Civil szervezetek eszközbeszerzése / VP6-19.2.1.-78-3-17

Határidő
2022. 12. 31., 2023. 01. 31., 2023. 02. 28., 2023. 03. 31., 2023. 04. 30., 2023. 05. 31., 2023. 06. 30.
Érvényes
Pályázhat
Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (519) Sportegyesület (521) Polgárőr egyesület (526) Egyéb egyesület (529) Egyéb alapítvány önálló intézménye (563) Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (565) Egyéb alapítvány (569) Közalapítvány (561) Helyi önkormányzat (321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (325) Helyi önkormányzatok társulása (327) Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (373) Egyéb sportszövetség (516) Egyéb szövetség (517) Nemzetiségi egyesület (528)

HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Civil szervezetek eszközbeszerzése
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-78-3-17
Magyarország Kormányának felhívása a(z) civil szervezetek, önkormányzatok, alapítványok és egyesületek támogatása: a(z) helyi nonprofit módon működő társadalmi szervezetek, közösségek helyi tevékenységét támogató eszközbeszerzés feladatuk hatékonyabb ellátása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi, foglalkoztatási, oktatási felzárkóztatás.
A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok, alapítványok és egyesületek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 000-4 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 2 000 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatásának előmozdítása céljának eléréséhez;
a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a Helyi Fejlesztési Stratégia 3. számú: Civil szervezetek eszközfejlesztése elnevezésű intézkedés célkitűzéseinek.
A felhívás célja a civil szervezetek aktivitásának, felelősségvállalásának, együttműködési készségeinek erősítése, a helyi közösségi megoldások, a felzárkóztatás, a generációk és a társadalmi csoportokat szolgáló tevékenységek és szemléletformálás erősítése érdekében.
A civil szervezetek képesek hozzájárulni a település szolgáltatási színvonalának javításához, bekapcsolódnak a hagyományőrzést, történelemi múltat, környezetvédelmet, sportot, közbiztonságot és a hátrányos helyzetű csoportokat érintő feladatokhoz. Tevékenységükkel előmozdíthatják egy élhetőbb lakóhely kialakítását. Mindehhez anyagi lehetőségük szűkös, nem teszi lehetővé eszközeik folyamatos fejlesztését, telephelyeik szükségszerű felújítását, bővítését. A támogatandó projektek, a civil szektor további hatékony működését hivatottak elősegíteni. Az önkormányzatok részéről is érkezhet be pályázat rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, amennyiben azok beszerzését követően folyamatosan biztosíthatja a helyi civil szervezetek számára az eszközök elérhetőségét, használatát.
A felhívás keretéből azon civil szervezetek támogathatók, melyek vállalják, hogy a helyi lakosokat érintő közösségi kapcsolatok, hagyományok és tradíciók, illetve életminőséget érintő törekvések erősítésében és építésében, a hátrányos helyzetű és a fiatal korosztály jövőjét és haladását érintő, helyi szintű kezdeményezésekben a jövőben is aktívan részt vesznek és az ide kapcsolódó rendezvények, előadások megtartásában maguk is részt vállalnak. Így olyan tevékenységek és programok kerülhetnek támogatásra, melyek a települések több csoportjára gyakorolhatnak pozitív, társadalomformáló hatást.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 11944002 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 2-90 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében a(z) Szabadszállási Gazdakör mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Szabadszállási Gazdakör munkaszervezetéhez a 06/20 234-9554, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30-16.00 pénteken 8.30-14.00 óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (519)
Sportegyesület (521)
Polgárőr egyesület (526)
Egyéb egyesület (529)
Egyéb alapítvány önálló intézménye (563)
Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (565)
Egyéb alapítvány (569)
Közalapítvány (561)
Helyi önkormányzat (321)
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (325)
Helyi önkormányzatok társulása (327)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)
Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (373)
Egyéb sportszövetség (516)
Egyéb szövetség (517)
Nemzetiségi egyesület (528)
Jelen felhívás esetén egy pályázó részéről lehetőség van több támogatási kérelem benyújtására is.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listája című részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:
a) A projekt tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban.
b) A támogatást igénylő - a projekt megvalósítása céljából - jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
c) A projekt olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni. .

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2023. 06. 30 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. 12. 31.
- 2023. 01. 31.
- 2023. 02. 28.
- 2023. 03. 31.
- 2023. 04. 30.
- 2023. 05. 31.
- 2023. 06. 30.
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján, és az Irányító Hatóságnak is megküldi.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 Ft, maximum 4 000 000 Ft.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem