Helyi fejlesztések támogatása / VP6-19.2.1.-86-6-21

Határidő
2022. 12. 01., 2022. 12. 31., 2023. 01. 31., 2023. 02. 28., 2023. 03. 31., 2023. 04. 30., 2023. 05. 31., 2023. 06. 30.
Érvényes
Pályázhat
Korlátolt felelősségű társaság (113) Betéti társaság (117) Egyéni cég (228) Egyéni vállalkozó (231) Egyéb önálló vállalkozó (232) Adószámmal rendelkező magánszemély (233) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)

Helyi fejlesztések támogatása / VP6-19.2.1.-86-6-21


HELYI FELHÍVÁS
A helyi felhívás címe:
Helyi fejlesztések támogatása
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-86-6-21
Magyarország Kormányának felhívása (a továbbiakban: helyi felhívás) a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület , mint LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) tervezési területén a HACS által meghatározott kedvezményezetti kör támogatása a(z) helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek településein az infrastruktúra és az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, a helyi gazdaságfejlesztés támogatását és a munkahelyteremtést. A cél elérését a Kormány a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület az általa meghatározott szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a a HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 000 000-13 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő, beruházást tartalmazó támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 6 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a a helyi adottságokra épülő szolgáltatások színvonalának javításához, a gazdaság fellendítéséhez, a versenyképes környezet kialakításához, a vidéki térségekben élők életminőségének javítása céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A helyi felhívás indokoltsága és célja
A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását.
Főként a vidéki térségekre jellemző az alacsonyabb vállalkozói aktivitás, a tőkehiány, valamint az abból adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottság. A nagyobb volumennel bíró vállalkozások támogatott fejlesztési lehetőségei szélesebbek a mikrovállalkozásokénál, azok létrehozására és támogatására kevesebb forrás jut. További fő cél a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a munkahelyek megtartása és újak létrehozása.
Jelen helyi felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 250 000 000 Ft.
Jelen helyi felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
19-250 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, mint az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Irányító Hatóság) által elismert HACS hirdeti meg a HACS és az Irányító Hatóság között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület munkaszervezetéhez a(z) ttrmleader@kiskore.hu e-mailcímen, illetve a +36 (36) 358-311, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8-12 -óráig fogadják hívását.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen helyi felhívás esetében nem releváns.

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Betéti társaság (117)
Egyéni cég (228)
Egyéni vállalkozó (231)
Egyéb önálló vállalkozó (232)
Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatást igénylőkre vonatkozó további feltételeket a helyi felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. Kérjük az abban foglaltak figyelembevételét! Amennyiben a dokumentum szerint a támogatást igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén a támogatást igénylő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (a továbbiakban: KKV tv.) alapján mikrovállalkozásnak minősül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be.
Civil szervezet támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújthat be, ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerint a bíróság nyilvántartásba vett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.
Jelen helyi felhívás keretében egy támogatást igénylő értékelési szakaszonként egy alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns). Egy támogatást igénylő egyszeri alkalommal részesülhet támogatásban.
Jelen helyi felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelen helyi felhívásra többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján - előzetesen hozzájárult.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre, továbbá ha a támogatást igénylő a KKV tv. alapján kis-, közép- vagy nagyvállalkozásnak minősül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatást igénylőkre vonatkozó további feltételeket a helyi felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. Kérjük az abban foglaltak figyelembevételét! Amennyiben a dokumentum szerint a támogatást igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely:
a) olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a helyi felhívásban megfogalmazott célokkal és a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS) céljaival nincs összhangban,
b) a projekt megvalósítása céljából jelen helyi felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó hatályos Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2023. 06. 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. 12. 01.
- 2022. 12. 31.
- 2023. 01. 31.
- 2023. 02. 28.
- 2023. 03. 31.
- 2023. 04. 30.
- 2023. 05. 31.
- 2023. 06. 30.
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül - ideértve a helyi felhívás keretösszegének csökkentését is -, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a helyi felhívást lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást közzéteszi a honlapján.
Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a helyi felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett, érvényes, bejelentett bankszámlával rendelkező ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen helyi felhívás esetében nem releváns.

5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 13 000 000 Ft.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a jelen helyi felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!
A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat és nonprofit szervezet esetén az összes elszámolható költség 95%-a.
Munkahelyteremtés esetén a projekt további 15% százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosult, vagyis ez esetben a támogatási intenzitás 75%.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem