Erdősítés támogatása / VP5- 8.1.1-16

Határidő
Érvényes
Kategória
Mezőgazdaság
Pályázhat
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók

Erdősítés támogatása / VP5- 8.1.1-16


FELHÍVÁS
Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására
A Felhívás címe: Erdősítés támogatása
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő erdő telepítések és ipari célú fás szárú ültetvények telepítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzések lefolytatását követő 30 napon belül
dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. és 6. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
5E: a szénmegkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben. Keretösszege: 113,49 milliárd Ft
6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése. Keretösszege: 1,88 milliárd Ft
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 115,37 milliárd Ft.
A rendelkezésre álló keretösszeg az A) és B) célterület között az alábbiak szerint oszlik meg:
A) célterület: 103,83Mrd Ft;
B) célterület: 11,54 Mrd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban IH) hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www. palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete 22. cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi tevékenységekhez:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A) célterület: erdőtelepítés elsőkivitelének telepítési tevékenysége
B) célterület: ipari célú fás szárú ültetvény telepítése
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) célterület esetében:
a. ápolási tevékenység;
B) célterület esetében:
a. ápolási tevékenység
3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) célterület esetében:
a. kieső jövedelem pótlása.
A jelen felhívás vonatkozásában kiegészítő tevékenységek:
A) célterület:
a. kerítés,
b. villanypásztor,
c. padka,
d. erdőszegély kialakítása,
e. mikorrhizált csemete telepítése,
f. őshonos ritka elegyfajok alkalmazása.
B) célterület: a. kerítés, b. villanypásztor kialakítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
2.) az ipari célú fás szárú ültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
3.) az ÁÚF-ben található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.
4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz (ipari célú fás szárú ültetvény telepítéséhez) nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
5.) Nem ítélhető meg ápolási támogatás azon támogatást igénylő részére, aki az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című, VP5-8.6.2-16 kódszámú felhívás keretén belül ugyanazon tevékenységre (befejezett ápolás, tisztítás, törzsnyesés), ugyanabban az évben már támogatásban részesült az adott erdőrészlet vonatkozásában.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2022. december 31-ig
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. december 31.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) Az erdőtelepítés elsőkivitelére vonatkozó kifizetési igénylést az elsőkivitel maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapon belül lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig. Amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylését a fenti határidőig nem nyújtja be, úgy támogatási jogosultsága megszűnik.
5.) A kiegészítő tevékenységekre vonatkozó kifizetés igénylést az erdőtelepítés esetén az elsőkiviteli kifizetési igényléssel, ültetvény telepítés esetén a kifizetési igényléssel egyidejűleg lehet benyújtani.
6.) Erdőtelepítés esetében az ápolási támogatásra vonatkozó kifizetési igénylést - beleértve az elsőkivitelhez tartozó ápolási támogatást is - az ápolási időszak alatt, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A jövedelempótló támogatásra vonatkozó kifizetési igénylést a kötelezettségvállalási időszak alatt, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
7.) Az ültetvény telepítési támogatására vonatkozó kifizetési igénylést a telepítés maradéktalan megvalósítását követően, a támogatói okirat hatálybalépését követő 36 hónapon belül lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig. A telepítés időpontjának igazolására kizárólag a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az erdészeti hatósághoz benyújtott, a Korm. r.) 5. §-a szerinti bejelentés fogadható el.
8.) Ültetvény esetében az elsőéves ápolási támogatást a telepítés megvalósulását követően - az arra vonatkozó támogatással együtt - az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel lehet igénybe venni.
9.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakon belül nyújtható be.
10.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
11.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
12.) Kifizetési igénylést kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
13.) A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, a területazonosító megadásával, valamint a telepítés grafikus azonosításával (a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével) kell teljesíteni.
14.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel;
15.) A kifizetési igényléshez mellékelni kell:
A.) Erdőtelepítés elsőkiviteli támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén: a. foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát;
B.) Ipar célú fás szárú ültetvény telepítés támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén:
a. foglalkoztatás bővítése esetén a munkaszerződés másolatát;
b. vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását
C.) A támogatást igénylőnek a kifizetési igényléshez csatolandó valamennyi dokumentum, valamint a mérési jegyzőkönyv eredeti, vagy másolati példányát, a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt meg kell őriznie és az Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzések során az Államkincstárnak, vagy a képviseletében eljáró hatóságnak be kell tudni mutatnia.
16.) Erdősítés esetén a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott tételre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják.
17.) Az erdőtelepítés elsőkiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelem-kiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési igénylés alapján az elsőkivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként jogerősen nyilvántartásba vette.
18.) A benyújtott kifizetés igénylések alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül kifizetésre.
19.) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel jelen pályázati felhívás esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
20.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
21.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
22.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b)
bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
23.) A kedvezményezett mindkét célterület esetében a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételére.
24 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem