befogadta. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt befogadó kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem valósul meg;
4.2.3.2. művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás vagy előadás formájában bemutatja vagy a 4.2.3.1. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet.

5. A témavezető feladata, díjazása
A pályázat keretében kötelező a pályázati dokumentációban témavezetőt megjelölni és vele együttműködni az I. típusú pályázat esetén.

5.1. A témavezető feladata: az ösztöndíjas időszak alatt az ösztöndíjas kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.
A témavezető feladatai keretében legalább havonta egy alkalommal köteles személyes konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt az ösztöndíjassal a kutatási tevékenysége szakmai támogatása érdekében, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.

5.2. A témavezetői díj összege: ösztöndíjasonként legalább bruttó 8000 Ft/hó/fő, amely a fogadó felsőoktatási intézmény részére biztosított intézményi 40%-os támogatásból kerül finanszírozásra. A témavezető a témavezetői díjról írásban tett nyilatkozattal lemondhat. Egy témavezető legfeljebb összesen 4 fő ÚNKP ösztöndíjas doktori hallgató/doktorvárományos témavezetői feladatai után részesülhet díjazásban ugyanazon ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt a fogadó felsőoktatási intézményben. Egy ÚNKP ösztöndíjasnak az ÚNKP ösztöndíj tekintetében egy témavezetője lehet. Amennyiben a témavezető ÚNKP ösztöndíjasának ösztöndíjas jogviszonya megszűnik vagy szünetel, úgy a témavezető témavezetői díjra nem jogosult.

6. Kizáró okok
6.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette;
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe;
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2022. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" című pályázaton ösztöndíjban részesül;
- aki az ÚNKP ösztöndíjas időszak alatt Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjban részesül;
- aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § a-c) pontja szerint összeférhetetlennek minősül, azaz
a) aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) aki az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó.

6.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 1 052 000 000 Ft, azaz egymilliárd-ötvenkétmillió forint, amelynek tervezett forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész cím. A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a) és d) pontja.
7.2. Jelen Pályázati Kiírás keretében legfeljebb 313 fő tizenkét hónap időtartamra kalkulált ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A "Tudománnyal fel!" Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (szükség esetén a rektor által módosított és indokolt, a Kezelő szerv felé utólagosan jelzett) keretösszegének célcsoportok közötti felosztásáról (doktorvárományos, posztdoktor), így a támogatott létszámok meghatározásáról a fogadó felsőoktatási intézmény rektora és doktori tanács elnöke döntési javaslata alapján a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter dönt.

8. A pályázat irányítója, kezelő szerve és lebonyolítója
8.1. A pályázat szakmai irányítója az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

8.2. A pályázat kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

8.3. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A doktorvárományosi kategóriában a benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Kiírásban megadott módon és szempontok szerint, a fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanácsának elnöke által felkért szakértők pontozással értékelik. Az értékelt pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény doktori tanácsának elnöke rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított rangsortól a doktori tanács elnöke szakmai indokok alapján (pl. az intézmény stratégiai céljai mentén - Intézményfejlesztési Terv, kiemelt tudományág, kiemelt kutatási téma) - eltérhet. A doktori tanács elnöke a támogatásra javasolt pályázókról - a Kezelő szerv útján - támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére.
A posztdoktori kategóriában a benyújtott pályázatokat jelen Pályázati Kiírásban megadott módon és szempontok szerint, a fogadó felsőoktatási intézmény rektora által felkért szakértők pontozással értékelik. Az értékelt pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény rektora rangsorolja, a szakértői értékelés alapján felállított rangsortól a rektor szakmai indokok alapján (pl. az intézmény stratégiai céljai mentén - Intézményfejlesztési Terv, kiemelt tudományág, kiemelt kutatási téma) eltérhet. A rektor a támogatásra javasolt pályázókról támogatási javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére.
A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.

8.4. A pályázat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján kerül közzétételre. Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2022. augusztus 24-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Ösztöndíjas időszak
9.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5 pontjában meghatározott időszak.

9.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2022. május 2.-2022. június 2. között lehet benyújtani.

11. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be.

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye, a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok
12.1. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel RENDELKEZNEK, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében felsorolt - fogadó felsőoktatási intézmény által megadott - elektronikus felületen, elektronikusan nyújtják be a 12.3. pontban ismertetett pályázati dokumentációt.

12.2. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel NEM RENDELKEZNEK, a fogadó felsőoktatási intézmény által megadott, az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj Működési Szabályzata 1. számú mellékletében felsorolt e-mailcímre kell a 12.3. pontban ismertetett pályázati dokumentációt benyújtani.
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel/tudomannyal-fel

Ingyenes forrásteremtés email tanfolyam

Legalább ennyit a forrásteremtésről e-mail tanfolyam videókkal és egyéb hasznos segédanyagokkal.

Teszt üzenet