Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása / VP5-8.2.1-16

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása / VP5-8.2.1-16


FELHÍVÁS

Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek, fás legelők, fás kaszálók és mezővédő fásítások megvalósítására
A Felhívás címe: Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
A Felhívás kódszáma: VP5-8.2.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a magánjogi földhasználók, önkormányzatok és azok társulásai részére az agrár-erdészeti rendszerek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. A cél elérését a Kormány a magánjogi földhasználók és önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket területalapú vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható fejlődés céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1 A felhívás indokoltsága és célja
A nagy táblás mezőgazdasági művelési rendszerek esetében a mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek jelentős szerepet töltenek be a mikroklíma megőrzésében, a deflációs hatások csökkentésében, így a talajvédelemben. Fontos élőhelyek, amelyek hozzájárulnak a biológiai növényvédelemhez. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják. A fásítások területén jellemzően nem történik a mezőgazdasági kultúrák esetében megszokott vegyszerezés, ami így a peszticid terhelést csökkenti. A mezővédő fásítás fás szárú növényeiben, illetve talajában a szénraktározás az erdőkéhez hasonlóan magas.
A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. A kaszált, legeltetett gyepek nagyon sok védett, csak a Kárpát-medencében előforduló faj élőhelyéül szolgálnak, így hazánk elhelyezkedéséből fakadóan ezek megőrzésében is fontos szerepet játszanak.
Valamennyi agrár-erdészeti rendszer jelentősmértékben növeli a faji, populáció szintű és a tájképi diverzitást.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2 A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,32 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.

1.3 A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig, pénteken 8:30-tól 14:00-ig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.huoldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelet 23. cikkében foglaltak szerint, az agrár-erdészeti rendszerek megvalósításának támogatására.

A jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Adott földrészleten az alábbi agrár-erdészeti rendszerek valamelyikének megvalósítása.
a) Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.
b) Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:
a) gyep és fa telepítésével,
b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.
c) Mezővédő fásítás létrehozása:
a) fasor, vagy
b) facsoport telepítésével.
A támogatást igénylők egységes területalapú támogatásra (SAPS) való jogosultságával kapcsolatos információk a felhívás 7. fejezetében találhatóak.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
A támogatást igénylő nem jogosult a támogatás igénybevételére, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának a támogatására nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
Az agrár-erdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
- azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
- ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
- aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- aki vagy amely ugyanazon tevékenységért, ugyanazon megvalósítási hely vonatkozásában már részesült támogatásban, illetve támogatói okirattal rendelkezik.
Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében nem jogosultak a B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása célterület esetében a gyepterület kaszálásáért járó támogatás igénybevételére azon támogatást igénylők, akik az alábbi felhívásokban ugyanezen tevékenységért már támogatásban részesültek:
- VP4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
- VP4-10.1.1-16 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
- VP4-11.1.-11.2.-15 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés ökológiai gazdálkodás fenntartása
- VP4-11.1-11.2-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
- VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
- VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
- VP4-4.4.1-16 - Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
- VP4-10.1.1-21 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
- VP4-11.1.1-11.2.1-21 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy - egyidejűleg több parcellára, azonban parcellánként egy tevékenységre - támogatási kérelmet nyújthat be.
2.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint)
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
2022. március 1.-2022. december 31. között
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. december 31.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatási kérelemhez csatolni kell: a jelen felhívás 6. fejezetében felsorolt dokumentumokat.
5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
6.) A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával és a terület azonosító (helyrajzi szám) megadásával kell teljesíteni.

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-821-16-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-1#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem