Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése / VP5-8.3.1-17

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
- Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók - klímaállomások beszerzése esetén az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó vagy a monitoring tevékenység ellátására jogosult közjogi szerv

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése / VP5-8.3.1-17


- Felhívás
Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok
megelőzésének támogatása érdekében.
A Felhívás címe: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése
A Felhívás kódszáma: VP5-8.3.1-17

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a kockázat-megelőzés és - kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus és biotikus kockázatokat eredményez. Ezek részben előre jelezhetően, részben katasztrófa jelleggel bekövetkező folyamatok, amelyekhez alkalmazkodni, illetve bekövetkezésük esetében az ökológiai potenciált fenntartani csak hosszú távú fejlesztéspolitikai beavatkozásokkal lehetséges.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a tűzveszély növekedésével is együtt jár, így nagyobb figyelmet kell fordítani a tűz megelőzésére is, amely által növelhető az erdőgazdálkodás biztonsága. A megelőzési tevékenyég nemcsak költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti károk minimalizálására is alkalmas.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. vidékfejlesztési prioritáshoz Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,23 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól-16:00-ig, pénteken 8:30-tól 14:00-ig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében foglaltaknak megfelelően.

Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
1.) Tűzpászták esetén:
a) "A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;
b) "B" típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;
c) "C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.
2.) Víznyerőhely esetén:
a) "A" típusú víznyerőhely kialakítása:
aa) vízzáró talaj alkalmazása;
ab) egyéb szigetelés alkalmazása.
b) "B" típusú víznyerőhely kialakítása:
ba) vízzáró talaj alkalmazása;
bb) egyéb szigetelés alkalmazása.
c) "C" típusú víznyerőhely kialakítására:
ca) vízzáró talaj alkalmazása;
cb) egyéb szigetelés alkalmazása.
3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.
4.) Tuskósorok lehordása.
5.) Erózióvédelmet és vízvisszatartást szolgáló tókák létesítése.
6.) Erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés esetén:
a) Madárodúk kihelyezése és fenntartása;
b) Lisztharmat elleni vegyszeres védekezés;
c) Cserebogár pajor elleni védekezés:
ca) vegyszer kijuttatását szolgáló csövek telepítése és éves vegyszer kijuttatás; vagy cb) talajfertőtlenítő szer egyszeri kijuttatása az elsőkivitel során.
7.) Klímaállomás beszerzése.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre
- Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók
- klímaállomások beszerzése esetén az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó vagy a monitoring tevékenység ellátására jogosult közjogi szerv.
A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
A támogatást igénylő nem jogosult a támogatás igénybevételére, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2022. december 31-ig
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. december 31.
2.) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen felhívás 6.1 fejezetében felsorolt dokumentumokat.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatás a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyét képező részlet azonosító(k), a tűzpásztával közvetlenül határos védendő erdőrészlet azonosítók, a kérelmezett tevékenység, valamint az igényelt mennyiség megadásával igényelhető.
5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
6.) Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
7.) A támogatási kérelem Magyar Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) A 3.1.1.1 fejezet 2.), 3.),4.),5.) bekezdés, a 6.) bekezdés a) pontja, valamint a 7.) bekezdés szerinti tevékenységek esetén a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítást követően a támogatói okirat hatálybalépésének évében vagy az azt követő két év valamelyikében lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig. Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylését a fenti határidőig nem nyújtja be, úgy támogatási jogosultsága megszűnik.
5.) A 3.1.1.1 fejezet 1.) pont szerinti tevékenységek esetén a kifizetési igénylést öt éven keresztül, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
6.) A 3.1.1.1 fejezet 6.) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységek esetén a kifizetési igénylést három éven keresztül, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
7.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a már benyújtott támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.
8.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőig nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
9.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
10.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
11.) Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
12.) Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén a kifizetési igényléshez mellékelni kell a jelen felhívás 6.3 fejezetében felsorolt dokumentumokat.
13.) A benyújtott kifizetési igénylés alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, vagy - kiválasztás esetén - helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül kifizetésre.
14.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
15.) A támogatás folyósítása a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
16.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-831-17-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem